خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535113 تاریخ انتشار: ۸ / ۳ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 111
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.3.535113

ارائه روشی برای اولويت‌بندی و بودجه‌بندی موضوع‌های تحقيقاتی با هدف توسعه فعاليت‌های اقتصادی

در اين مقاله به مسأله اولويت‌بندی و بودجه‌بندی موضوع‌های تحقيقاتی مرتبط با فعاليت‌های اقتصادی پرداخته می‌شود. فعاليت اقتصادی به فعاليتی اطلاق می‌شود که از طريق آن فرد يا گروهی از افراد جامعه، با استفاده از فضا، تجهيزات، مواد اوليه و اطلاعات مورد نياز،مبادرت به توليد کالا و يا ارائه خدمات نمايند. اولويت‌بندی و بودجه‌بندی موضوعهای تحقيقاتی بر اساس اولويت و امتياز فعاليت‌های اقتصادی و همراستا نمودن تحقيقات با نيازهای اساسی جامعه، نوآوری و دستاورد مهم تحقيق می‌باشد. روش اولويت‌بندی پيشنهادی، شامل يک فرآيند دو مرحله‌ای بوده که در مرحله اول، امتياز موضوع‌های تحقيقاتی هر فعاليت اقتصادی، به صورت مستقل تعيين می‌گردد. سپس با استفاده از امتياز فعاليت‌های اقتصادی و نتايج حاصل از مرحله اول، امتياز نهايی و اولويت آنها تعيين می‌گردد. همچنين از يک رويکرد سلسله مراتبی برای بودجه‌بندی موضوع‌های تحقيقاتی استفاده شده است. در پايان روش اولويت‌بندی و بودجه‌بندی ارائه شده، به صورت مطالعه موردی، برای اولويت‌بندی و بودجه‌بندی 21 موضوع تحقيقاتی استفاده و نتايج حاصل از آن ارائه شده است.


اولويت بندي
بودجه بندي
فعاليتهاي اقتصادي
موضوع هاي تحقيقاتي
نيازسنجي هاي پژوهشي

احمد جهانباز
حسن فلاح

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 111
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. مکنون، رضا، 1375، "بررسي روش‌هاي تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي"، رهيافت، 12، صص 30-25.
  2. قارون، معصومه، 1381، "منابع مالي تحقيقات در ايران و ساير کشورها"، رهيافت، 27، صص 214-197.
  3. فلاح، حسن، 1381، "هدايت و توسعة تحقيقات در کشور از طريق سيستم و پايگاه جامع اطلاعاتي با هدف اشتغال‌زايي"، مجموعة مقالات دومين همايش روش‌هاي تحقيق در علوم و فنون مهندسي، تهران، دانشگاه امام حسين(ع).
  4. فلاح، حسن و علي‌ياري، شهرام، 1380، "نقش نگرش سيستمي برموضوع اشتغال و ضرورت ايجاد سيستم و پايگاه جامع اطلاعاتي"، مجموعه مقالات اولين همايش نقش فناوري اطلاعات در اشتغال، تهران، صص. 206-199.
  5. علي‌ياري، شهرام، 1383، "اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس شاخص‌هاي اشتغال‌زايي"، پايان‌نامة کارشناسي ارشد مهندسي صنايع، تهران، دانشگاه امام حسين (ع).
  6. Lee, S., Kang, S., Park, Y. and Park, Y., 2007, "Technology Roadmapping for R&D Planning: The Case of the Korean Parts and Materials Industry", Technovation, 27(1), pp.433-445.
  7. Mehrez, A. and Sinuany-Stern, Z., 1983, "An Interactive Approach to Project Selection", Journal of Operational Research Society, 34, pp. 621-626.
  8. Al-Rashdan, D., Al-Kloub, B., Dean, A. and Al-Shemmeri, T., 1999, "Environmental Impact Assessment and Ranking the Environmental Projects in Jordan", European Journal of Operational Research, 118, pp. 30-45.
  9. Halouani, N., Chabchoub, H. and Martel, J.M., 2007, "PROMETHEE-MD-2T Method for Project Selection", European Journal of Operational Research, 72, pp. 125-138.
  10.  Santhanam, R. and Kyparisis, J., 1995, "A Multiple Criteria Decision Model for Information System Project Selection", Computers and Operations Research, 22(8), pp. 807-818.
  11. Badri, M.A. and Davis, D., 2001, "A Comprehensive 0-1 Goal Programming Model for Project Selection", International Journal of Project Management, 19, pp. 243-252.
  12. Mukherjee, K. and Bera, A., 1995, "Application of Goal Programming in Project Selection-A Case Study from the Indian Coal mining Industry", European Journal of Operational Research, 82, pp. 18-25.
  13. Chu, P., Hsu, Y. and Fehling, M., 1996, "A Decision Support System for Project Portfolio Selection", Computer in Industry, 32(2), pp. 141-149.
  14. Ting Lai, Y., Chih Wang, W. and Hsiang Wang, H., 2008, "AHP- and simulation-based budget determination procedure for public building construction projects", Automation in Construction, 17(5), pp. 623-632.
  15. Ming Lin, C. and Gen, M., 2007, "Multiobjective resource allocation problem by multistage decision-based hybrid genetic algorithm", Applied Mathematics and Computation, 187(2), pp. 574-583.
  16.  Lootsma, F.A., Mensch., T.C.A. and Vos, F.A., 1990, "Multi-Criteria Analysis and Budget Reallocation in Long-Term Research Planning", European Journal of Operational Research, 47(3), pp. 293-305.
  17. Regan, P. and Holtzman, S., 1995, "R&D Decision Advisor: An Interactive Approach to Normative Decision System Model Construction", European Journal of Operational Research, 84(1), pp. 116-133.
  18. Gyu, C.K. and Emery, J., 2000, "An Application of Zero-One Goal Programming in Projection Selection and Resource Planning- A Case Study From The Woodward Governor Company", Computers & Operations Research, 27(14), pp. 1389-1408.
  19. Montibeller, G., Franco, A., Lord, E. and Iglesias, A., 2009, "Structuring resource allocation decisions: A framework for buildingmulti-criteria portfolio models with area-grouped options", European Journal of Operational Research, 199, pp. 846-856.
  20. Chen, J. and Askin, R., 2009, "Project selection, scheduling and resource allocation withtime dependent returns", European Journal of Operational Research, 193, pp. 23-34.
  21. Lewandowski, A. and Grauer, M., 1995, "The Reference Point Optimisation Approach, Multiobjective and Stochastic Optimisation", European Journal of Operational Research, 84(1), pp. 353-376.
  22. Wierzbicki, A.P., 1980, "The Use of Reference Objectives in Multiobjective Optimization. In Multiple Criteria Decision Making Theory andApplication", Springer, Berlin, pp. 468-486.
