خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535070 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 130
DOI: 10.22034/jstp.2008.1.3.535070

بررسی تطبيقی معيارهای ارتقای اعضای هيئت علمی در آموزش عالی

نظام ارتقا‌ي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها يکي ازسازوکارهاي عمدۀ حفظ و تقويت کيفيت و کارآمدي فعاليت‌هاي آموزش عالي و پژوهش در کشور به شمار مي‌آيد.براين‌اساس، و با توجه به در دست تدوين بودن آيين‌نامه‌ي جديد ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و پژوهشي کشور، بررسي تطبيقي نظام‌هاي ارتقاي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه‌هاي ديگر کشورها به منزله‌ي يکي از گام‌هاي مقدماتي در تدوين چنين نظامي ضروري به نظر مي‌رسد. مطالعه‌اي تطبيقي در اين مورد با بررسي نظام ارتقاي دانشگاه‌هاي ديگر کشورها و مقايسه‌ي آن با نظام جديد پيشنهادي براي ارتقاي اعضاي هيئت علمي در آموزش عالي به سياست‌گذاران علمي کشور امکان خواهد داد با تحليل ديدگاه‌هاي منعکس‌شده در نظام ارتقاي مربوط به ديگر کشورها و با در نظر گرفتن موقعيت آموزش عالي کشورمان، آيين نامۀ جديد ارتقاي اعضاي هيئت علمي را به گونه‌اي طراحي و تدوين کنند که فراهم‌کنندۀ زمينۀ ارتقاي همه‌جانبۀ آموزشي، علمي و تحقيقاتي کشور باشد. مطالعۀ حاضر به بررسي تطبيقي معيارهاي ارتقاي اعضاي هيئت علمي در آيين نامۀ پيشنهادي در مقايسه با معيارهاي ارتقاي در 35 دانشگاه از کشورهاي ترکيه، افريقاي جنوبي، ايرلند، لبنان، نيوزيلند، کانادا، امريکا، انگلستان و استراليا مي‌پردازد. معيارهاي مورد بررسي که برگرفته از وبگاه‌هاي رسمي اين دانشگاه‌ها هستند، در زمينه‌هاي آموزش، پژوهش و خدمات استخراج شده‌اند و سپس به صورت تطبيقي در مقايسه با زمينه‌هاي مشابه درآيين نامۀ پيشنهادي ارتقاي مورد بحث قرار گرفته‌اند. بر اين اساس، پيشنهادهايي براي جامعيت و تعميق بيشتر معيارهاي آيين نامۀ مورد بحث به‌ويژه در زمينۀ توجه بيشتر به جنبه‌هاي آموزشي فعاليت‌هاي اعضاي هيئت علمي و مد نظر قرار دادن اثرگذاري فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي در متن جامعه ارائه مي‌شود.


آموزش عالي
ارتقاي علمي
بررسي تطبيقي
معيارهاي ارتقا

حسین محمدی دوستدار
عبدالحميد ميرحسينی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 5
تعداد دانلود مقاله : 130
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] Task Force on Promotion Criteria and Procedures, American University of Beirut, 2002, Available online at http://wwwlb.aub.edu.lb/~webprov/ptf/preface.htm (Accessed Nov. 2007)

  [2] Shen, J. "Unity and diversity of promotion criteria in US schools, colleges and departments of education", International Review of Education, 1998, 44(1).

  [3] Park, B. and Riggs, R. "Tenure and promotion: A study of practices by institutional type", Journal of Academic Librarianship, 1993, 19(2).

  [4] Beasley, B. W., Simon, S. D., and Wright. S. M. "A time to be promoted: The prospective study of promotion in academia", Journal of General Internal Medicine, 2006, 21(2).

  [5] Todd, Z., Madill, A., Shaw, N., and Bown, N. "Faculty Members’ Perceptions of How Academic Work is Evaluated: Similarities and Differences by Gender", Sex Roles, 2008, 59(June).

  ]6[ قارون، م. "تحليلي بر تحولات نظام پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، دوره دوم، شماره 7 و 8، 1373.

  ]7[ پيشوا، ر. "بررسي وضعيت حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي ايران- مطالعه موردي دانشگاه مازندران در سالهاي 1376-1362"، پايان نامه  کارشناسي ارشد، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران، 1376.

  ]8[ آيين نامۀ ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، وزرات علوم، تحقيقات و فناوري، آبان 1386.

  [9] Kaulisch, M. and Salerno, C. "Comparing academic career systems: The cases of Germany, England, and US", The 30th annual ASHE conference, Philadelphia, USA, 2005.

  [10] Doostdar, H. M. and Mirhosseini, S. A. "The core and cover of quality in higher education", International Journal of Information Science and Technology, forthcoming.

  [11] Fasheh, M. Building on What is Beautiful, Inspiring, Healthy and Abundant, 2006, Available online at www.almoultaqa.com/aljami3ah.com/intro.aspx (Accessed Dec. 2006).