خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535063 تاریخ انتشار: ۳ / ۷ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 267
DOI: 10.22034/jstp.2009.1.2.535063

کارآفرينی دانشگاهی و تجاری سازی نتايج تحقيقات در دانشگاههای ايران

اين مقاله با بررسي عوامل تاثيرگذار در رويكرد دانشگاه ها به دانشگاه كارآفرين، تعريف و مفهوم دانشگاه كارآفرين را مورد جستجو قرار داده و مصاديق فعاليت هاي كارآفريني دانشگاهي را روشن مي سازد. سپس نتايج مطالعه موردی فعالیت‎های كارآفريني دانشگاهی و تجاری‎سازي نتایج تحقیقات در هفت دانشگاه مهم کشور را ارائه مي دهد. مطالعه شامل بررسی وضعیت نهاد عامل، پرسنل تخصیص یافته به آنها، فرآیند كاري تعریف شده و نهایتاً عملکرد سال 85 در مورد چهار فعّالیت زیر مي‎باشد: ثبت و حفاظت حقوقی از نتایج تحقیقات، لیسانس‎دهي و انتقال حقوق مالكيت نتایج تحقیقات، تشكيل شرکت‎های انشعابی دانشگاهی، انجام تحقیقات مشترک و قراردادی با صنعت و سایر سازمان ها.  فعالیت‎های انتخاب شده به عنوان مصادیق كارآفريني دانشگاهی و فعالیت‎های ذیربط با تجاری‎سازي نتایج تحقیقات ، مورد اتفاق نظر صاحب‎نظران و محققین این زمینه مي‎باشند. نتایج حاصل از مطالعه نشان مي‎دهد كه در دانشگاه‎های مورد مطالعه، انجام تحقیقات مشترک و قراردادی با صنعت از وضعیت تثبیت شده‎ای برخوردار است و ثبت و حفاظت حقوقی  از نتایج تحقیقات اخيراً مورد توجه قرار گرفته است. ولی ساير فعالیت‎ها نظیر لیسانس‎دهي و انتقال حقوق مالكيت نتایج تحقیقات و تشكيل شرکت‎های انشعابی دانشگاهی هنوز رايج نمي‎باشند.


تجاری سازي نتایج تحقیقات
دانشگاه كارآفرين
شرکت های انشعابی دانشگاهی
كارآفريني دانشگاهی

بهمن فكور
حجت ا... حاجی حسينی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 21
تعداد دانلود مقاله : 267
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • 1- Harris, R. "The New Economy: Intellectual Origins and Theoretical Perspectives"; International Journal of Management Reviews; Vol3, No. 1, pp. 21-40, (2001)

  2- OECD, "THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY", Paris: OECD, (1996)

  3- Freeman, C., Soete, L. "The Economics of Industrial Innovation", MIT Press; Cambridge MA., pp. 316-334, (1997)

  4- Etzkowitz, H.,"The Entrepreneurial University and the Triple Helix as a Development Paradigm"; Conference on Launching a Program to Transform University-Industry-Government Relations in Ethiopia; May 29-31, 2006 United Nations Conference Center; Addis Ababa Ethiopia.; Available at  http://www.iked.org/ethiopia/web/Papers.html

  5- Raine, J., Beukman, P.,"University technology commercialization offices- a New Zealand perspective"; International Journal of Technology Management; Vol. 24, No. 5/6, pp. 624-647,(2002)

  6- Renault, C. S., "Academic Capitalism and University Incentives for Faculty Entrepreneurship";   Journal of Technology Transfer; Vol. 31, pp. 227–239, (2006)

  7- Klofsten, M., Evans, D. J., "Comparing Academic Entrepreneurship in Europe – The Case of Sweden and Ireland"; Small Business Economics, Vol. 14, pp. 299–309, (2000)

  8- Etzkowitz, H., "The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm"; Research Policy, Vol. 29, pp. 313–330, (2000)

  9- Nell, L., Torren, B. Dervojeda, K ,"Boosting the knowledge valorization process: putting plans into action. A practical study concerning the spin-off generation process at universities"; The Hague, PricewaterhouseCoopers Advisory, p.17, (2006),  Available at www.pwc.nl.

  10- Etzkowitz, H.,"Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university"; Research Policy Vol.32, pp. 109–121, (2003)

  11- Anderseck, K., ‎"Institutional and Academic Entrepreneurship: Implications for University Governance and Management"; Higher Education in Europe, Vol. XXIX, No. 2, (2004)

  12- Etzkowitz, H.,"The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university –industry linkages"; Research Policy, Vol. 27 pp. 823–833, (1998)

  13- Cano, M. G.,"A Literature Review on Entrepreneurial Universities: an Institutional Approach"; Universitat Autònoma de Barcelona Departamento Economía de la Empresa. UAB University Seminar; June 2006; Available at: www.selene.uab.es/dep-economia-empresa/Jornadas/Papers/2006/Maribel.pdf

  14- Etzkowitz, H. Guaranys, L. Maculan, A. M. Kneller, R., "Managed Capitalism: Intellectual property and the rise of the entrepreneurial university in the U.S., Sweden, Brazil and Japan" 5th EPIP (European Policy on Patents and Intellectual Property) conference; March 2005; Available at: www.epip.ruc.dk/Papers/Etzkovitz.pdf

  15- Jacob, M., Lundqvist, M. Hellsmark, H.,"Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology"; Research Policy, Vol.32, pp. 1555–1568, (2003)

  16- Lacetera, N., "Multiple missions and academic entrepreneurship"; Allied Social Science Associations 2006 Annual Meeting. AEA Conference Papers. Boston, 52 pp. (2006)

  17- Landry, R. Amara, N. Rherrad, I.,"Why are some university researchers more likely to create spin-offs than others? Evidence from Canadian universities"; Research Policy, Vol. 35, pp. 1599–1615, (2006)

  18- Debackere, K., Veugelers, R.,"The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links"; Research Policy, Vol. 34, pp. 321–342, (2005)

  19- Siegel, D. S., Wright M. Lockett, A., "The rise of entrepreneurial activity at universities: organizational and societal implications"; Industrial and Corporate Change, Vol. 16, No. 4, pp. 489–504, (2007)

  20- Evans, D.J. (1998); "Universities, technology transfer and spin-off activities – academic entrepreneurship in different European regions"; Targeted Socio – Economic Research Project No. 1042, Executive Summary, p. 8, Available at: www.lambertreview.treasury.gov.uk/pdffiles/uni/utheschoolforbusinregiondeveldjones-evans130203.pdf

  21- برنامة چهارم توسعة اقتصادي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران، موسسة پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، www.nameh.irphe.ir  

  22 - دبیرخانه طرح توسعة‌كارآفريني در دانشگاه ها،  قابل دسترس در  www.karad.irost.org

  23 - اداره كل امور پارك ها و مراكز رشد، قابل دسترس در  ‎ www.techno.msrt.ir

  24- OECD, " Turning Science into Business -PATENTING AND LICENSING AT PUBLIC RESEARCH ORGANISATIONS",(2003)