خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535120 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 119
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.3.535120

ارتباط ميان راهبرد فناوری و راهبرد کلان در سطح شرکت‌های دارای کسب و کار متنوع

اين مقاله به موضوع راهبرد فناوری و ارتباط آن با راهبرد کلان در شرکت‌های دارای کسب و کارهای متنوع می‌پردازد. در دو دهه گذشته، هم‌راستايی راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار، يکی از محورهای مهم پژوهشی را در دو حوزه راهبردی و مديريت فناوری به خود اختصاص داده است. تمرکز اين تحقيقات بيش‌تر بر بنگاه‌های دارای کسب و کار واحد بوده و در همين خصوص چارچوب‌ها، مدل‌ها و ابزارهای تصميم‌گيری مختلفی توسعه يافته و به‌وسيله شرکت‌ها به‌کار گرفته شده‌اند. علی‌رغم اين‌که شرکت‌های دارای کسب و کارهای متنوع، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ايفا می‌کنند و به دليل برخورداری از دارايی‌های فناورانه مختلف، نيازمند برنامه جامع و کلان راهبردی در زمينه فناوری هستند، تعداد اندکی از پژوهش‌ها به اين موضوع پرداخته‌اند و خلأ وجود چارچوبی نظری در اين زمينه، احساس می شود. هدف اين مقاله دستيابی به چارچوب اوليه بر مبنای مطالعه ادبياتی و بر اساس رويکرد قياسی، با استفاده از روش تحليل محتوی است. به همين منظور ده‌ها منبع در زمينه‌های راهبرد فناوری، مديريت فناوری، مديريت شرکت‌های مادر و راهبرد تنوع بررسی شده‌اند. نتايج اين مطالعه نشان می دهد که مفهوم راهبرد فناوری در سطح شرکت‌های مادر (گروه) به وسيله صاحب‌نظران دو حوزه راهبرد و مديريت فناوری پذيرفته شده و ضرورت ارتباط آن با راهبرد کلان اين شرکت‌ها ، تأکيد شده است. در اين تحقيق همچنين مؤلفه‌های راهبرد فناوری در سطح گروه و نحوه شکل‌گيری آن مبتنی بر راهبرد کلان گروه ، شناسايی و تبيين شده و بر همين اساس چارچوب نظری اوليه پيشنهاد شده است که می‌تواند مبنايی برای مطالعات بعدی در اين حوزه قرار گيرد.


تحليل محتوي
چارچوب نظري
راهبرد تنوع
راهبرد فناوری سطح شركت
شركتهاي داراي كسب و كاراي متنوع

