خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535079 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 178
DOI: 10.22034/jstp.2008.1.4.535079

ارزيابی برنامه ملی فناوری نانو ايران با کارت امتيازی متوازن و تبيين جايگاه سرمايه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری

تحقيق حاضر به منظور به‌كارگيري روش‌هاي نقشه استراتژي و كارت امتيازي متوازن در مورد استراتژي فنّاوري در سطح ملي طراحي و اجرا شد كه هدف از آن ارزيابي کارایی و اثربخشی برنامه ملي فنّاوري نانو ايران برای اطمینان از تکمیل زنجیره نوآوری نانو در چارچوب نظام ملي نوآوري بود. در اين حالت وجوه کارت امتیازی متوازن در چارچوب نظام ملی نوآوری و بر اساس اهداف و کارکردهای آن تنظیم و سنجه‌های مورد نیاز تعریف شد. نتيجه جالب حاصل از ادغام مفاهیم نظام ملي نوآوري و كارت امتيازي متوازن استنباط آن بود كه در پايين‌ترين سطح نقشه استراتژي بايد سرمايه اجتماعي به عنوان زيرساخت نظام ملي نوآوري قرار گيرد و نظام ملي نوآوري نيز به نوبه خود زيرساخت توسعه اقتصادي است كه در بالاترين سطح نقشه استراتژي قرار خواهد گرفت.


سرمايه اجتماعي
فنّاوري نانو
كارت امتيازي متوازن
نظام ملي نوآوري
نقشه استراتژي

سپهر قاضی نوری
صادق توسلی زاده

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 4
تعداد دانلود مقاله : 178
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Kaplan, R.S., Norton, D., 1992; "The balanced scorecard – measure that drive performance," Harvard Business Review, Vol. 70 No.1, pp:71-79.
  2. Rigby, D., 2001; "Management tools and techniques: A survey," California Management Review, Vol. 43, No. 2, pp: 139-160.
  3. Kaplan, R.S., Norton, D., 2001; The strategy-focused organization, Harvard Business school press.
  4. Kaplan, R.S., Norton, D., 2004; "Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes," Harvard Business school press.
  5. Niven, P. R., 2003; "Balanced scorecard step by step for government and nonprofit agencies," Wily.
  6. Kerssens, V.D., Rongelen, I.C., Nixon, W.A., Pearson, A.W., 2000; "Performance measurement in industrial R&D," In International Journal of Management Reviews, Vol. 2, No. 2, pp: 111-144.
  7. Osama, A., 2006; "Multi attribute strategy and performance architectures in R&D the Case of the balanced scorecard," Doctoral Thesis in public policy analysis at the Pardee RAND Graduate School.
  8. Loch, C.H., Tapper, S., 2000; " R&D performance measures that are linked to strategy," INSEAD, Fontainebleau, France.
  9. Mikalsen, K.H., 2003; "Balanced scorecard as strategic management tool: The case of seagull as," Masters Thesis in information and communication technology university college grimstad.
  10. Durrani, T.S., Carrie, A.S., Forbes, S.M., Winskel, M., Broadfoot, C., 1999; "An integrated technology strategy development process," Proc IEEE IEMC'99, pp:142-147.
  11. Freeman, C., 1987; "Technology policy and economic performance: Lessons from Japan," Printer, London.
  12. Lundvall B.A., 1992; "National system of innovation towards a theory of innovation and interactive learning," Printer, London.
  13. OECD, 1999; Managing national innovation systems; OECD, Paris.
  14. Ghazinoory, S., Ghazinoori, S., 2006; Developing government strategies for strengthening national system of innovation, using SWOT analysis: The case of Iran. Science and public policy, Vol. 33, pp: 529-549
  15. قاضی نوری، س.، قاضی نوری، س.، 1387؛ "استخراج راهكارهاي اصلاح نظام ملي نوآوري ايران با تكيه بر مطالعه تطبيقي كشورهاي منتخب"، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فنّاوري، شماره1، صص. 65-81
  16. Fukuyama, F., 1999; "Social capital and cicil society," conference on second generation reform.
  17. The world bank group, social capital for development, “What Is Social Capital? ” 1999.
  18. Putnam, R., 2000; "Bowling alone: the revival of american community," New York, Simon Schuster.
  19. Arundel, A., 2003; "European innovation scoreboard: technical paper No. 5 national innovation system indicators,".
  20. Lundvall, B.A., Johnson, B., Andersen, E.S., Dalum, B., 2002; "National systems of production, innovation and competence building", Research Policy 31, pp: 213–231.
  21. European innovation scoreboard 2006; Comparative Analysisof Innovation Performance, Available from: www.proinno-europe.eu/doc/ EIS2006_final.pdf.
  22. Gama, N., Mira da Silva, M., Ataíde, J., "Innovation scoreboard: a balanced scorecard for measuring the value added by innovation", Available from: www.springerlink.com/index/ n6663363820107r0.pdf.
  23. Agapitova, N., 2005; "The role of social networks for national innovation systems’ dynamics", Proceeding of Conference 2005 on Dynamics of Industry and Innovation: Organizations, Networks and Systems, Copenhagen.