خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535096 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 179
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.2.535096

بررسی مقايسه ای عوامل مؤثر در آينده مديريت علم و فناوری ايران تا افق 1404 از ديدگاه متخصصان و سياست گذاران

چکيده تدوين سند چشم انداز بيست ساله، گام ارزشمندی در جهت‌دهی فعاليت های کشور برای رسيدن به توسعه بوده و از مهم ترين فرازهای سند، توجه ويژه به جايگاه ايران در افق 1404 در حوزه علم و فناوری است. بديهی است تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز، مديريت و تدبير جامع در تمامی ابعاد را می طلبد و لازم است در حوزه مديريتی علم و فناوری، مهم ترين عوامل شناسايی شده و برنامه های مناسب، طراحی و اجرا گردند. از آنجا که چشم انداز ناظر به آينده است، بهره گيری از تکنيکهای آينده نگرانه برای سنجش جهت گيری صحيح سياست ها و کيفيت برنامه ها در مسير تحقق اهداف چشم انداز، ضروری است. در مطالعه حاضر که تلاشی در اين مسير است، ابتدا ضمن مطالعات کتابخانه ای و ميدانی و بهره گيری از نظريات کارشناسان، عوامل مهم تأثيرگذار در آينده مديريت علم و فناوری مورد شناسايی قرار گرفته و علاوه بر رتبه بندی اهميت آن ها، ميزان احتمال به چالش کشيده شدن اين عوامل و مورد چالش قرار گرفتن آن ها تا افق مندرج در سند چشم انداز بيست ساله (1404) به سنجش نظر متخصصان علمی در مقايسه با افراد درگير در حوزه سياست گذاری علم و فناوری گذاشته می شود. نتايج حاکی از آن است که پيش بينی هر يک از دو گروه بيش تر بر اساس حوزه ديد ايشان نسبت به مسائل تخصصی حوزه کاری خودشان است. نتايج حاصل علاوه بر بيان نقاط همگرای نظريات اين دو گروه، مبين دلايل اختلاف نظريات ايشان در پيش بينی آينده بوده و می تواند معياری برای اصلاح سياست ها و برنامه ها باشد. پيش بينی سياست گذاران به طور کلی خوش بينانه تر از متخصصان بوده است. کليدواژه ها: آينده پژوهی، مديريت علم و فناوری، سياست گذاری، چشم انداز بيست ساله 1404


آينده پژوهي
چشم انداز بيست ساله 1404
سياست گذاري
مديريت علم و فناوري

محسن بهرامی
مهکامه طاعتی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 3
تعداد دانلود مقاله : 179
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] قديري، ر.، 1384؛ «بررسي چند تجربه ملي در آينده­نگاري»؛ مجموعه مقالات دومين كنفرانس مديريت فناوري، تهران، 26 تا 28 ارديبهشت.

  [2] www.rand.com

  [3] ناظمي، ا.، قديري، ر.، 1385؛ «آينده نگاري از مفهوم تا اجرا»؛ مركز صنايع نوين.

  [4] حشمتي، ح.، بهمن 1385؛ «آينده­انديشي در چند كشور پيشرفته و در حال پيشرفت»؛ مركز تحقيقات سياست­هاي علمي كشور-گروه آينده­انديشي- طرح پامفا 1404.

  [5] بهرامي، م.، کاووسي، ل.، قياسي، ن.، 1382؛ «وضعيت آينده 2001»؛ نشر خضراء.

  [6] بهرامي، م.، قياسي، ن.، کاووسي، ل.، بشارتي‌راد، ز.، 1384؛ «وضعيت آينده 2002»؛ نشر خضراء.

  [7] Glenn J. Clayton, Gordon Theodore J., "State of the future 2003", American Council for The United Nations University.

  [8] Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon, 2004, "Future issues of science and technology", Technological Forecasting and Social Changes, Vol. 71, pp: 405-416.

  [9] رضايي ميرقائد، م.، 1385؛ «ايران آينده در افق چشم­انداز»؛ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

  [10] پيش‌نويس سند توسعه بخش پژوهش و فناوري در برنامه چهارم توسعه، وزارت علوم تحقيقات و فناوري- معاونت پژوهشي- معاونت فناوري، 12/8/1383.

  [11] پايا، ع.، برادران شرکا، ح.ر.، طباطبايي، س.م.، بهرامي، م.، سلطاني، ب.، طبائيان، س.ك.، الستي، آ.، نادري منش، م.، امامي، ي.، حيدري، ا.ه.، 1386؛ «پامفا 1404: نخستين گام در مسير آينده­نگاري ملي»؛ فصلنامه سياست علمي و پژوهشي رهيافت، ش. 41، پاييز و زمستان.

  [12] همايش آينده­نگاري فناوري ايران 1404، 1388؛ مرکز تحقيقات سياست علمي کشور.

  [13] http://www.ias.ac.ir/persian/pages/Research_projecs-detail-f.htm

  [14] بهرامي، م.، 1381؛ «گزارش طرح ملي شناسايي فناوری­های نو و راهبرد تحقيقات»؛ پژوهشکده فناوري­هاي نو، آذرماه.

  [15] بهرامي، م.، طاعتي، م.، ضيغمي، ف.، 1387؛ «گزارش طرح آينده مديريت علم و فناوري»؛ گروه آينده‌شناسي، پژوهشکده فناوري­هاي نو، دانشگاه صنعتي امير کبير.

  [16] Science and Technology Policy Infrastructure Guidelines and References; Office of technology policy, technology administration, United States Department of Commerce, Section II, Version 1,0, August 2004.

  [17] «روش­هاي آينده­نگاري تکنولوژي»؛ 1384؛ گروه آينده­انديشي، بنياد توسعه فردا.

  [18] بهرامي، م.، طاعتي، م.، ضيغمي، ف.، 1387؛ «مديريت علم و فناوري، حال، آينده»؛ همايش آينده­پژوهي، نوآوري و همگرايي فناوري.