جواد نوري
محمدرضا آراستي
مهدي خالقي

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 119
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ایران
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوي دكتري سياست‌گذاري علم و فناوری، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ایران
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: كارشناس ارشد MBA، دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 • رفرنس
  1. Christensen, J. F., 2002; "Corporate strategy and the management of innovation and technology," Industrial and Corporate Change, 2, pp: 263-288.
  2. Bruche, G., 2000; "Corporate Strategy, Relatedness and Diversification," Working papers of the business institute Berlin at the Berlin school of Economics, Working paper No. 13.
  3. Penrose, E. T., 1959; The Theory of the Growth of the Firm, New York: Wiley.
  4. Vannoni, S. V. A. D., 2003; "Diversification Strategies and Corporate Coherence Evidence from Italian Leading Firms," Review of Industrial Organization, pp: 25-41.
  5. Prahalad, C. K., Hamel, G., 1990; ''The core competence of the corporation," Harvard Business review, 68, pp: 79-91.
  6. Goold, M., Campbell, A., Alexander, A., 1994; Corporate-level Strategy: Creating Value in the Multi-business Company, Wiley.
  7. Bellotti, P. R., 1994; Strategic Management of Technology in the Chemicals / Materials Industry: Policy Recommendations for Brazil, Massachusetts Institute of Technology.
  8. Hax, A. C., Majluf, N. S., 1996; The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach, Prentice Hall.
  9. Ryan, N., 1996; "Technology strategy and corporate planning in Australian high-value added manufacturing firms," Technovation, 4, pp: 195-201.
  10. Maureen, M. J. B., Taggart, J. H., 1998; "Combining Technology and Corporate Strategy in Small High-Tech Firms," Research Policy, pp: 883–895.
  11. Zahra, S., Sisodia, R., Matherne, B., 1999; "Exploiting the Dynamic Links between Competitive and Technology Strategies of Large European Firms," European Management Journal, 2, pp: 188-203.
  12. Hipkin, I., 2004; "Determining technology strategy in developing countries," Omega, pp: 245-260.
  13. Lenz, P. J., 2004; "Bringing Corporate Level R&D Back to Life," masters of technology capstones, pp: 1-17.
  14. Larsson, A., 2005; Technology Strategy Formation from a Resource-Based View - Booz-Allen & Hamilton methodology revisited, Luleå University of  Technology.
  15. Pieterse, E., 2005; The development of an internal technology strategy assessment framework within the service sector utilizing total quality management principles, University of Pretoria.
  16. Chiesa, V., 2001; R and D strategy and organization: Managing technical change in dynamic contexts, Imperial college press.
  17. Vernet, M., Arasti, M. R., 1999; "Linking business strategy to technology strategies: a prerequisite to the R&D priorities determination," International Journal of Technology Management, 18, pp: 293–308.
  18. Goold, M., Campbell, A., 1991; "Brief Case: From Corporate Strategy to Parenting Advantage," Long Range Planning, 1, pp: 115-117.
  19. Argyres, N. S., 1995; "Technology strategy, governance structure and interdivisional coordination," Journal of  Economic Behavior and Organization, 28, pp: 337-358.
  20. Ricart, A. A. C. J. E., 2006; "A formal evaluation of the performance of different corporate styles in stable and turbulent environments," university of Navarra, working paper No. 621.
  21. Rühli, S. S. E., 2001; "Strategic Evolution in Highly Complex Realities: Corporate Level Strategy in the Situation of a Merger," Management, 4, pp: 1-21.
  22. Iversen, M., Foss, N. J., 1998; "Promoting Synergies in Multiproduct Firms: Toward a Resource-based View," LTA, pp: 135-158.
  23. Christensen, J. F., 1998; "The Dynamics of the Diversified Corporation and the Role of Central Management of Technology," DRUID, Working Paper No. 98-4.
  24. Eisenhardt, M. K., Constance, H. E., 2003; "Inter-Temporal economies of scope, organizational modularity, and the dynamics of diversification," Stanford University.
  25. Foss, N. J., 1997; "On the Rationales of Corporate Headquarters," Industrial and Corporate Change, 2, pp: 313-338.
  26. Porter, M., 1988; "The Technological Dimension of Competitive Strategy," Strategic Management of Technology and Innovation, Irwin, pp: 211-212.
  27. Danila, N., 1989; "Strategic evaluation and selection of R&D projects," R&D Management, 19, pp: 47-62.
  28. Mitchell, G. R., 1986; "New Approaches for the Strategic Management of Technology," Technology in Society, 2/3, pp: 132-144.
  29. Grienitz, V., Ley, S., 2007; "Scenarios for the strategic planning of technologies: Technology Scenarios at the Early Stages of the Management of Technologies," Journal of  technology management & innovation, 3, pp: 21-37.
  30. Coombs, R., Richards, A., 1993; "Strategic control of technology in diversified companies with decentralized R&D," Technology Analysis and Strategic Management, 5, pp: 385-396.
  31. Roberts, E. B., 1999; "Global Benchmarking of the Strategic Management of Technology: A Preliminary Report," MIT IPC, working paper No. 99-007.
  32. Hobday, M., Rush, H., 2007; "Upgrading the technological capabilities of foreign transnational subsidiaries in developing countries: The case of electronics in Thailand," Research Policy, pp: 1335-1356.
  33. Friar, J., Horwitch, M., 1986; "The Emergence of Technology Strategy - A New Dimension of Strategic Management," Technology In Society, pp: 143-178.
  34. Edler, J., Meyer-Krahmer, E., Reger, G., 2002; "Changes in the strategic management of technology: results of a global benchmarking study," R&D Management, 2, pp: 149-164.
  35. Breschi, S., Lissoni, F., Malerba, F., 2003; "Knowledge-relatedness in Firm Technological Diversification," Research Policy, 1, pp: 69–88.
  36. Macapanpan, T., 1999; "Private Sector Activities on Research and Development," PIDS, Discussion paper No. 99-19.
  37. Pappas, C., "Strategic Management of Technology," Journal of Product Innovation and Management, pp: 30-35.
  38. Itami, H., Numagami, T., 1992; "Dynamic Interaction between Strategy and Technology," Strategic Management Journal, 13, pp: 119-135.
  39. Kameoka A., 2004; Next-Generation Innovation Model and New-Type of Technologist ‘Techno-producer’, presentation at http://www.jaist.ac.jp/.
  40. Mitchell, G. R., 1985; "New Approaches for the Strategic Management of Technology," Technology in Society, 2/3, pp: 227-239.
  41. Basant, R., 1997; "Technology Strategies of Large Enterprises in Indian Industries - Some Explorations," World Development, 10, pp: 1683-1700.