خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535072 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 137
DOI: 10.22034/jstp.2008.1.3.535072

بررسی دلايل رواج ابزارها و تکنيک‌های سياست گذاری در ايران

مقالة حاضر به دنبال پاسخ گفتن به اين پرسش‌هاست كه مهم‌ترين دلايل رواج تكنيك‌ها و ابزارهاي نوين سياست‌گذاري در ايران کدام‌اند، و نيز اين‌که تا چه ميزان اين دلايل مي‌توانند سرعت رواج اين ابزارها را در فضاي سياست‌گذاري كشور توضيح دهند. براي پاسخ‌گويي به اين پرسش‌ها، با استفاده از گفتمان بين‌المللي كه حول موضوع "انتقال سياست‌" شكل گرفته، مسئلة انتقال ابزارهاي سياستي (كه خود مصداقي از پديدة انتقال سياست است) در مقاله تحليل شده است. با تمركز بر "چرايي" انتقال ابزارهاي سياستي، مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر اين پديده از متون پژوهشي انتقال سياست استخراج شده ‌است. در گام بعد، بخشي از اين دلايل كه به‌كارگيري ابزارهاي نوين سياست‌گذاري از سوي بازيگران عرصة سياست را توضيح مي‌دادند، مشخص شدند. سپس در گام پاياني، با نظرسنجي از خبرگان حوزة سياست‌گذاري در كشور، ميزان اهميت نسبي اين دلايل در رواج ابزارهاي نوين سياست‌گذاري در ايران بررسي شدند. نتيجة اين بررسي، نشان داده است كه رواج بسياري از ابزارهاي نوين سياست‌گذاري در ايران متأثر از دلايلي همچون "تلاش براي علمي جلوه دادن سياست‌ها" يا با هدف "صَرف بودجه‌هاي تخصيص‌يافته در اين زمينه"، و نه مثلاً در جهت افزايش مشاركت ذي‌نفعان در فرآيند سياست‌گذاري است. افزون بر اين، دانشِ اندک دست‌اندرکاران و متقاضيانِ به‌كارگيري اين ابزارها و تكنيك‌ها، زمينة لازم را براي رواج سريع اين ابزارها و تكنيك‌هاي سياست‌گذاري بيش از پيش فراهم كرده ‌است.


ابزارها و تكنيك هاي سياستگذاري
انتقال سياست
سياستگذاري علم و فناوري

آرش موسوی
محمد حسين رضازاده مهريزی
مهدی کاظمی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 137
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 •  

  [1] Kiggundu, M. N., J. J. Jorgensen, et al. (1983). "Administrative Theory and Practice in Developing Countries: A Synthesis." Administrative Science Quarterly Vol. 28(No. 1): pp. 66-84.

  [2] Vedung, E. (1998). Policy Instruments: Typologies and Theories. Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and their Evaluation. M.-L. B.-. Videc, R. C. Rist and E. Vedung. New Brunswick, NJ, Transaction Publishers: pp. 21-58.

  [3] John Hudson, S. L. (2004). Understanding the Policy Process: Analysing Welfare Policy and Practice Policy Press

  [4] Greener, I. (2002). "Understanding the NHS reform: the policy transfer, social learning and path dependency perspectives." Governance 15(2): 161-183.

  [5] Dolowitz, D. P. M., David (2000). "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making." Governance 13(1): 5–23