خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535123 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 114
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.3.535123

بررسی روابط بين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر در ايران

اهميت نقش شرکت‌هايی با فناوری برتر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از يک سو و اهميت تدوين راهبرد برای بقای اين شرکت‌ها در فضای رقابتی امروز و به دنبال آن اهميت روابط بين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در اين شرکت‌ها از سويی ديگر، لزوم انجام تحقيقی در اين زمينه را مشخص می‌سازد. با توجه به توضيحات فوق‌الذکر، هدف اصلی اين تحقيق بررسی رابطه بين تدوين برنامه‌ريزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شـرکت‌های با فناوری برتر در ايران است. لذا اين مقاله به دنبال تعيين ميزان ارتباط عوامل درون سازمانی (شامل بر کارکنان، نوع برنامه‌ريزی، تحقيقات بازار، مبانی اصلی تعيين راهبرد) و برنامه‌ريزی راهبردی دراين شرکت‌هاست. اطلاعات به‌دست آمده از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که اتخاذ برنامه‌ريزی راهبردی در بنگاه‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر ايران، با متغيرهايی چون داشتن نيروهای بازاريابی، وجود راهبرد‌های کاملا مشخص و داشتن تحقيقات بازار درباره مشتريان آينده، همبستگی دارد. از نتايج به دست آمده می‌توان نتيجه گرفت که علی‌رغم اين که مديران اين شرکت‌ها برنامه‌ريزی راهبردی را مهم می‌دانند؛ ولی اين نگرش سبب انجام برنامه‌ريزی مزبور نشده است. اين موضوع بايستی به عنوان مبحثی در مطالعات آتی مورد تجزيه و تحليل دقيق‌تر قرار گيرد. شرکت‌های با فناوری برتر که اقدام به استخدام کارکنان با سابقه بازاريابی عمومی می‌نمايند و به عبارت ديگر اين کار را مهم می‌دانند، در انجام برنامه‌ريزی راهبردی نسبت به ساير شرکت‌ها که اقدام به استخدام اين گروه از افراد نمی‌کنند، موفق‌تر عمل می‌کنند. همچنين معلوم شد که شرکت‌هايی که فرايند برنامه‌ريزی راهبردی را دارند از پيشرفت‌های فناورانه و مقتضيات بازار به طور همزمان به عنوان ورودی‌های مؤثر در روند برنامه‌ريزی استفاده نمی‌کنند. در نهايت می‌توان گفت اين نوع بنگاه‌ها به دليل اتکا به فناوری‌های پيشرفته، از حساسيت‌های بيش‌تری برای تعيين مقاصد و مسيرهای راهبردی برخوردارند که سايه بر ارکان کليدی ديگر بنگاه نيز می‌اندازد.


برنامه ريزي راهبردي
تحقيقات بازار
شركتهاي مبتني بر فناوري

پوراندخت نيرومند
جمشيد صالحي صدقياني
روح الله ايزدخواه
فرزان مجيدفر
كمال محمدي
محمد نقي زاده
مهدي پاكزاد
مهدي گودرزي

