خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535086 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 145
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.1.535086

شناسايی و تحليل موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران

  پژوهش حاضر با هدف «شناسايی و تحليل موانع و مشکلات توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی ايران» انجام گرفته است. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقيق حاضر را محققان مراکز و مؤسسات تحقيقات ملی تشکيل می‌دهند که 120 نفر از آنان برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعيين اعتبار ابزار تحقيق پيش‌آزمونی انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هريک از مقياس­های اصلی پرسش­نامه در حد مناسب (بالای 7/0) بود. برای شناسايی عامل‌های موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از تحليل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی شاخص برازش نيکويی مدل تحقيق از تحليل عاملی تأييدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتايج نشان می‌دهند که موانع توسعه فنّاوری ‌نانو در بخش کشاورزی کشور از پنج عامل مجزای زيرساختی، سياست­گذاری، اطلاعاتی، قانونی و مالی تشکيل می‌شود.

 

 


تحليل عاملي
توسعه
فنّاوري ‌نانو
محققان كشاورزي
مدل معادلات ساختاري
موانع

حسين شعبانعلی فمی
روح اله رضايی
ليلا صفا
محمود حسينی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 5
تعداد دانلود مقاله : 145
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. USDA , 2003; 21st Century Agriculture: A Critical Role for Science and Technology. From: www.fas.usda.gov.
  2. Opara, L.U. , 2002; Agricultural Engineering education and research in knowledge-based economy. In: Kosutic, S [Ed.]. Proc. of the 30th International Symposium on Agricultural Engineering, Zagreb, Croatia, pp: 33-46.
  3. Opara, L.U.,2001; Historical evolution and tasks for Agricultural Engineering in the new millennium. In: Kosutic, S [Ed.]. Proceedings of the 29th International Symposium on "Actual Tasks for Agricultural Engineering", Zagreb, pp: 1-20.
  4. Opara, L.U., 2003; Traceability in agriculture and food supply chains: a review of basic concepts, technological implications, and future prospects. Food, Agriculture & Environment, 1(1): 101-106.
  5. Opara, L.U.,2004; "Emerging Technological Innovation Triad for Smart Agriculture in the 21st Century. Part I. Prospects and Impacts of Nanotechnology in Agriculture". Agricultural Engineering International: the CIGR Journal of Scientific Research and Development. Invited Overview Paper. Vol. VI, pp: 34.
  6. سلطاني, علي محمد ،1383؛ نانوتکنولوژي و جمهوري اسلامي ايران, بايدها و نبايدها. دفتر همکاري‌هاي فنّاوري کميته مطالعات سياست نانوتکنولوژي، ص 4.
  7. Warad, C. and Dutta, J. , 2006; Nanotechnology for Agriculture and Food Systems: A View. Microelectronics, School of Advanced Technologies, Asian Institute of Technology, pp: 8-10.
  8. PCAST , 2008; Second Evaluation of National Nanotechnology Initiative Program in the United States. April 2008.
  9. Parr, D. , 2005; Will nanotechnology make the world a better place? Trends Biotechnology, 23 (8): 395–398.
  10. Das, R., et al , 2004; Integration of Photosynthetic Protein Molecular Complexes in Solid-State Electronic Devices. Nano Letters, 4 (6): 1079 -1083.
  11. Johnson, A. , 2006; Agriculture and Nanotechnology. Website: http://tahan. com /Charlie/nanosociety.
  12. Schaller R. and Klimov, V., 2004;  High Efficiency Carrier Multiplication in PbSe Nanocrystals: Implications for Solar Energy Conversion Phys. Rev. Lett. 92, 186601.
  13. ستاد ويژه توسعة فنّاوري ‌نانو، 1384؛ سند تكميلي راهبرد آينده (راهبرد 10 ساله توسعة فنّاوري ‌نانو در ايران). ويرايش پنجم, ص 2 و 32. سايت ستاد ويژه توسعة فنّاوري ‌نانو کشور (www.nano.ir).
  14. Mize, Scott , 2005; The Foresight Nanotechnology Challenges. Foresight Nanotechnology Institute, p: 19. May 2005.
  15. Aigrain, Jacques and Mumenthaler, Christian ,2006; The Risk Governance of Nanotechnology: Recommendations for Managing a Global Issue, pp 4-6.
  16. Hellsten, Eva, 2007; The European nanotechnology strategy: environmental and health aspects. Group on Nanosciences and Nanotechnologies, pp: 6-13. September 2007.
  17. قاضي طباطبايي، محمود ، 1374؛ مدل­هاي ساختاري کوواريانس يا مدل­هاي ليزرل در علوم اجتماعي. نشريه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز، شماره 2، ص: 117-98.
  18. Cobb, M. and Macoubrie, J. , 2006; Public Perceptions about Nanotechnology: Risks, Benefits and Trust. Prepared report at the North Carolina State University.
  19. Friedman, S. and Egold, B. , 2005; Nanotechnology: risks and the media. IEEE Tech Soc Magazine, 24 ,4: 5–11.
  20. Mills, K., Fledderman, C. , 2005; Getting the best from nanotechnology: approaching social and ethical implications openly and proactively. IEEE Tech Soc Magazine 24 ,4: 18–26.