خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535098 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 168
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.2.535098

شايستگی دستيابی به سامانه‌های دفاعي؛ يک نظريه‌داده بنيان

چکيده هدف اين پژوهش، نظريه‌پردازی در باب موفقيت شبکه های همکاری تحقيق و توسعه در صنايع دفاعی است. برای اين منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظريه‌پردازی داده بنيان، تجربه ها و پروژه های موفق و کليدی نوآوری در زيست بوم صنعت دفاعی با رويکردی کيفی و استقرايی مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازی نظری های در اين زمينه توليد شد. اين نظريه حول مقوله محوری «شايستگی دستيابي» تشريح می‌شود. شايستگی دستيابی بيان می‌دارد که خلق محصولات نو و افزايش قدرت زايش صنعتی در زيست بوم صنايع دفاعی، مرهون قابليت شبکه‌سازی، هم سو‌سازی و بارورسازی است. شايستگی دستيابی در فرايند بازآفرينی زنجيره ارزش ساز صنايع دفاعی تبلور يافته و شناسايی، ترکيب، کانونی‌سازی قابليت‌های پراکنده و بازآرايی ظرفيت‌های ناهم سو در داخل و بيرون از صنايع دفاعی را به همراه می‌آورد. در جريان توسعه شايستگی دستيابی ظرفيت‌های يک نظام تحقيقاتی، صنعتی در آرايش «هسته های کوچک و شبکه های بزرگ» سامان می‌يابد؛ به اين ترتيب رويش و ريزش ظرفيت‌ها و همچنين تبادل ظرفيت‌ها بين دو قطب هسته و شبکه به نحوی انجام می‌شود که خلق سامانه های اثربخش در بنيه دفاعی کشور، با سرعت، هزينه، ريسک، کيفيت و انعطاف مورد انتظار امکان‌پذير باشد. کليدواژه ها: شايستگی دستيابی، هسته های دستيابی، شبکه‌سازی، نوآفرينی دفاعی، زايش صنعتی، خلق شايستگی دفاعی، صنايع دفاعی، نظريه پردازی داده بنيان


شايستگی دستيابی، هسته‌های دستيابی، شبکه‌سازی، نوآفرينی دفاعی، زايش صنعتی، خلق شايستگی دفاعی، صنايع دفاعی، نظريه‌پردازی داده بنيان

حمید رضا فرتوک زاده

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 168
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Powell W.W., White D.R., Koput K.W., Owen-Smith J., 2005, Network dynamics and field evolution: The growth of inter-organizational collaboration in the life sciences. Am J Sociol110, pp: 1132–1205.
  2. Jones, C., 1997, "A general theory of network governance: Exchange Condition and Social Mechanism", The Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4.
  3. Lambooy J.G., 2004, "The transmission of knowledge, emerging networks and the role of universities : An evolutionary approach", European Planning Studies, Vol. 12, No. 5.
  4. Oerlemans L.A.G. et al, 2001, "Firm Clustering and innovation: Determinants and effect Papers in regional sciences", Vol. 80, No 3.
  5. Powell WW., 1990, "Neither markets nor hierarchies: network forms of organization", Res Organ Behav, Vol. 12, pp: 395–336.
  6. Cowan R., Jonard N., Zimmermann J-B., 2004a, "On the creation of networks and knowledge", In: Gallegati M., Kirman A., Marsili M.(eds) The complex dynamics of economic interaction, Lecture notes in economics and mathematical systems, Springer, Berlin Heidelberg New York, pp: 531.
  7. فرتوک‌زاده، ح.ر.، وزیری، ج.، 1386؛ بازار، شبکه و سازمان؛ «نقدی بر سه رویکرد کلان در بازآفريني ظرفیت­های صنایع دفاعی»، فصلنامه بهبود، ش. 8.
  8. US Department of Defense, Joint Vision, 2010, "Joint Staff, Pentagon", Washington DC, 2000.
  9. مؤسسه آموزشی- تحقیقاتی صنایع دفاعی، خردادماه 1386؛ «بیانات رهبر معظم انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه جلوه­های اقتدار و خودباروی دفاعی».
  10. فرتوک‌زاده، ح.ر.، وزیری، ج.، 1387؛ «نظام دستیابی به سامانه­های دفاعی؛ الگوي نوآوري و شكوفايي در باز آفريني زنجیره ارزش ساز صنایع دفاعی»، فصلنامه علمی ترویجی بهبود، ش. 8.
  11. Powell WW., Koput KW., Smith-Doerr L., 1996, "Inter-organizational collaboration and the locusof innovation: networks of learning in biotechnology", Adm Sci Q, Vol. 41, pp: 116–145.
  12. Grandstand O., 1996, "Towards a theory of the technology-based firm", Res Policy, Vol. 27, pp: 465–489.
  13. Dyer J.H., Nobeoka K., 2000, "Creating and managing a high performance knowledge sharing network: the Toyota case", Strateg Manage J, Vol. 21, pp: 345–367.
  14. Joel W., Scott G., 2006, "Open Innovation: Researching a New Paradigm", Oxford University Press.
  15. Henry C., 2005, "Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation", University of California, Berkeley.
  16. Jay S., 2004, "Secrets to shield or share? new dilemmas for military R & D policy in the digital age", Research Policy, Vol. 33, pp: 257–269.
  17. Stowsky, J., 1992, "From spin-off To spin-on: Redefining the military’s role in American technology development", In: Sandholz, W., Borrus, M., Zysman, J., Conca, K., Stowsky, J., Vogel, S., Weber, S. (Eds.), The Highest Stakes: The Economic Foundations of the Next Security System, Oxford University Press, New York, NY, pp: 114–140.
  18. US Department of Defense, 1995, "Dual-Use Technology: A defense strategy for affordable, leading-edge technology", Department of Defense, Washington DC.
  19. غفاریان، و.، 1381؛ «بررسي علل شكست برنامه‌ريزي­هاي راهبردی و ارائه يك رويكرد براي بهبود اثربخشي استراتژي در سازمان­هاي صنعتي ايران»، پایان نامه دانشگاه علم و صنعت.
  20. John W.C., 2005, "Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches", California: SAGE Publication, Inc.
  21. Strauss, A., Corbin, J., 1998, "Basic of Qualitative Research: Techniques and procedures for Developing Grounded Theory", Sage.
  22. فرتوک‌زاده، ح.ر.، وزیری، ج.، 1386؛ «خلق شایستگی دفاعی در موج چهارم، بررسی رویکرد شبکه سازی در صنایع دفاعی دانش بنیان»، فصلنامه پیام مدیریت، ش. 26.
  23. Henry M., 1979, "The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research", Prentice-Hall.
  24. Lincoln, Y.S., 1995, "Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research", Qualitative inquiry, Vol. 1, pp: 275-289.
  25. فرتوک‌زاده، ح.ر.، وزیری، ج.، 1388؛ «خرد مالی؛ یک نظریه رویش یافته: بررسی پدیده اتلاف در صنایع دفاعی»، دانشور رفتار.
  26. Merriam, S.B., 1998, "Case study Research in Education", A Qualitative Approach, San Francisco: Jossey-Bass.