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 3
تعداد دانلود مقاله : 114
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوی دكترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایي
 • رفرنس
  1. ثامهاين، هانس، 1387، «مديريت فناوری در سازمان­هاي فناوری بنيان»، ترجمه سيد كامران باقري، مرتضي رضاپور و سيد­هادي كمالي، نشر رسا.
  2. Malerba, F., 2004, "sectoral innovation systems", Cambridge university press, Edinburgh Building, UK.
  3. طباطباييان، سیدحبیب ا..، 1383، «شناسايي نهادهاي سياست­گذار و پشتيبان در حوزه صنايع نوين کشور»، گزارش دوم، مركزصنايع نوين.
  4. طارق، خليل؛ 1384، «مديريت تكنولوژي»، ترجمه سيد محمد اعرابي، داوود ايزدي، دفتر پژوهش­هاي فرهنگي.
  5. O’Regan, N., A. Sims, M., 2008, "Identifying high technology small firms: A sectoral analysis", Technovation, 28, pp. 408-423.
  6. H., Mintzberg, Waters, J., 1982, "Tracking Strategy in an Entrepreneurial Firm", Academy of management Journal 25(3), pp. 465-499.
  7. Henderson, B., 1989, "The Origin of Strategy", Harvard Business Review (November- December), pp. 139-142.
  8. Spence, Martine., 2003, "International Strategy Formation in Small Canadian High-Tech Companies: A Case Study Approach", Journal of International Entrepreneurship, 1, pp. 277-296.
  9. Thomson,­A,­Strickland,­A.,­1993,­"Strategic Management Irwin", Homewood. IL.
  10. McNamee. P.B., 1992, "Strategic Management",­Butterworth-Heinemann. Oxford.
  11. Hakanson, L., Zander, U., 1986, Managing International Research And Development. Mekanpublication. Stockholm.
  12. Taggart, J.H., 1993, The World Pharmaceutical Industry. Routledge, London.
  13.  Berry, M. J.h. Taggart, 1998, "Combining technology and Corporate Strategy in small high tech firms, Strathclyde International Business Unit", Department of Marketing. University of Strathclyde, Glascow G4 ORQ. UK.
  14. S.A., Zahra, J.G., Covin, 1993, "Business Strategy", technology policy and firm performance. Strategic Mange,. J. 14, pp. 451-478.
  15. Oakey, R.P., Rothwell, R., Cooper, S., 1998, "The Management of Innovation in High-Technology Small Firms", Pinter Publishers, London.
  16. Dodgson, M., Rothwell, R., 1990, "Strategies for technological accumulation in innovative small and medium-sized firms", In: Millman, T., Saker, J.(Eds). Growth and Development of Small High-tech business Proc. Symp, held at Cranfield School of management, April.
  17.  Dodgson, M., Rothwell, R., 1991. Technology Strategies in small firms J. Gen. Manage. 17(1), pp. 45-55.
  18. Brown, Steve; Fai, Felicia, 2006, "Strategic resonance between technological and organisational capabilities in the innovation process within firms", Technovation, vol.26, pp.60-75.
  19. Galavan, Robert., Murray, John., Markides, Costas., 2008, "Strategy, Innovation, and Change", Oxford University Press, New York.
  20. Waldman, D.A., Yammarim, F.H., 1999, "CEO Charismatic Leadership: Levels-of-Management and Levels-of-Analysis Effects", Academy of Management Review, Vol. 24, No. 2, pp. 266-285.
  21. De Wit, Bob., Meyer, Ron., 2004, "Strategy: Process, Content , Context (Third Edition)", Thomson Learning, pp. 477-534.
  22. Teece, D. J., 2009, "Dynamic Capabilities and Strategic Management", Oxford University Press, pp. 65-136.
  23. Kline, S. J., Rosenberg, N., 1986, "An overview of innovation", The National Academy Press, Washington, D.C.
  24. Martin, Micheal J.C., 1994, "Managing Innovation and Entrepreneurship in Technology Firms", Wiley Interscience, New York.
  25. روح­الامین گرگابی، محسن، 1383،« تدوين طرح کسب و کار»، انتشارات مؤسسه علمي دانش­پژوهان برين، چاپ اول.
  26. انسف، ايگور، 1383، «استقرار مديريت راهبردی»، ترجمه دكتر عبدالله زنديه، انتشارات سمت.
  27.  دلاور، علی، 1384، «روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی»، انتشارات ویرایش.
  28. Stanworth, M.J.K., Curran. J., 1976, "Growth and the small firm: an alternative view", Journal of Management study, pp. 95-110.
  29. Oakey, R.P., Rothwell, R., Cooper, S., 1988, "The Management of Innovation in High-Technology Small Firms", Printer Publishers, London.
  30. حسینی، سید یعقوب، 1382، «آمار ناپارامتریک»، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی