خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535090 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 144
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.1.535090

بررسی و تحليل عوامل مؤثر بر ضريب تأثير نشريات حوزه اقتصاد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

  تحقيق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر ضريب تأثير1 نشريات حوزه اقتصاد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات وفنّاوری می‌پردازد. نوع تحقيق، علم‌سنجی است که با استفاده از روش‌های پيمايشی، تحليل استنادی و کتابخانه‌ای به انجام رسيده است. داده‌های تحقيق با استفاده از پايگاه استنادی علوم جهان اسلام «آی. اس. سی.»2 ، پرسشنامه و تورق نشريات مورد مطالعه گردآوری شده است. متغيرهای مستقل تحقيق شامل خوداستنادی، هم‌آيندی مؤلفان، کيفيت مقالات، شهرت، تأخير در انتشار به موقع، نسبت مقالات مروری، قيمت، ميزان رد مقالات و دسترسی آزاد است. ضريب تأثيرنشريات مورد مطالعه، متغير وابسته تحقيق را تشکيل می‌دهد. نتايج تحليل همبستگی نشان داد که عوامل خوداستنادی، کيفيت مقالات، هم‌آيندی مؤلفان، تأخير در انتشار به موقع، نسبت مقالات مروری و ميزان رد مقالات، رابطه معنی‌داری با ضريب تأثيرنشريات دارند. از سوی ديگر، عوامل شهرت و قيمت رابطه معنی‌داری با ضريب تأثيرنشريات ندارند. همچنين، دسترسی آزاد تغيير معنی‌داری در ضريب تأثيرنشريات مورد مطالعه ايجاد نکرده است. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان می‌دهد که در تأثير هم‌زمان متغيرهای مستقل تحقيق بر ضريب تأثير ، عوامل ميزان رد مقالات، خوداستنادی، کيفيت، هم‌آيندی مؤلفان، نسبت مقالات مروری و تأخير در انتشار، به ترتيب بر ضريب تأثير نشريات اثر می‌گذارند.

 

  کليدواژه‌ها : ايران، ضريب تأثير، علم‌سنجی، نشريات اقتصاد، وزارت علوم


ایران
ضریب تأثیر
علم‌سنجی
نشريات اقتصاد
وزارت علوم

عبدالرضا نوروزی چاکلی
محمد حسن زاده
هاشم عطاپور

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 144
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن:
 • رفرنس
  1. داورپناه، محمد رضا،1381؛ «جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی». انتشارات دبیزش، تهران.
  2. Garfield, E., 1990; "How ISI select journals for coverage: quantitative and qualitative considerations"; Current contents; 22,5-13.
  3. كتابخانه منطقه‌اي علوم و فنّاوري شيراز،1383؛ «گزارش نهايي طرح پژوهشي گزارش­هاي استنادي نشريات فارسي»؛ به همت جعفر مهراد و رؤيا مقصودي.
  4. O’Neill, Jill., 2000; "The significance of an impact factor: implications for publishing community"; Learned publishing; Vol. 13, No. 2.: 105-110.
  5. نجفی، کبری، مومن‌زاده، سیروس، مرادی، فرشاد،1386؛ «تعیین ضریب تأثیرو ضریب آنی نشریات علمی- پژوهشی پزشکی فارسی در سال 1385»؛ نشریه پژوهش در پزشکی، دوره 31، شماره 4، ص 333-338.
  6. Garfield, E., 1994; "The ISI impact factor" Current contents; Available at: http://scientific.thomson.com/ retrieved 30/5/2008.
  7. گورمن، جي. اي.، كالورت، فيليپ،2000؛ «كيفيت نشريات در منطقه آسيا»، ترجمه نجلا حريري. در: خسروي، فريبرز، ارجمند، تاج‌الملوك، گزيده مقالات ايفلا ، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، تهران؛ 1381.
  8. Foster, WR., 1995; "Impact factor as the best operational measure of medical journal )letter)"; Lancet;; 346:1300-1.
  9. Saha, Somnath, Saint, Sanjay, 2003; christakis, Dimitry A. "Impact factor: a valid measure of journal quality?"; Journal of the Medical Library Association;; 91(1), 42-46.
  10. Buela-casal, G.; Zych, I., 2006; "Analysis of the relationship between the impact factor the quality evaluated by experts; International conference of multidisciplinary information science and technology;;. JSCIT (Merda, university of Granda).
  11. Nieminen, Pentti, & et al., 2006; "The relationship between quality of research and citation frequency"; BMC Medical Research Methodology; 42: 1-8.
  12. Rinia, E. J. & et al., 1998; "Comparative analysis of a set of bibliometric indicators and central peer review criteria: evaluation of condensed matter physics in the Netherlands"; Research policy; 27: 95-107.
  13. Hellsten, Iina & et al., 2007; "Self-citations, co-authorships and keywords: A new approach to scientists’ field mobility?"; Scientometrics; Vol. 72, No. 3:469-486.
  14. Hyland, K., 2001; "Humble servants of the discipline? Self-mention in research articles"; English for Specific Purposes; 20 : 207–226.
  15. قانع، محمدرضا،1386؛ «میزان همبستگی خود استنادی با ضریب تأثیرنشریه­های علمی حوزة علوم پزشکی در گزارش­ها ی استنادی نشریات فارسی». ارائه شده در همايش سراسري علم‌سنجي در علوم پزشكي، اصفهان.
  16. Fassoulaki & et al., 2000; "Self citation in six anesthesia journals and their significance in determining the impact factor"; Br J Anaesth;; 84: 166-9.
  17. Anseel, Frederik, Duyck, Wouter, Baene, Wouter; «Journal Impact Factors and Self-Citations: Implications for Psychology Journals”; American psychologist., 2004; 59: 47-48.
  18. Zavos, Christos, Kountours, Jannis, Katsinelos, Panagitos., 2006; "Impact factors: looking beyond the absolute figures and journals ranking"[letter); Gastro-Intestinal Endoscopies; Vol. 64, No. 6: 1034.
  19. Murali, N.S. & et al., 2004; "Impact of FUTON and NAA bias on visibility of research"; Mayo Clin Proc; 79: 1001-6.
  20. Mueller, P. S. & et. Al, 2006; "The effect of online status on the impact factors of general internal medicine journals"; The Netherlands journal of Medicine; vol. 64, no. 2, 39-44.
  21. Christenson, James. A., Sigelman, Lee., 1987; "Accrediting knowldge: journal srature and citation impact in social science"; Essay of an information scientists; vol. 10. no.38, 265-271.
  22. Giles, Michael W., Wright, Gerafd C.; 1975; "Political Scientists Evaluations of Sixty-three Journals"; PS; 8: 254-7.
  23. Maier, G.; 2006;"Impact factors and peer judgment: the use of regional science journals"; Sceintometrics; Vol. 69, No. 3: 651-667.
  24. Kulkarni, A.V.; Busse, J.; Shams, I., 2007; «Characteristics associated with citation rate of the medical literature”; PLOS_ONE, Issue 5: 403.
  25. Leimu, Roosa; Koricheva, Julia., 2005;  «Does scientific collaboration increase the impact of ecological articles?”; Bioscience; vol. 55, no. 5:438-443.
  26. Avkiran, NK.; 1997;"Scientific collaboration in finance does not lead to better quality research"; Scientometrics; 39:173-184.
  27. Amin, M. ; Mabe, M., 2002 ;"Impact factors: Use and abuse"; Perspectives in Publishing; 1, 1–6.
  28. Coleman, Anita; 2007; "Assessing the Value of a Journal Beyond the Impact Factor: journal of education for library and information science"; Journal of the American Society for Information Science and Technology; 58(8): 1148-1161.
  29. Angelis, C. D.; Fontanarosa, P. B., 2006; "Thank you Jama peer viewers and authors"; Jama; 295: 1171-2.
  30. Opthof, T., 1997; "Sense and nonsense about the impact factor"; Cardiovascular research; 33: 1-7.
  31. Kurmis A.; Kurmis T., 2006; "Exploring the relationship between impact factor and manuscript rejection rates in radiological journals"; Academic radiology; Vol. 13, No. 2: 77-83.
  32. Metcalf, MB., 1995; "Journal impact factors"; Nature; 376: 720.
  33. Garfield, E., 2006; "The history and meaning of the journal impact factor"; JAMA; Vol. 295, No. 1: 90-93.
  34. Garfield, E., 1999; "Journal impact factor: A brief review"; Canadian Medical Association Journal; 161, 979–980.
  35. Jacso, P., 2001; "A deficiency in the algorithm for calculating the impact factor of scholarly journals: the Journal Impact Factor"; Cortex; 37: 590-4.
  36. گلینی مقدم، گلنسا، 1386؛«آیا نشریـات گرانـتر ارزش علمی بیـش­تری دارند؟» فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، جلد 10، شماره 3، ص149-166.
  37. Bergstrom, Carl T.; Bergstrom, Theodore C., 2004; "The Costs and Benefits of Library Site Licenses to Academic Journals"; PNAS; vol. 101, no. 3: 897-902.
  38. Seglen, PO., 1997; "Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research"; BMJ;; 314:498-502.
  39. Hecht F., Hecht BK., Sandberg AA., 1998; "The journal impact factor: a misnamed, misleading, misused measure"; Cancer Genet Cytogenet; 104: 77-81.
  40. Glanzel, W.; & Moed, H. F.; «Journal impact measures in bibliometric research”; Scientometrics; 2002; 53, 171–193.

  Eliades, Theodore; Athanasiou, Athanasios E., 2001; "Impact Factor: A Review with Specific Reference to Orthodontic Journals"; Journal of Orofacial Orthopedics; 62: