فهرست مقالات , سال 1391,دوره4 شماره 4 XML
نویسندگان: سيد سپهر قاضي نوري(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  4 | شماره:  4 | تاریخ:  1391/5/17
: 102
: 0
: 6
نویسندگان: هاشم داداش‌پور, حوريه تقی‌دخت
کلیدواژه ها: نوآوري منطقه اي, منابع درون بنگاه ها, روابط بين بنگاهي, ظرفيت هاي نوآوري, منطق كلان شهري تبريز
دوره:  4 | شماره:  4 | تاریخ:  1391/5/17
: 146
: 1
: 13

يکی از رويکردهای نوين در توسعه منطقه‌ای، \"نظام نوآوری منطقه‌ای\" است که در اين رويکرد، همچنان که نوآوری از منابع درون‌بنگاهی حاصل می‌شود، روابط بين بنگاهی نيز به ارتقاء ظرفيت‌های نوآوری در محيط منطقه‌ای کمک می‌کنند. هدف اين مقاله بررسی و تحليل نقش منابع درون بنگاهی درارتقاء روابط بين بنگاهی و ظرفيتهای نوآوری در منطقه کلان شهری تبريز می‌باشد. روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله، پيمايش بوده و نيز از شيوه اسنادی و کتابخانه‌ای به منظور تبيين مبانی نظری و تجربی و از شيوه نمونه‌گيری قشربندی شده سيستماتيک برای تعيين حجم نمونه استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان می‌دهد که بين ويژگی‌های عمومی بنگاه‌ها و ظرفيت‌های نوآوری رابطه مثبتی وجود دارد، به طوری که با تقويت منابع داخلی بنگاه‌ها ظرفيت‌های نوآوری بنگاه‌ها نيز ارتقاء می‌يابد. در عين حال، يافته‌ها نشان می‌دهد که بين منابع داخلی بنگاه‌ها و تقويت روابط بين بنگاهی و ارتقاء ظرفيت‌های نوآوری در منطقه کلان شهری رابطه ضعيفی وجود دارد.

نویسندگان: حسن دانایی فرد
کلیدواژه ها: رصد خانه ملي, درس آموزي, سياست هاي عمومي, مديريت دولتي, حكمراني ملي
دوره:  4 | شماره:  4 | تاریخ:  1391/5/17
: 128
: 1
: 12

فلسفه سياسی و نوع حکمرانی در ايران، تقليد کورکورانه سياستی و مديريتی را برنمی‌تاباند. نگاه اسلامی ـ ملی به قول و فعل حکمرانی در اين کشور، ره‌آوردهای چارچوب نظری و عمل سياست‌گذاری و مديريتی آن را تجلی خاص بخشيده است. جريان توليد دانش اسلامی ـ بومی به اتکا «خزانه عظيم فقاهت شيعي» و «دستگاه نظريه‌پردازی اسلامی ـ ملي» با محوريت حوزه و دانشگاه به سوی اهداف غايی خود شتابان در حرکت است. با اين حال فهم عينی آنچه در ديگر کشورها در حوزه‌های سياستی ـ مديريتی رخ می‌دهد نيز از نگاه زيرکانه اين نظام سياسی دور نمی‌ماند. تاسيس رصدخانه ملی درس‌آموزی کشور می‌تواند اين نگاه به بيرون را سازماندهی کرده و ضمن ارتقاء هوشمندی استراتژيک ملی به دستگاه نظريه‌پردازی مسائل فراروی کشور ياری داده و از هزينه‌های سنگين خطا و آزمايش مديريتی مستمر جلوگيری کند. در اين مقاله؛ خردمايه نظری، مبانی مفهومی و چالش‌های فراروی اين مرکز سياستی و مديريتی ملی واکاوی خواهد شد.

نویسندگان: محمد نقی زاده , سید حبیب الله طباطباییان, منوچهر منطقی, پيام حنفی‌زاده, رضا نقی زاده
کلیدواژه ها: ظرفيت جذب, درك مديريت از پويايي محيط, جهت گيري استراتژيك سازمان
دوره:  4 | شماره:  4 | تاریخ:  1391/5/17
: 127
: 0
: 6