  23. Ghasemzadeh, F., Archer, N.P. and Iyogun, P., 1999, "A Zero-One Model for Project Portfolio Selection and Scheduling", Journal of Operational Research Society, 50(7), pp. 745-755.
  24. Ghasemzadeh, F. and Archer, N.P., 2000, "Project Portfolio Selection Through Decision Support", Decision Support Systems, 29, pp. 73-88.
  25. Oh Shin, C., Hoon Yoo, S. and Jun Kwak, S., 2007, "Applying the Analytic Hierarchy Process to Evaluation of the National Nuclear R&D Projects: The Case of Korea", Progress in Nuclear Energy, 49(5), pp. 375-384.
  26. Kumar, S., 2004, "AHP-Based Formal System for R&D Project Evaluation", Journal of Scientific & Industrial Research, 63, pp. 888-896.
  27. Mahmmodzadeh, S., Shahrabi, J., Pariazar, M. and Zaeri, M.S., 2007, "Project Selection by Using Fuzzy AHP and Topsis Technique", World Academy of Science, Engineering and Technology, 30, pp.333- 338.
  28. Salehi, M. and Tavakkoli-Moghadam, R., 2008, "Project Selection by Using a Fuzzy Topsis Technique", World Academy of Science, Engineering and Technology, 40, pp.85-90.
  29. Pakdin Amiri, M., 2010, "Project Selection for Oil-Fields Development by Using the AHP and Fuzzy Topsis Method", Expert Systems with Applications, 37(9), pp. 6218-6224.
  30. Cheng Huang, C., Yu Chu, P. and Hsiu Chiang, Y., 2008, "A Fuzzy AHP Application in Government Sponsored R&D Project Selection", Omega, 36(6), pp. 1038-1052.
  31. Khorramshahgol, R. and Moustakis, V., 1988, "Delphi Hierarchy Process (DHP): A Methodology for Priority Setting Derived from the Delphi Method and Analytical Hierarchy Process", European Journal of Operational Research, 37(3), pp. 347-354.
  32. Gabriel, S.A., Kumar, S., Ordonez, J. and Nasserian, A., 2006, "A Multiobjective Optimization Model for Project Selection with Probabilistic Consideration", Socio-Economic Planning Sciences, 40(4), pp. 297-313.
  33. Medaglia, A.L., Graves, S.B. and Ringuest, J.L., 2007, "A Multi-Objective Evolutionary Approach for Linearly Constrained Project Selection Under Uncertainty", European Journal of Operational Research, 179, pp. 869-894.
  34. Liesio, J., Mild, P. and Salo, A., 2007, "Preference-Programming for Robust Portfolio Modeling and Project Selection", European Journal of Operational Research, 181(3), pp. 1488-1505.
  35. Mavrotas, G., Diakoulaki, D. and Kourentzis, A., 2008, "Selection Among Ranked Projects Under Segmentation, Policy and Logical Constraints", European Journal of Operational Research, 187, pp. 177-192.
  36. Ghorbani, S. and Rabbani, M., 2009, "A New Multi-Objective Algorithm for a Project Selection Problem", Advances in Engineering Software, 40(1), pp. 9-14.
  37. Eddie,W.L. and Heng, L., 2005, "Analytic Network Process Applied to Project Selection", Journal of Construction Engineering and Management, 131(4), pp. 459-466.
  38. Meade, L.M. and Presley, A., 2002, "R&D Project Selection Using the Analytic Network Process", IEEE Transaction on Engineering Management, 49(1), pp. 59-66.
  39. Mohanty, R.P., Agarwal, R., Choudhury, A.K. and Tiwari, M.K., 2005, "International Journal of Production Research", International Journal of Production Research, 43(24), pp. 5199-5216.
  40. Rafiei, H. and Rabbani, M., 2009, "Project Selection Using Fuzzy Group Analytic Network Process", World Academy of Science, Engineering and Technology, 58, pp.457- 461.
  41. Kim, I., Shin, S., Choi, Y., Manh Thang, N., Ramos, E.R. and Joo Hwang, W., 2009, "Development of a Project Selection Method on Information System  Using ANP and Fuzzy Logic", World Academy of Science, Engineering and Technology, 53, pp.411- 416.
  42. فتحي واجارگاه، کوروش، 1385، "نيازسنجي پژوهشي"، انتشارات آييژ.
  43. Bradfor, W., 1998, "Agricultural Research Priority Setting", ISNAR, Kenya Agricultural Research Institute, pp. 53-69.
  44. جهانباز، احمد، 1387، "ارائه روشي براي امتيازدهي و بودجه‌بندي موضوع‌هاي تحقيقاتي با هدف توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي"، پايان‌نامة کارشناسي ارشد مهندسي صنايع، تهران، دانشگاه امام حسين (ع).
  45. Fathi Vagargah, K., 2005, "Research Needs Assessment at University Level", University of Kassel, Germany, pp. 3.
  46. Cesar, A. and Falconi, C., 1999, "4 Methods for Priority Setting in Agricultural Biotechnology Research", Managing Agricultural Biotechnology, 25(3), pp. 40-52.