خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535064 تاریخ انتشار: ۳ / ۷ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 289
DOI: 10.22034/jstp.2009.1.2.535064

عوامل، انگيزش ها و چالش های توليد دانش در بين نخبگان علمی

مقاله حاضر از طریق پژوهش میدانی در پی بررسی عوامل و انگیزش‌های تولید دانش و بهره‌وری در بین نخبگان علمی دارای بالاترین میزان انتشار مقاله نمایه شده در ISI  می‌باشد. هدف دیگر این مقاله، شناخت و تحلیل چالش‌های تولید دانش در ایران در رابطه با فضاهای تعاملاتی و ارتباطاتی  از یک سو و هنجاری و اخلاقی از سوی دیگر است. داده‌های پژوهش با کاربرد پرسشنامه اعتبارسنجی شده جمع‌آوری و با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی  واستفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) تحلیل شده است. براساس یافته‌های اساسی مطالعه، الگوهای فردی و جمعی تولید دانش دارای گسست از یکدیگر است؛ تولید دانش با چالش فقدان شکل‌گیری  اجتماعات علمی پایدار همراه می‌باشد و در عین حال بین میزان تولید دانش و بهره‌وری افراد و هنجارمندی فردی و سازمانی آنان همبستگی‌های آماری معناداری وجود ندارد.


اجتماعات علمی
الگوهای تولید دانش
تعاملات و ارتباطات علمی
توليد دانش
نخبگان علمی
هنجارها و اخلاقیات علم

ابوالقاسم طلوع
فرهاد خسرو خاور
محمد امين قانعی‌راد

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 14
تعداد دانلود مقاله : 289
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • 1[ ودادهير، ابوعلي، "بررسي عوامل دانشگاهي مؤثر بر پيروي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه‌هاي ايران از هنجارها و ضدهنجارهاي علم"، پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد،‌ دانشگاه تبريز،‌ دانشكدة علوم‌انساني و اجتماعي، 1377.

  ]2[ صالحي، صادق و قربانعلي ابراهيمي، "بررسي عوامل مؤثر بر فعاليت پژوهشي اعضاي هيئت علمي (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)"، نامة علوم اجتماعي، شمارة 14، 138صص -107، پاييز و زمستان 1378،

  ]3[ قانعي‌راد،‌ محمدامين و فريدة قاضي‌پور، "عوامل هنجاري و سازماني مؤثر بر ميزان بهره‌وري اعضاي هيئت علمي"، فصلنامة پژوهش فرهنگي، شمارة 4، صص 206-167، زمستان 1381.

  ]4[ قانعي‌راد، محمدامين، تعاملات و ارتباطات در جامعه عملی(بررسی موردی در رشته علوم اجتماعی )، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1385.

  ]5[ گدازگر، حسین و محمد باقر علیزاده اقدم،"مطالعه عوامل موثر بر تولید علم در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها"، مجله علوم اجتماعی، سال سوم ، شماره 2، 1385.

  ]6[ محمدی، اکرم ، تاثیرارتباطات علمی بر تولید دانش، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هشتم، شماره 1، صص75-52، 1386.

  [7] Khosrokhavar,F. & M.A. Ghaneirad "Iran's New Scientific Community", Iranian Studies, Vol. 39, No. 2, 2006.

  [8] Khosrokhavar,F. & M.A. Ghaneirad & A.Toloo,” Institutional problem of the emerging Scientific Community in Iran” , Science, Technology and society,12:2 :171-200, 2007.

  [9] Bland, C. J., and Ruffin, M. T., “Characteristics of a Productive Research Environment”, vol. 67, Number. 6, Academic Medicine: 385-395, 1992.

  [10] Long, S., Productivity and Academic Position in the Scientific career, American Sociological Review,Vol.43, 1975.

  [11] Allison, D.P.& J.A. Stewart, Productivity Differences among Scientists: Evidence for Accumulative Advantage, American Sociological Review,Vol.39,PP:596-606, 1974.

  [12] Pratt, M. & et.al, ”Devloping a research culture in a university faculty”,Journal of higher education policy and management,Vol.21,No.1,PP:43-55, 1992.

  [13] Barber.B. & W. Hirch, The Sociology of Science, NY: Free Press of Gloncoe, 1962.

  [14] Storer.N.W.,the Sociology of Science,in: T.Parsons(edi),American Sociology,Knowledge and Society,Voice of American Forum Lectures, 1968.

  [15] Fox,M.F.,”Research, Teaching and Publication Productivity”, Sociology of Education,Vol.65,PP:293-305, 1992.

  [16] Hagstrom, W.Q., “The Scientific Community”, London and Amsterdam: Fefer and Simons, Inc, 1975.

  [17] Collins, R, The Sociology of  Philosophies, The Belknap Press of  Harvard University Press, 2000.

  [18] Price, Derek. J. desolla, Little Science, Big Science and Beyond, New York: Columbia University Press, 1986.

  ]19[ مولكي، مايكل، علم و جامعه‌شناسي معرفت، ترجمة حسين كچويان، تهران: نشر ني، 1376.

  [20] Resnik D.B., The Ethics of Science, NY: Routleddge, 1983.

  [21] Rothman,R.A.,”A Dissenting View on the Scientific Ethos”,the British Journal of Sociology,Vol 23,No.1,PP:102-108, 1972.

  [22] Goldgar, A., Impolite Learning: Conduct and Community in The Republic of  Letters: 1680-1750, Yale University Press, 1995.

  [23] Merton, R. K.,  Social Theory and Social Structure, The Free Press, 1963.

  [24] Merton, R. K., The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations: Chicago: University of Chicago Press, 1973.

  ]25[ قانعي‌راد، محمدامين، جامعه‌شناسي رشد و افول علم در ايران، تهران: نشر مدينه، 1379.

  [26] Austin,A.E.,Understanding and Assessing Faculty Cultures and Climate, New Direction for Institutional Research,No.48, 1994.

  [27] Rapoport,A.,”Toward Empirical Studies on university Ethics”, Journal of Higher Education,Vol.64., No.1, 1993.

  [28] Gibbons, M. et al, “The New Production of  Knowledge“, London: Sage Publications, 1994.

  [29] Etzkowitz, H. & L. Leydesdorff, ”The dynamics of innovation :from national systems and mode 2 to a triplex of  university - industry - government relations, Research Policy ,No 29, PP: 109-123, 2000.

  ]30[ رفيع‌پور، فرامرز، موانع رشد علمي ايران و راه‌حل‌هاي آن، تهران: شركت سهامي انتشار، 1381.

  ]31[ قانعي‌راد،‌ محمدامين، "وضعیت اجتماع علمی در علوم اجتماعی "، نامه علوم اجتماعی، شمارة پیاپی 27، 1385.