با توجه به اهميت راهبردی بخش هوايی و به‌ويژه الکترونيک هوايی و همچنين تغييرات سريع فناوری در اين حوزه، در سال های اخير سياست‌گذاران صنعت هوايی کشور در پی راه کارهايی جهت ارتقای ظرفيت جذب اين بنگاه‌ها بوده‌اند، و از ديگر سو با بررسی ادبيات مربوط به افزايش ظرفيت جذب بنگاه‌ها، نوعی عدم توجه به جهت‌گيری‌های سازمانی و نوع ادراکات ذهنی مديران نسبت به محيط فعاليت خود ديده می‌شود. از اين‌رو مقاله حاضر در پی پاسخگويی به اين سوال مهم است که الگوی مناسب جهت افزايش ظرفيت جذب بنگاه‌های بخش الکترونيک هوايی به عنوان بخشی پويا و با تغييرات فزاينده با تاکيد و تمرکز بر رويکردهای راهبردی و ميزان درک مديران از پويايی محيط چه می‌باشد؟ در راستای پاسخ به اين سوال، پس از انجام مطالعات اکتشافی و ارائه مدل پيشنهادی، اقدام به پيمايش و تجزيه و تحليل داده‌های بدست آمده از 111 شرکت فعال در بخش الکترونيک هوايی گرديد و در ادامه با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری روابط ميان متغيرهای تحقيق و شدت آنها مورد بررسی و تاييد قرار گرفت. در نهايت با تاييد رابطه قوی ميان ظرفيت جذب و جهت‌گيری استراتژيک و همچنين رابطه نسبتا زياد ميان جهت‌گيری‌های استراتژيک و درک مديران از پويايی محيط در بخش الکترونيک هوايی ضمن ارائه نتايج و دستاوردهای تحقيق، پيشنهاداتی جهت استفاده سياست‌گذاران صنعت هوايی کشور ارائه شد.

نویسندگان: ابوالقاسم شريف‌زاده, غلامحسين عبدالله زاده
کلیدواژه ها: همكاري هاي پژوهشي, فرصت هاي مطالعاتي, توسعه دانشگاهي, تحليل مسير
دوره:  4 | شماره:  4 | تاریخ:  1391/5/17
: 135
: 0
: 5

هدف از اين پژوهش تحليل اثرات علمی فرصت‌های مطالعاتی از ديدگاه اعضای هيات عملی دانشکده‏های کشاورزی کشور است. از نظر روش‌شناسی، اين پژوهش بر اساس راهبرد پيمايش به انجام رسيده است. جامعه آماری پژوهش کليه اعضای هيأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است که از طريق فرمول کوکران، نمونه پژوهش انتخاب و به روش ‌نمونه‌گيری طبقه‌بندی تصادفی با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روايی صوری و محتوايی پرسشنامه بر پايه نظرات گروهی از پژوهشگران مربوطه تأييد شد و پايايی آن بر مبنای ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شد. سازه‌های پژوهش از طريق تعدادی نشانگر در مقياس ليکرت اندازه‌گيری شد. هر کدام از نشانگرهای مربوط به سازه‌های پژوهش از طريق محاسبه ضريب تغييرات اولويت‌بندی شد. برای تعيين تاثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مستقل مورد مطالعه بر متغير وابسته سودمندی غايی فرصت‌های مطالعاتی از روش تحليل مسير از طريق محاسبه رگرسيون‌های متوالی استفاده شد. نتايج تحليل مسير نشان داد که بيشترين تأثير بر سودمندی فرصت‌های مطالعاتی مربوط به سازه تعاملات حرفه‌ای بين‌المللی با ميزان تأثير 835/0 است. سازه ادراک از فرايند‌های گذراندن فرصت مطالعاتی با ميزان تأثير کل 821/0، سازه ادراک از منافع فردی مورد انتظار فرصت مطالعاتی با تأثير مستقيم 735/0، سازه عملکرد حرفه‌ای و علمی با اثر غيرمستقيم 451/0 و در نهايت سازه ادراک از پيامدهای منفی فرصت مطالعاتی با اثر کل 231/0 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در پايان با توجه به يافته‌های پژوهش برخی پيشنهادها برای بهبود اثربخشی و سودمندی نهايی فرصت‌های مطالعاتی ارائه شده است.

نویسندگان: امين حسينی شاوون, حسينعلی جاهد
کلیدواژه ها: موانع پژوهش, پژوهش و توليد علم, اعضاي هيات علمي, دانشگاه تبريز
دوره:  4 | شماره:  4 | تاریخ:  1391/5/17
: 148
: 0
: 10

يکی از وظايف مهم اعضای هيات علمی دانشگاه‏ها، انجام تحقيقات بنيادی وکاربردی، به منظور توسعه مرزهای دانش و فناوری است. علی‌رغم اهميت مقوله پژوهش، متأسفانه تعداد طرح‌های مصوب دانشگاه تبريز کمتر از شاخص‌های دانشگاه‌های برتر کشور بوده و به دلايل گوناگون، توجّه لازم به اين امر نشده است. هدف مقاله حاضر، شناسايی موانع انجام فعاليت‌های پژوهشی از ديدگاه اعضای هيأت علمی دانشگاه تبريز است. روش پژوهش توصيفی- پيمايشی و جامعه آماری پژوهش 690 نفر از اعضای هيأت علمی تمام وقت دانشگاه تبريز است که با استفاده از روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 134 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در 5 بخش (موانع اجتماعی- فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع سازمانی، موانع آموزشی و موانع فردی) تنظيم شد. روايی محتوايی و صوری پرسشنامه توسط متخصصين مورد تأييد قرار گرفت و پايايی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 93% بدست آمد. داده‌های حاصل، با استفاده از آزمون‌های آماری تحليل واريانس چند متغيره، آزمون t ، آزمون تعقيبی توکی و آزمون کروسکال واليس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده، هر پنج مقوله از ديدگاه اعضای هيأت علمی، جزء موانع فعاليت پژوهشی آنان محسوب مي‏شوند. از بين اين عوامل، موانع اقتصادی بيشترين و موانع فردی کمترين مانع ذکر شده هستند. در پايان، پيشنهادهايی جهت کاهش موانع فعاليت‏های پژوهشی اعضای هيأت علمی ارائه شده است.

