فهرست مقالات بهار, سال 1394,دوره7 شماره 1 XML
نویسندگان: سيد سپهر قاضي نوري(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  7 | شماره:  1 | تاریخ:  1394/1/1
: 126
:
: 3

نامه سردبیر

نویسندگان: اعظم میرزمانی, علی اصغر سعد آبادی, صدیقه رضائیان فردویی(*)
کلیدواژه ها: سیاستگذاري, صنعت موسيقي, نظام نوآوري, نظام نوآوري, هويت, فرهنگ
دوره:  7 | شماره:  1 | تاریخ:  1394/1/1
: 179
: 8
: 11

موسیقی بومی ایران با معضلات عدیدهاي روبروست که هویت و فرهنگ بومی جامعه ایران را تهدید میکند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل اصلی معضلات موسیقی بومی ایران و ارائه راهکارهایی براي برونرفت از آن است. براي این منظور ابتدا با 14 نفر از فعالان عرصه موسیقی مصاحبه نموده مشکلات موسیقی بومی شناسایی میشود. سپس با توجه به این مشکلات و با استفاده از رویکرد نظام نوآوري، راهکارهایی براي برونرفت از مشکل ارائه خواهد شد. در مرحله بعد، این مشکلات و راهکارها را در قالب گزارههایی به 21 نفر از خبرگان موسیقی و نظام نوآوري ارائه نموده و گزارههاي مورد اجماع مشخص میگردند. تجزیه و تحلیل این گزارهها با استفاده از تکنیک دلفی فازي، مبین آن است که معضلات موسیقی بومی در ایران، معلول نابسامانی نظام نوآوري در این عرصه بوده و رفع آنها مستلزم ساماندهی نظام نوآوري در این صنعت است. به بیان دیگر ایجاد و تقویت نهادهاي سیاستگذار، تأمین منابع مالی، خلق موسیقی بومی، توسعه منابع انسانی و تولید کالاها و خدمات موسیقایی میتواند بسیاري از مشکلات کنونی موسیقی بومی را از میان بردارد. با تأمل بر آنکه خبرگان این پژوهش در مورد اهمیت و جایگاه حمایت از کارآفرینی و تحقیقات انسانی- اجتماعی و دینی در خلق آثار موسیقایی به اجماع نرسیدند. 

نویسندگان: ابوالقاسم گل خندان(*) , مجتبی خوانساری, داوود گل خندان
کلیدواژه ها: فناوری ارتباطات و اطلاعات, نابرابري درآمد, آزمون باند, آزمون عليت تودا و ياماموتو, ايران
دوره:  7 | شماره:  1 | تاریخ:  1394/1/1
: 148
:
: 9

هدف اصلی این مقاله رابطه علیت بین شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نابرابری درآمد در ایران در طی دوره زمانی 1392-1373 است . به عبارت دیگر آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش نابرابری درآمد در ایران بوده است یا بالعکس نابرابری درآمدعلت میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات است ؟ و آیا بازخوردی بین آن ها وجود دارد .به این منظور از روش تجزیه تحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشه واحد و دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید(UCEM) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماتو استفاده شده است .یافته های این تحقیق نشان دهنده رابطه علیت یکطرفه از سمت نابرابری درآمد به تمام شاخص هایفناوری اطلاعات و ارتباطات است .به این معنا که نابرابری درآمد در کشور سبب گسترش شکاف دیجیتالی خواهد شد .

نویسندگان: احمد فتح الهی(*) , محمد یمنی, زهرا صباغیان , مقصود فراستخواه, محمد قاضی طباطبائی
کلیدواژه ها: استقلال دانشگاهی, مدلهاي حکمرانی آموزش عالی, نظريه سيستم ها, كاركردهاي استقلال دانشگاهي, تحليل محتوا و مصاحبه ها
دوره:  7 | شماره:  1 | تاریخ:  1394/1/1
: 185
: 3
: 17

چکیده در این تحقیق به بررسی مقایسه ای تغییرات ساختاری و کارکردی استقلال نظام دانشگاهی در برنامه های پنجساله بخش آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی پرداخته شده است. مبانی نظری این تحقیق تلفیقی از تئوری سیستمها و نظریات ارائه شده در زمینه های مدلهای حکمرانی آموزش عالی و کارکردهای استقلال دانشگاهی است. هدف از این تحقیق، بررسی و تشریح روند تغییرات ساختاری (مدل های سه گانه حکمرانی آموزش عالی) و کارکردی استقلال نظام آموزش عالی ایران، در طی برنامه های پنجگانه توسعه است. بدین منظور از روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی و مصاحبه استفاده شده است. هدف از تحلیل محتوا، بررسی میزان فراوانی مقوله های مرتبط با مدلهای حکمرانی آموزشعالی و کارکردهای استقلال دانشگاهی در متن برنامههای پنجگانه توسعه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی همانند آزمون مجذور کای استفاده شده است. در بخش مصاحبه، از سؤالات نیمه ساختاریافته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تحقیق هم در سه بخش ارائه شده اند که بخش اول شامل یافته های حاصل از تحلیل محتوا، بخش دوم شامل یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان موضوعی و بخش سوم نیز مشتمل بر مقایسه یافتههای حاصل از تحلیل محتوا و مصاحبه است. در حالت کلی و با نگاهی به سیر تغییرات ساختاری (مدل های حکمرانی آموزش عالی) و کارکردی استقلال دانشگاهی در طول پنج برنامه توسعه، ملاحظه میشود که یک تغییر در جهتگیری و نگرش برنامهریزان و سیاستگذاران کشور، از مدلهای حکمرانی دولتگرا به مدلهای حکمرانی هومبولتی و بازارمحور ایجاد شده که به تبع این تغییر نگرش، میزان توجه به برخی از کارکردهای استقلال دانشگاهی در طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، بیش از سایر برنامه ها بوده است. همین رابطه مثبت نشاندهنده تعامل بین ابعاد ساختاری و کارکردی استقلال دانشگاهی در طی برنامه های توسعه است. 

