خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535062 تاریخ انتشار: ۳ / ۷ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 311
DOI: 10.22034/jstp.2009.1.2.535062

بررسی وضع موجود و مطلوب ارزيابی نظام علمی در ايران با تاکيد بر بخش آموزش عالی

تحولات جهانی ودگرگونی  عظیم در ساختارها بویژه ظهور« فناوری اطلاعات وارتباطات» و« اقتصاد دانش» به مباحثات مربوط به کیفیت در نظام علمی را اهمیت خاصی بخشیده است. این در حالی است که نظام جامعی برای  ارزیابی کیفیت در نظام علمی ايران  که مورد اجماع دانشگاهیان وسیاستگذاران،ومطابق با اصول وهنجارهای علمی ودانشگاهی در سطح بین المللی ومتناسب با زمینه های ملی  باشد،تا کنون استقرار نیافته است. در این مقاله ضمن نقد وبررسی فعالیت های صورت گرفته  ووضعیت موجود ارزیابی در ایران ،با روش بررسی تاریخی وتحقیق کیفی وبا استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی  ،مدلی از افق مطلوب بر مبنای الگویی «نه وجهی» و«نظام اعتبار سنجی» (ارزیابی درونی وسپس ارزیابی بیرونی)   ارائه شده است. با استفاده از  الگوی «مسأله ها /راه حلها» ، چالشهای اساسی ارزشيابی علمی در ايران  دسته بندی شده ونه گام اصلی برای مواجهه با این چالشها واستقرار نظام جامع ارزيابی آموزشی عالی پیشنهاد شده است که در چهار سطح 1.نظام اطلاعات دانشگاهي2.سیستم ارزیابی در دانشگاه3.ارزیابی بیرونی و اعتبار سنجی و4 .پایش ملی نظام علمی قابل سطح بندی هستند. افق مطلوب ارزیابی وارتقای کیفیت تنها از طریق نقش حمایتی وبسترسازِ دولت در توسعۀ زیر ساختهای لازم برای پایش ملی نظام علمی ،وبا ابتکارات درونزای دانشگاه ها ونهادهای علمی ،در فضایی رقابتی  از محیط ملی و بین المللی  ،دست یافتنی است.


آموزش عالی
ارزيابي
چالش ها
راه حلها
نظام علمی

مقصود فراستخواه

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 30
تعداد دانلود مقاله : 311
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  • ابیلی، خدایار (1376) ارزشیابی ماهیت نظارت و ارزیابی جاری در آموزش عالی غیرپزشکی کشور. در؛ خلیجی محسن و محمدمهدی فرقانی (ویراستاران) مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، جلد دوم، دانشگاه علامه طباطبایی.
  • بازرگان عباس(1380)، ارزشيابي آموزشي(مفاهيم,الگوها, فرايند عملياتي)؛ تهران: انتشارات سمت.
  • بازرگان عباس و همکاران (1379) رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقاء مستمر کیفیت گروههای آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره جدید سال 5: 1-27
  • بولا، ه.س. (1362) ارزیابی آموزشی و کاربرد آن در سوادآموزی تابعی. ترجمه عباس بازرگان، نشر دانشگاهی.
  • فراستخواه، مقصودو همکاران(1385)تدوین وارائۀ الگویی برای ارزیابی و اعتبار سنجی آموزش عالی بر مبنای تجارب جهانی و ایرانی. پایان نامۀ دکتری  رشتۀ آموزش عالی دانشکدۀ علوم تربیتی 1385،زیر نظر دکتر عباس بازرگان،با مشاورۀ دکترمحمود قاضی طبا طبایی ودکتر کارولوکس. دانشگاه شهید بهشتی.
  • فراستخواه، مقصود،عباس بازرگان وکارو لوکس(1386) نقشه ای شناختی در بارۀ چالشهای اجتماعی کیفیت آموزش عالی  در ایران.نامۀ علوم اجتماعی، دیماه 1386،ش30.
  • فراستخواه، مقصود،عباس بازرگان ومحمود قاضی طباطبایی(1386) تحلیل مقایسه ای نظامهای تضمین کیفیت.فصلنامۀ پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی. ،ش44.
  • محمدي رضا و همكاران (1384) ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي؛ مفاهيم، اصول، روش‌ها و معيارها، سازمان سنجش آموزش كشور.

   

  • Anderson, Gray (1999) Fundamentals of educational research. London, open university.
  • Billing David (2004) International camparisons and trends in external quality assurance of higher education: Commonality or diversity? Higher Education, 47: 113-137.
  • Busters, Jargon (2001) Fourth generation evaluation. New York, Mc Graw Hill.
  • Eaton Judith S. (2006) Before the “The Secretary of Education’s Commission on the Future.
  • Farasatkhah ,Maghsoud(2008) Quality Challenge in Iran’s Higher Education: A Historical Review. Iranian Studies,Volume 41, number 2, April 2008
  • INQAAHE (2003) Quality assurance agencies. “International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education” and “International Association of University Presidents”. Dublin. Higher Education and Training Awards Council.
  • Maassen, P.A.M. (1997). ‘Quality in European higher education: Recent trends and their historic roots’, European Journal of Education 32(2), 111-127.
  • Tomusk, V. (1995). ‘Nobody can better distroy your higher education than yourself’: Critical remarks about quality assessment and funding in Estonian higher education’, Assessment and Evaluation in Higher Education 20(1), 115-124.
  • Tomusk, V. (1997). ‘External quality assurance in Estonian higher education: Its glory, take-off and crash’, Quality in Higher Education 3(2), 173-181.
  • Tomusk, V. (2000). ‘When East meets West: Decontextualizing the quality of Eastern European higher education’, Quality in Higher Education 6(3), 175-185.
  • Van der Wende, M. and Kouwenaar, K. (1993). The Quality Debate: A Discussion on the Contribution of International Cooperation to Higher Education. Limburg: University of Limburg. Quoted in Vroeijenstijn, A.I. (1995).
  • Vlasceanu, L.(1993). ‘Quality assurance: Issues and policy implication’, Higher Education in Europe 18(3), 27-41.