خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535122 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 122
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.3.535122

طراحی و تبيين الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور

با توجه به اهميت و جايگاه ويژه فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ايران، رويکرد و نگرش مديران و نياز مبرم سازمان‌های دولتی به الگويی ساخت يافته به منظور مديريت فناوری اطلاعات و آگاهی و شناخت کافی نسبت به برون‌سپاری هر يک از مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن الگو، اين تحقيق با هدف ارائه الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور، انجام پذيرفته است. روش تحقيق مورد استفاده در اين نوشتار، روشی توصيفی است و از لحاظ نوع تحقيق، کاربردی است. جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه پژوهش در بخش طراحی الگو متشکل از خبرگان دانشگاهی و در بخش مطالعه موردی برای اجرای الگوی طراحی شده، متشکل از خبرگان وزارت صنايع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن است. پس از بررسی پيشينه پژوهش به طراحی الگو پرداخته شد. سپس بر اساس نظريات خبرگان دانشگاه، الگوی مذکور آزمون شد. نتايج تحقيق حاکی از آن است که مؤلفه‌های الگوی انطباقی مديريت فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی کشور عبارتند از هم‌راستايی برنامه‌ريزی راهبردی IT و معماری IT سازمان سرمايه‌گذاری IT، مخاطرات IT، ارائه ارزش و پايش IT. پس از تأييد اجزای و کليت الگو بر اساس نظريات خبرگان دانشگاهی، الگوی مذکور در وزارت صنايع و معادن و سازمان‌های تحت پوشش آن به‌کار گرفته شد. نتايج به کارگيری مدل در صنعت با نظريات خبرگان دانشگاه مقايسه و تحليل و بر اين اساس راهکارهای لازم ارائه شد.


ارائه ارزش
الگوي انطباقي
پايش IT
سازمانهاي دولتي
سرمايه گذاري IT
مخاطرات IT
مديريت فناوري اطلاعات
همراستايي

