خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535111 تاریخ انتشار: ۸ / ۳ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 162
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.3.535111

مطالعه فضای همکاری‌های علمی-فنی شرکت‌های نانو در ايران با استفاده از نظريه شبکه‌های اجتماعی و رجوع به خبرگان

هدف اين مطالعه شفاف‌سازی فضای همکاری‌های علمی-فنی شرکت‌های نانو در ايران از طريق بررسی کمی روابط شرکت‌ها و مراکز علمی و تحقيقاتی و تحليل وضعيت فعلی آنها است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ايران، اطلاعات و آمار محدودی از وضعيت شرکت‌های فناوری پيشرفته در دسترس است. از اين رو انجام چنين مطالعاتی برای تصميم‌گيری و سياست‌گذاری بهينه توسعه فناوری ضروری است. اين مطالعه شبکه همکاری تحقيق و توسعه شرکتهای نانو ايران را با استفاده از تئوری شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. جمع‌آوری داده‌ها از طريق مصاحبه با مديران بيست و چهار شرکت نانو انجام شده تا ارتباطات و همکاری‌های تحقيق و توسعه آنها با ديگران استخراج گردد. سپس نقشه شبکه استخراج و بازيگران اصلی شناسايی شده‌اند. نتايج مطالعه نشان می‌دهد که 95% همکاری‌ها از نوع ارايه خدمات بوده تا همکاری راهبردی. همچنين مشخص شد که شرکت‌های نانويی ارتباطات کمی با گروه‌های صنعتی دارند و معمولا ترجيح ميدهند محصولات خود را به مصرف‌کننده نهايی ارايه دهند تا در زنجيره تامين صنايع ديگر قرار گيرند. اين مطالعه تصوير مناسبی از شبکه همکاری‌های تحقيق و توسعه شرکت‌ها برای سياست‌گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقويت شبکه و توسعه همکاری‌های راهبردی را به منظور افزايش کارايی کلی شبکه توصيه می‌کند.