نویسندگان: غلامعلی منتظر(*) , نگار فلاحتی
کلیدواژه ها: آموزش عالی, آينده پژوهي, فناوري اطلاعات, عدم قطعيت, سناريوهاي بديل
دوره:  7 | شماره:  1 | تاریخ:  1394/1/1
: 201
: 1
: 18

با توجه به نقش کلیدی آموزش عالی در جامعه و تأثیر فراگیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر محیط و کارکردهای دانشگاه هدف مقاله آن است که سناریوهای آموزش عالی ایران متأثر از فناوری اطلاعات در افق زمانی سال 1404 شناسایی و اصلی‌ترین سناریوهای آموزش عالی مورد بحث قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا مهمترین پیشران‌های آموزش عالی، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به مقتضیات  آموزش عالی کشور و ددیگاه صاحبنظران، مهمترین عدم قطعیت‌ها و عوامل کلیدی شکل دهنده آموزش‌عالی در افق چشم انداز شناسایی می‌شود. این عوامل، سناریوهای بدیل نظام آموزش عالی کشور را در افق سال 1404 شکل می‌دهند. در گام بعد با استفاده از روش ترکیبی سناریونگاری ، چهار سناریو اصلی تحت عناوین « شمشماد خانه پرور» ، « سرو چمان» ، «رز رنگین کمان» و « یاس ارغوانی » برای آینده آموزش عالی ایران تدوین و اعتبار سنجی شده است. نکته مهم این چهار سناریو ، امکان پذیری تحقق آنها در افق سال 1404 خورشیدی است و از اینرو چارچوب مناسب را برای سیاستگذاری در اختیار برنامه‌ریزان ملی قرار می‌دهد. 

نویسندگان: امیر حسین خالقی(*)
کلیدواژه ها: فناوري, اخلاق فناوري, جبرباوري فناورانه, سازه‎باوري اجتماعي, فناوري
دوره:  7 | شماره:  1 | تاریخ:  1394/1/1
: 147
: 1
: 10

از دیگاه‌های گوناگون می‌توان به فناوری نگریست و ابعاد آن را بررسی کرد، از سویی، کسانی نگاهی ابزاری به فناوری دارند و از سویی دیگر ، کسانی از چشم اندازی ریشه‌ای آن را واکاوی کرده‌اند و حتی از دیدگاهی هستی‌شناسانه به آن پرداخته‌اند. یکی از جنبه‌های اساسی در مطالعه فناوری، پرسشهای اخلاقی است که پیش می‌کشد و جایی است که مفاهیم " درست / نادرست" و " نیک / بد" سربر می‌آورند. مسأله اساسی مقاله حاضر یافتن نسبت اخلاق و فناوری است و با پرسش چگونگی طرح پرسش‌های اخلاقی در قلمرو فناوری پیش می‌رود و به بیان دیگر ، این مقاله بنا دارد تا فناوری را در پیوند با اخلاق مسأله‌ساز کند. رویکرد مقاله اکتشافی است و با هدف فراهم‌آوردن چارچوبی کلان بیان مسائل اصلی اخلاقی و فناروی دنبال می‌شود. سرانجام ، مدلی سه بخشی پیشنهاد می‌شود، چارچوبی که با بهره‌گیری از آن می‌توان به طرح ساخته و پرداخته‌‌ترین پرسش‌های اخلاقی فناروی و ژرف‌کاوی آنها پرداخت. 

نویسندگان: محمد امین قانعی راد(*) , سیده مرجان طباطبائی
کلیدواژه ها: فهم عامه از علم, گروه نگرشي, بي تفاوتي به علم, باوردارندگان علم, دوستداران علم, حمايتگران علم, ناباوران به علم
دوره:  7 | شماره:  1 | تاریخ:  1394/1/1
: 135
:
: 19

مقاله حاضر در پی تعیین گروه‌های نگرش عمومی به علم و فناوری با دو بعد اساسی دانش و نگرش در ایران است. بدین منظور پرسشنامه‌‌ای متشکل از سنجه‌ها و متغیرهایی برگرفته از تجربیات سایر کشورها و نظر خواهی از متخصصان ایرانی تنظیم و با مجموعه‌ای از سؤالات باز و بسته در بین 300 نفر از ساکنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری توزیع شد. داده‌های بدست آمده از این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشه‌‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که مهمترین یافته حاصل از پژوهش، وجود پنج گروه نگرشی به علم در بین مخاطبان بوده است: «بی‌تفاوت‌‌ها به علم » ، «دوستداران علم»، «حمایتگران علم» و «ناباوران علم» .