شعبان الهی
عليرضا حسن‌زاده
مريم حاجی‌پور ساردويی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 122
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Vonortas, Nicholas, S., 2006, "Public Sector Management of Information Technology and the case of Finance Secretariat in Bahia State – Sefaz", Institute of Brazilian Business and Public Management Issues.
  2. Vonortas, Nicholas, S., 2004, "Information Technology Homeland Security: Homeland Security Should Better Balance Need for System Integration Strategy with Spending for New and Enhanced Systems", United States General Accounting Office.
  3. Walters, Bruce, Tang, Zaiyong, 2006 , "IT-Enabled Strategic Management: Increasing Returns for the Organization", IDEA Publishing, PP. 50–261.
  4. Barrett, Katherine, Greene, Richard, 2001, "Powering up: How Public Managers Can Talk Control of Information Technology", Congressional Quarterly Press.
  5. Kirkly, Jeff, 2007, "Why the CFO Should Talk to the CIO", Journal of Financial Executive, pp.20-22.
  6. Safai-Amini, M., 2000, "Information Technology: Challenges and Opportunities for Local Government", Journal of Government Information , 27: pp. 471-479.
  7. Brown, M. Maureen, Jeffrey L, Brudney, 1998, "Public Sector Information Technology Initiatives: Implications for Programs of Public Administration", Administration & Society 30(4): pp. 421-442.
  8. قاضي‌زاده فرد، سيد ضياءالدين، 1375، «طراحي و تبيين الگوي بررسي و تحليل موانع انساني در استقرار سيستم­هاي اطلاعات مديريت»، رسالة دكتري تخصصي، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران.
  9. Schildt, Keith, Beau master, Suzanne, 2004, "Strategic Information Technology Management: The City of Anaheim Technological Initiatives", Proceedings’ of the 37th Hawaii International Conference on System Science, IEEE.
  10. Roebuck, Roy, 1998, One World Information System, A Non –Profit Educational Corporation
  11. S. Leiser, Figueroa, Eugenio, 2007, "Interpreting IS Alignment: A Multiple Case Study in Professional Organizations", Science Direct, Info0rmation and Technology.
  12. L. Honeycutt, Thomas, 2001, KEI LLP, Knowledge Enabling Oregano, KE.
  13. Serach CIO.com Site Editor.
  14. Wustenhoff, Edward, 2002, "Information Technology Management Reference Architecture", Sun Microsystems, Inc.
  15. S. Vonortas, Nicholas, 2004, "Department of Homeland: Security Formidable Information and Technology Management Challenge Requires Institutional Approach", United States General Accounting Office.
  16. Chen, Hong-Mei, Kazman, Rick, 2005, "BITAM: An Engineering-principled Method for Managing Misalignments Between Business and IT Architectures", Department of Information Technology Management, University of Hawaii.
  17. S. Vonortas, Nicholas, 2005, "Aligning COBIT and ITIL and ISO 17799 for Business Benefit: Management Summary", IT Governance Institute and the Office of Government Commerce.
  18. IT Governance Institute, 2000, "COBIT® 3rd Edition Framework", COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute.
  19. IT Governance Institute, 2007, "COBIT® 4.1 Excerpt Framework", COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute.
  20. سرمد، زهره ، بازرگان، عباس ، حجازي، الهه، 1377، «روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري»، تهران: آگاه.
  21. Fairfax Country, 2007, "IT Plan", Department of Information Technology.
  22. C. Brown, William, 2006, "IT Governance, Architectural Competency, and the Vasa ", Information Management & Computer Security, www.emeraldinight.com/0968-5227.htm.
  23. Maizlish, Bryan, Robert, Handler, 2005 , IT Portfolio Management: Step-By-Step- Unlocking the Business Value of Technology, John Wiley & Sons, Inc, PP. 99–283.
  24. Dragstra, Paul, 2005, "Enterprise Architecture: The Selection Process of an Enterprise Architecture Toolset to Support Understanding and Governing the Enterprise", Philips, Department of Mathematics and Computing Science.
  25. J. Benson, Robert, L. Bugnitz, Thomas, B. Walton, William, 2004, From Business Strategy to IT Action: Right Decisions for a Better Bottom Line, John Wiley & Sons, Inc, PP. 111–290.
  26. علي احمدي، عليرضا، 1383، «برنامه­ريزي راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه­ها: سمت .
  27. D. McKeen, James, A. Smit, Heather, 2003 , Making IT Happen: Critical Issues in IT Management, John Wiley & Sons, Ltd, PP. 46–118,185-243,280-307.
  28. Strasser, Chris, 2005, "IT Management Assessment in Federal Agencies", Concurrent Technologies Corporation.
  29. Aalders, Rob, Hind, Peter, 2002 , The IT Manager’s Survival Guide, John Wiley & Sons, Ltd, PP. 15–42,70-90,149-168,179-217.
  30. Popper, Charles, 2000, "A Holistic Approach to IT Governance", Harvard University.
  31. IT Service Solutions, ''Enable IT to Deliver Services to the Business more Efficiently. Help Meet Business Service Demands While Minimizing Costs'', White Paper, Tivoli Software.
  32. Jordan, Ernie, Sitcock, Luke, 2005 , Beating IT Risks, John Wiley & Sons, Inc., PP. 48–95.
  33. وزارت صنايع و معادن، 1380، گزارش پيشنهاد چارچوب، متدولوژي و روش اجرايي ،تهران.
  34. وزارت صنايع و معادن،1380، گزارش مرحله تحليل راهبردی، تهران .
  35. وزارت صنايع و معادن، 1380، گزارش معماري سيستم­هاي اطلاعاتي، تهران.
  36. وزارت صنايع و معادن،1380، گزارش تحليل و انتخاب فناوری،تهران.
  37. وزارت صنايع و معـادن، 1380، گزارش مرحـله برنـامـه­ريزي اجرايي، تهران.
  38. وزارت صنايع و معادن، 1380، گـزارش طـرح بـرنـامـه­ريزي­سيستم­هاي­اطلاعاتي،­تهران.