تحليل شبكه هاي اجتماعي
رجوع به خبرگان
فناوري نانو
همكاري هاي تحقيق و توسعه

فاطمه صالحی يزدی
محمد علی بحرينی
محمد مهدی سپهری

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 162
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Harbi, S., Amamou, M. and Anderson, A.R., 2008, "Establishing high-tech industry: The Tunisian ICT experience", Technovation, 29(6), pp. 465-480.
  2. Thukral, I.S., Her, J.V., Walsh, S., Groen, A.J., Sijde, P.V. and Adham, K.A., 2008, "Entrepreneurship, Emerging Technologies, Emerging Markets", International Small Business Journal, 26(1), pp. 101-116.
  3. Duke, C.B., 2004, "Getting Value From Research: From Research Knowledge to Profitable Products", in American Physical Society March Meeting, Montreal, Canada.
  4. Bahreini, M.A. and Aghaee, A., 2008, "Business Improvement through Nano-Network Design", International Conference on Nanotechnology, Abu Dhabi, UAE.
  5. Ceglie, G. and Dini, M., 1999, "SME Cluster and Network Development in Developing Countries: The Experience of UNIDO", available from: www.unido .org/fileadmin/import/userfiles/russof/giopaper.pdf
  6. Hagedoorn, J., Cloodt, D. and Kranenburg, H.V., 2006, "The strength of R&D network ties in high-tech industries – A multi-dimensional analysis of the effects of tie strength on technological performance", DRUID Summer Conference, Copenhagen, Denmark.
  7. بحرینی، م. و شادنام، م.، 1386، "تجاری‌سازی فناوری یا چگونگی تولید ثروت از تحقیق و توسعه"، تهران: انتشارات بازتاب، چاپ اول.
  8. Chung, Q.B., Luo, W. and Wagner, W.P., 2006, "Strategic alliance of small firms in knowledge industries - A management consulting perspective", Business Process Management Journal, 12(2), pp. 206-233.
  9. Ghazinoory, S. and Heydari, E., 2008, "Potential impacts of nanotechnology development in Iran", IEEE Technology and Society Magazine, 27(4), pp. 37-44.
  10. Pitt, L., Merwe, R.V., Berthon, P., Salehi-Sangari, E. and Caruana, A., 2006, "Global alliance networks: A comparison of biotech SMEs in Sweden and Australia", Industrial Marketing Management, 35, pp. 600-610.
  11. Wasserman, S. and Faust, K., 1994, "Social network analysis - Methods and applications", Cambridge: Cambridge University Press.
  12. Dyer, J.H., Singh, H. and Kale, P., 2008, "Splitting the pie: rent distribution in alliances and networks", Managerial and Decision Economics, 29(2), pp. 137-148.
  13. Moensted, M., 2007, "Strategic networking in small high tech firms", International Entrepreneurship Management Journal, 3, pp. 15-27.
  14. Hagedoorn, J., Roijakkers, N. and Kranenburg, H.V., 2006, "Inter-Firm R&D Networks: the Importance of Strategic Network Capabilities for High-Tech Partnership Formation", British Journal of Management, 17, pp. 39–53.
  15. Catherine, D., Corolleur, F. and Mangematin, V., 2001, "High-Tech Firms: Governance Through Networks: The Example of Biotech SMEs In France", 17th colloquium EGOS, pp. 5-7.
  16. Gils, A.V. and Zwart, P., 2004, "Knowledge Acquisition and Learning in Dutch and Belgian SMEs: The Role of Strategic Alliances", European Management Journal, 22(6), pp. 685–692.
  17. Möller, K., Partanen, J., Rajala, R. and Westerlund, M., 2007, "Fostering innovations in the SME context: a network perspective", IMP Conference, Manchester, UK.
  18. Ford, D., Berthon, P., Gadde, L., Håkansson, H., Neude, P., Ritter, T. and Snehota, I., 2002, "The business marketing course - Managing in complex networks", John Wiley & Sons Ltd.
  19. Chorev, S. and Anderson, A.R., 2006, "Marketing in high-tech start-ups: Overcoming the liability of newness in Israel", International Entrepreneurship Management Journal, 2, pp. 281–297.
  20. Davies, W. and Brush, K.E., 1997, "High-Tech Industry Marketing: The Elements of a Sophisticated Global Strategy", Industrial Marketing Management, 26, pp. 1-13.
  21. Möller, K. and Halinen, A., 1999, "Business Relationships and Networks: Managerial Challenge of Network Era", Industrial Marketing Management, 28, pp. 413-427.
  22. Soh, P.H., 2003, "The role of networking alliances in information acquisition and its implications for new product performance", Journal of Business Venturing, 18, pp. 727–744.
  23. Powell, W.W., White, D.R., Koput, K.W. and Owen-Smith, J., 2005, "Network Dynamics and Field Evolution: The Growth of Inter-organizational Collaboration in the Life Sciences", American Journal of Sociology, 110(4), pp. 132-205.
  24. Baum, J.A.C., Shipilov, A.V. and Rowley, T.J., 2003, "Where Do Small Worlds Come from?", Industrial and Corporate Change, 12, pp. 697-725.
  25. Riccaboni, M. and Pammolli, F., 2002, "On Firm Growth in Networks", Research Policy, 31, pp. 1405-1416.
  26. Ahuja, G., 2000, "Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study", Administrative Science Quarterly, 45, pp. 425-455.
  27. Rank, C., Rank, O. and Wald, A., 2006, "Integrated Versus Core-Periphery Structures in Regional Biotechnology Networks", European Management Journal, 24(1), pp. 73–85.
  28. Gay, B. and Dousset, B., 2005, "Innovation and network structural dynamics: Study of the alliance network of a major sector of the biotechnology industry", Research Policy, 34, pp. 1457–1475.
  29. Schilling, M.A. and Phelps, C.C., 2007, "Interfirm Collaboration Networks: The Impact of Large-Scale Network Structure on Firm Innovation", Management Science, 53(7), pp. 1113–1126.
  30. Todeva, E. and Knoke, D., 2005, "Strategic alliances and models of collaboration", Management Decision, 43(1), pp. 123-148.
  31. Gebauer, A., Nam, C.W. and Parsche, R., 2005, "Regional Technology Policy and Factors Shaping Local Innovation Networks in Small German Cities", European Planning Studies, 13(5), pp. 661-683.
  32. ستاد ويژه توسعه فناوری نانو، 1384، "سند راهبرد آينده: برنامه ده ساله توسعه فناوری نانو در ايران"، قابل دسترس در:http://www. nano.ir/sub_forsight.php?page=main_policy&subPage=4
  33. Berry, M.M.J., 1996, "Technical entrepreneurs, strategic awareness and corporate transformation in small hi -tech firms", Technovation, 16(9), pp. 487-498.
  34. مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1382، "سند چشم انداز بيست ساله توسعه ایران"، قابل دسترس در: http://www.maslehat.ir/ Contents.aspx?p=67ee04aa-7171-4f72-bdf7-e6f68c354 7e5
  35. Hanneman, R.A. and Riddle M., 2005, "Introduction to Social Network Methods", Available from: http://www.faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext (29/1/2011)
  36. Meyer, M.A. and Booker, J.M., 2001, "Eliciting and analyzing expert judgment: A practical guide", SIAM publication.
  37. رضايی، ر.، حسينی، س.م.، شعبانعلی فمی، ح. و صفا، ل.، 1388، "شناسايی و تحليل موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(1)، صص. 20-17.
  38. قاضی نوری، س. و توسلی زاده، ص.، 1387، "ارزيابی برنامه ملی فناوری نانو ايران با کارت امتيازی متوازن و تبيين جايگاه سرمايه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(4)، صص. 58-49.