خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535071 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 124
DOI: 10.22034/jstp.2008.1.3.535071

بررسی آماری وضعيت توليد فناوری و ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو در کشورهای مختلف

در اين مقاله به منظور ارزيابي توان نوآوري و جذابيت بازار فناوري نانو در کشورهاي مختلف، اختراعات ثبت‌شده در حوزة فناوري ‌نانو با استفاده از پايگاه داده QPAT در بازة زماني 2001- 2007 مورد بررسي مي‌شوند. در مرحلة اول، تعداد اختراعات ثبت‌شدة کشورهاي مختلف در دفاتر ثبتي امريکا، اتحادية اروپا و سازمان جهاني مالکيت فکري (WPO)تجزيه و تحليل مي‌شوند و سهم و جايگاه هريک از کشورها در اين زمينه تعيين مي شود. همچنين، رابطة بين توليد علم و فناوري و موقعيت کشورهاي مختلف در اين دو شاخص مطالعه مي‌شود. مطابق اين بررسي، تنها توانمندي علمي براي رشد و توسعة فناوري کافي نيست و توسعة زيرساخت‌هاي مالکيت فکري در اين زمينه ضروري است. در مرحلة دوم، شمار اختراعات ثبت‌شده در هريک از کشورهاي موجود در پايگاهQPAT ،به‌عنوان معياري از قدرت فناوري و جذابيت بازار داخلي تجزيه و تحليل آماري مي‌شود و بر اساس آن، کشورهاي مورد نظر رده‌بندي مي‌شوند. همچنين، رابطة بين شاخص توانمندي نوآوري و توان تجاري‌سازي و جذابيت بازار نيز  بررسي خواهد شد.

 


اختراع
پتنت
توليد علم
توليد فناوري
فناوري نانو

سعيد اميری
مجيد صاحبی‌نژاد
نادر نيککام

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 3
تعداد دانلود مقاله : 124
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [ ستاد ويژة توسعة فناوري نانو، «سند راهبرد آينده: راهبرد ده ساله توسعه فناوري نانو در جمهوري اسلامي ايران 1393-1384»، انتشارات ستاد ويژة توسعة فناوري نانو، 1384.

  ]2 [ستاد ويژة توسعة فناوري نانو، 1387، «سند تکميلي دوم راهبرد آينده 1389-1387»، www.nano.ir، 1387.

  [3] Leydesdorff, L. “The delineation of nanoscience and nanotechnology in terms of journals and patents: a most recent update” Scientometrics 76(1), 159-167, 2008

  [4] Leydesdorff, L. & Zhou, P. “Nanotechnology as a Field of Science: Its Delineation in Terms of Journals and Patents” Scientometrics, 70(3), 693-713, 2007

  [5] European Commission, Second European Report on S & T Indicators (Brussels, 1997)

  [6] Quillen, C. D., Webster, O. H. & Eichmann, R. “Continuing Patent Applications and Performance of the U.S. Patent and Trademark Office – Extended” The Federal Circuit Bar Journal, 12, 35-55, 2002,

  [7] Haung, Z., Chen, H., Chen, Z. K. and Roco, M. C. “International nanotechnology development in 2003: Country, Institution and technology field analysis based on USPTO patent database” Journal of Nanoparticle Research, 6, 325, 2004

  [8] Li, X., Lin, Y., Chen, H. and Rocco, M. C. “Worldwide Nanotechnology Development: a Comparative Study of USPTO, EPO, JPO Patents” Journal of nanoparticle Research, 9, 977-1002, 2007

  [9] Haung, Z., Chen, H., Chen, Z. K., Yip, A. and Roco, M. C. “Longitudinal patent analysis for nanoscale science and engineering: Country, Institution and technology field” Journal of Nanoparticle Research, 5, 333, 2003

  [10] Li, X., Chen, H., Haung, Z. and Rocco, M. C. “Patent Citation Network in Nanotechnology” Journal of Nanoparticle Research, 9, 337-352, 2007

  [11] Chen, H., Rocco, M. C., Li, X. and Lin, Y. “Trends in Nanotechnology Patents” Nature Nanotechnology, 3, 123-125, 2008

  ]12[ اميري، سعيد؛ قرايلو، داود؛ مغربي، مرتضي؛ "بررسي مقالات فناوري نانو در كشورهاي جهان، با استفاده از شاخص‌هاي كمي و تعيين جايگاه ايران"، ماهنامة فناوري نانو، شماره 111، صفحه 7- 17، سال 1385