خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535099 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 187
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.2.535099

تحليل وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری

چکيده امروزه از رويکرد نظام ملی نوآوری (NIS)، جايگاه علم و دانش به طور عام و نقش علوم مهندسی و فناوری به طور خاص در توسعه و سرآمدی ملی، حياتی و بارز است. برای ارتقای فعاليت های پژوهشی و توليد علم از يک سو بايد راهبردهای اثربخش براساس شرايط و عوامل درونی و بيرونی، طراحی و پياده سازی شود. از سوی ديگر، تحقق و توسعه راهبردها و کارامدی آن ها در صحنه عمل، بدون ارزيابی مستمر و بدون مداخله نظام مند و آگاهانه، امکان پذير نمی باشد. اجرا و ارزيابی بخش هايی از فرايند برنامه ريزی هستند که هر چه اجرا و پيامدهای آن با دقت ارزيابی گردد به همان نسبت، يادگيری برای تصميم سازی، توسعه اقدامات اصلاحی و حرکت آگاهانه، افزايش می يابد. در اين مقاله، راهبردهای اصلی پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری بر مبنای الگوی عمومی مديريت راهبردی با تکيه بر پيمايش از طريق مبانی راهبردها و سنجش معيارهای اصلی، تحليل شده است. بر پايه نتايج اين پژوهش، وضعيت راهبردهای توليد علم در علوم مهندسی و فناوری در حد متوسط ارزيابی شده است. از اين رو، ارتقای وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم نيازمند حرکت نظام مند و متعهدانه برای مديريت، ايجاد ساختارها و شرايط عملياتی مؤثر، ترويج راهبردها و اختصاص منابع، امکانات و اعتبارات مناسب و مکفی است. کليدواژه ها: توليد علم، توليد دانش، علوم مهندسی، ارزيابی راهبرد، نظام پژوهش، فناوری.


توليد علم، توليد دانش، علوم مهندسی، ارزيابی راهبرد، نظام پژوهش، فناوری.

محمد یمنی دوزي سرخابی
حسن فاطمی
رضا مهدی
زهرا صباغيان
علی اکبر متحدی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 187
 • رفرنس
  1. کینگ، ا.، 1375؛ «سیر تحولی علم و فناوري بعد از جنگ جهانی دوم»، ترجمه فاضل لاریجانی، رهیافت، 13.
  2. Webster, A., 1991, "Science, technology and society", London, Macmillan.
  3. داوری اردکانی، ر.، 1379؛ «درباره علم»، تهران، انتشارات هرمس.
  4. مهدی، ر.، 1385؛ «توسعه متدولوژي براي حل مسئله تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي»، اولین کنفرانس بین­المللی تکنیک­ها و راهبردهای حل مسئله، تهران.
  5. تارو، ل.، 1381؛ «ثروت آفرينان»، ترجمه عزيز کياوند، تهران، فرا.
  6. دراكر، پيتر اف، 1993؛ «جامعه پس از سرمايه­داري»، ترجمه محمود طلوع، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.
  7. صانعی‌پور، م.، 1385؛ «تجزیه و تحلیل فاصله دستیابی به جایگاه علم و فناوري در 25 کشور منطقه»، مجموعه مقالات همایش ملی چشم­انداز ایران افق 1404، ج. 4، ص 3، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  8. Rush, H. and el, 1995, "Strategies for best practice in research and technology institutes", R&D Mngmnt, Vol. 25 , 1.
  9. مهدی، ر. و دیگران، 1387؛ «ارزیابی استراتژی­های تولید علم در گروه فنی- مهندسی با تأکید بر چشم­انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران»، رساله دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
  10. يمني‌دوزی سرخابی، م.، 1382؛ «برنامه­ريزي توسعه دانشگاهي: نظريه­ها و تجربه­ها»، دانشگاه شهيد بهشتي.
  11. قانعی‌راد، م.ا.، 1382؛ «ناهمزمانی دانش»، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
  12. یعقوبی، م. و دیگران، 1385؛ «توسعه علمی و فناوري در زمینه علوم مهندسی در ایران در مقایسه با چند کشور»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، ش. 31.
  13. سرمد، ز. و دیگران، 1380؛ «روش‌های تحقیق درعلوم رفتاری»، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه.
  14. مهدی، ر. و دیگران، 1388؛ «طراحی راهبردهای اصلی پژوهش و تولید علم در گروه فنی- مهندسی»، مجله علمی پژوهشی آموزش عالی، ش. 5 یا 6، پذیرش نهایی شده و زیر چاپ.
  15. فرد، آر. دیوید، 1379؛ «مدیریت استرتژیک»، ترجمه ع. پاسائیان و س.م. اعرابی، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
  16. Gluek W.F., 1980, "Business Policy and Strategic Management", McGraw-Hill
  17. راولی، د.ج. و دیگران، 1996؛ «تغییر راهبردی در دانشکده­ها و دانشگاه­ها»، ترجمه حمید رضا آراسته، دانشگاه امام حسین (ع).
  18. مهدی، ر. و دیگران، 1388؛ «ارزیابی راهبردهای ملی پژوهش و تولید علم در گروه فنی- مهندسی»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، ش. 42.