نویسندگان: پرويز محمد زاده, سکينه سجودی, يونس مهدی‌زاده
کلیدواژه ها: مدل توبيت, مدل هكمن, بنگاه هاي صنعتي ايران, هزينه هاي تحقيق و توسعه
دوره:  4 | شماره:  4 | تاریخ:  1391/5/17
: 148
: 1
: 6

با توجه به سرعت قابل توجه تغييرات تقاضای مصرف‌کنندگان و افزايش رقابت در بازارهای جهانی، بنگاه‌ها برای حفظ قدرت رقابت خود در بلند مدت مجبور هستند دست به نوآوری بزنند. بديهی است که دستيابی به نوآوری در سايه فعاليت‌های تحقيق و توسعه امکان‌پذير است. بنابراين، تشويق فعاليت‌های تحقيق و توسعه در بنگاه‌ها و شناسايی عوامل موثر بر اين نوع فعاليت‌ها از اهميت بالايی برخوردار می‌باشد. هدف از اين مطالعه، بررسی عوامل موثر بر احتمال انجام فعاليت‌های تحقيق و توسعه و شدت اين فعاليت‌ها در بنگاه‌های صنعتی ايران با استفاده از مدل توبيت و هکمن و با بکارگيری داده‌های آماری حاصل از طرح سرشماری کارگاه‌های صنعتی در سال 1386 است. نتايج حاصل از تخمين الگوی مطالعه نشان می‌دهد که احتمال انجام فعاليت‌های تحقيق و توسعه در بنگاه دارای رابطه مثبت با اندازه بنگاه، مالکيت غيردولتی، سرمايه انسانی، سودآوری و تمرکز صنعت بوده ولی شدت اين نوع فعاليت‌ها تنها به سرمايه انسانی بنگاه وابسته می‌باشد. همچنين متغير صادرات دارای تأثير معنی‌دار بر روی فعاليت‌های تحقيق و توسعه بنگاه نيست.

نویسندگان: مهدی فاتح راد, سحر کوثری
کلیدواژه ها: پويايي سيستم, سناريو, روش GBN, ارتباطات
دوره:  4 | شماره:  4 | تاریخ:  1391/5/17
: 156
: 1
: 10

فناوری ارتباطات يکی از صنايع بنيادين در بيشتر کشورهای دنياست که سرعت تحول بسياربالايی دارد. ازجمله راه‌های موفقيت در اين صنعت حياتی، کاهش احتمال شکست در صورت وقوع آينده‌های محتمل از طريق طراحی سناريوها و راهبردهای انعطاف‌پذير برای آينده است. از جمله روش‌های رايج سناريونويسی رويکرد عدم قطعيت با استفاده از روش شبکه جهانی کسب وکار می‌باشد. در اين روش، هر سناريو از تقاطع دو يا سه نيروی پيشران دارای عدم قطعيت بالا ساخته می‌شود. از طرف ديگر هر سناريو دارای متغيرهايی است که در تعامل با هم هستند وممکن است اندک تغيير در يکی ازمتغيرها تاثير بزرگی برساير متغيرها داشته باشد که اين مساله می‌تواند در حوزه سياست‌گذاری حائز اهميت باشد. بدين منظور، مدل‌سازی سناريو به‌عنوان يک سيستم پويا اين قابليت را فراهم می‌سازد که مخاطرات و فرصت‌های آينده به‌صورت برجسته‌تر درک شود. در اين مقاله با استفاده از رويکرد پويايی سيستم، يک مدل ديناميک از يک سناريو در حوزه ارتباطات با توسعه طرح پامفا ارائه گرديده وسپس به کمک نرم افزار ونسيم به بررسی اثرات اجزای مختلف اين سناريو بر يکديگر در 5 وضعيت مختلف پرداخته شده است تا تعيين شود که توليد ناخالص داخلی تحت تاثير چه متغيرهايی بيشترين افزايش را دارد و يا افزايش بودجه دولت، توسعه زيرساخت را بيشتر متاثر می‌کند يا توليد تجهيزات IC و يا سياست‌های حمايتی دولت (وام و معافيت‌های مالياتی) ويا سرمايه‌گذاری بخش خصوصی به چه صورت می‌تواند باشد.