خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535121 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 104
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.3.535121

عوامل مؤثر بر جامعه پذيری دانشجويان دکتری با نقش محقق؛ مطالعه موردی دانشجويان دکتری دانشگاه تبريز

اين مقاله براساس پژوهشی در بين 134 دانشجوی دکتری از رشته‌های مختلف دانشگاه تبريز تدوين شده است. هدف از ارائه اين مقاله بررسی عوامل مؤثر برجامعه پذيری دانشجويان دکتری با ايفای نقش‌های محققي1 در دانشکده‌های مختلف دانشگاه تبريز است. چارچوب نظری تحقيق بر اساس الگوی جامعه‌پذيری دانشجويان دکتری وايدمن و همکاران است. در تحقيق حاضر دو دسته از عوامل، از مدل وايدمن اتخاذ شده که شامل جوّ حمايتی گروه آموزشی برای فعاليت‌های پژوهشی، حمايت‌های علمی استادان، تشويق دانشجويان به فعاليت‌های علمی، تعاملات دانشجويان با همکلاسی‌ها و همـکاری‌های دانشگاهی(متغيرهای درون گروه آموزشی) و متغير عضويت در سازمان‌های تخصصی پژوهشی ( متغير بيرون از گروه آموزشی) است. متغيرهای زمينه (جنس و رشته) برای ارائه اين فرضيه که جامعه‌پذيری در بين رشته‌های مختلف و جنس‌ها (زن و مرد) تفاوت دارد. به تحقيق اضافه شده است. اين تحقيق با روش پيمايش و با استفاده از پرسش‌نامه انجام شده و داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS تجزيه و تحليل آماری شده‌اند. نتايج تحقيق حاکی از آن است که متغير‌های درنظر گرفته شده برای جامعه‌پذيری دانشجويان دکتری به ميزان اندکی توانسته‌اند ايفای نقش محقق به وسيله دانشجويان دکتری را توضيح دهند (210/0=²R). فرضيه تفاوت جامعه‌پذيری در بين دو جنس هرچند تأييد نشد، اما آزمون (T-Test) برای گروه‌های مستقل نشان داد که گروه آموزشی در قبال دو جنس به صورت يکسانی برخورد نمی‌کند و نيز بين دو جنس در عضويت سازمان‌های تخصصی پژوهشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنين فرضيه تفاوت جامعه‌پذيری در بين رشته-های مختلف با آزمون F تأييد شد. دستاورد تحقيق حاضر ضمن بديع بودن آن در زمينه تحقيق دربـاره جامعه‌پذيری دانشجويان دکتری در ايران، نشان دادن تأثير اندک گروه آموزشی بر جامعه‌پذيری دانشجويان (هم‌سو با مطالعات ديگر در اين زمينه) است. همچنين برای سياست‌گذاران کلان آموزشی برای سياست‌گذاری برای ايجاد جو گروه آموزشی که بتواند هرچه بيش‌تر دانشجويان دکتری را با نقش-های حـرفـه‌ای خود آشنا سازد، می‌تواند مفيد باشد.


پشتيباني علمي استادان
تشويق دانشجويان براي فعاليتهاي علمي
تعامل ميان دانشجويان و اساتيد
جامعه پذيري دانشجويان دكتري
دانشگاه تبريز
مشاركت در فعاليتهاي علمي
نقش محقق

رحيم يوسفی اقدم
فاروق امين مظفری

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 104
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: استادیار دانشکده علوم انسانی واجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 • رفرنس
 • [1] R. K. Merton, G. Reader, P. L. Kendall, 1957, "The student physician", Cambridge, MA:Harvard University Press

  [2] بزاز جزایری، سید احمد، 1383، «کاربست رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی»، میزگرد بررسی ارتقای کیفیت آموزش­های دانشگاهی ؛ به اهتمام دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و مؤسسۀ پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی . تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  [3] محمدی، رضا، فتح­آبادی، جلیل، یادگارزاده، غلامرضا، میرزا محمدی، محمدحسن، پرند، کورش، 1385، «ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، روش­ها، معیارها»، تهران : مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور، چاپ اول.

  [4] Izadi, M. ,1996, "Quality in Higher Education"; Journal of Indus trial Teacher Education: vol. 33, nu 2.

  [5]  Light, D. Jr., 1974, "Introduction: The structure of the academic profession", Sociology of Education 47: pp. 2–28.

  [6]  Braxton, J. M., Toombs, W., 1982, "Faculty uses of doctoral training: Consideration of a technique for the differentiation of scholarly effort from research activity. Research in Higher Education" 16: pp. 265–282.

  [7] نوری، ابوالقاسم ،1374، «عوامل درونی – اجتماعی در اعتدال کیفیت آموزش دانشگاه­های کشور». مجموعه مقالات سمینار کیفیت در آموزش عالی . تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .

  [8] Tierney, W. G. , and Rhoads, R. A. ,1994, "Faculty socialization as cultural process: A mirror of institutional commitment, ASHE-ERIC Higher Education Report", no. 93–6. Washington,DC: The George Washington University, School of Education and Human Development.

  [9] Brim, O. G. , Jr. , and S. Wheeler (Eds.),1966, "Socialization after childhood: Two essays", New York: Wiley, pp. 1–49.  

  [10]  Thornton, R. , and Nardi, P. M. ,1975, "The dynamics of role acquisition", American Journal of Sociology, 80(4), pp. 870–885.

  [11] O’Toole, J., 1996, "Forming the future: Lessons from the Saturn Corporation", Cambridge, MA:Blackwell Publishers.

  [12] Weidman. J. c,Twale. D. J, Stein. E. L, 2001, "Socialization of graduate and professional student in higher education", ASHE-ERIC higher education report volume 28, Number3,jossey-bass wilery company San Francisco.

  [13]  Twale, D. , and Kochan, F. ,1999, "Restructuring an educational leadership program: The teacup adventure", International Studies in Educational Administration, 27(1), pp. 61–69.

  [14] محمدی، اکرم ، 1386، «تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش»، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره هشتم، شماره1، صص 75-52.

  [15]  Anderson, M. S. ,1996, "Collaboration, the doctoral experience, and the departmental environment", Review of Higher Education, 19(3), pp. 305–326.

  [16] قانعی راد، محمد امین، 1386، «تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشته­ای»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره42، صص38-23

  [17]  قانعی راد، محمد امین، طلوعی، ابوالقاسم، خاور، فرهاد خسرو ،1387، «عوامل، انگیزش­ها و چالش­های تولید دانش در بین نخبگان علمی»، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 2، صص85-71.

  [18] Weidman and Elizabeth L. Stein ,2003, "Socialization of doctoral student to academic norms", Research in Higher Education, Vol. 44, No. 6, December.

  [19] قاضی طباطبایی، محمود، مرجایی، هادی ،1380، «بررسی عوامل مؤثر سبر خود اثر بخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران» فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره19، صص57-31.

  [20]  قانعي راد، محمد امين، 1385، «تعاملات و ارتباطات در جامعه علمي (بررسي موردي رشته علوم اجتماعي)»، تهران پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

  [21] فعلی، سعید، پزشکی­راد، غلامرضا، چیذری، محمد، 1385، «بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت­های پژوهشی و تولید علم» فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره42، صص107-93.

  [22] Wright, C. ,1967, "Changes in the occupational commitment of graduate sociology students:A research note", Sociological Inquiry, 37(1), pp. 55–62.

  [23]  ودادهیر، ابوعلی، 1381، «تکوین هویتی نوین برای زنان در آموزش عالی»، مجله کتاب زنان، شماره15، صص45-28.