فهرست مقالات , سال 1390,دوره4 شماره 1 XML
نویسندگان: سيد سپهر قاضي نوري(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  4 | شماره:  1 | تاریخ:  1390/9/22
: 113
: 0
: 7
نویسندگان: حسينعلی جاهد, حميد رضا آراسته, پريوش جعفری
کلیدواژه ها: تجاری‏سازی، آموزش عالی، نتایج پژوهشی، عوامل فردی, تجاري سازي, آموزش عالي, نتايج پژوهشي, عوامل فردي
دوره:  4 | شماره:  1 | تاریخ:  1390/9/22
: 152
: 0
: 10

ايده‏ها و دستاوردهای پژوهشی دانشگران نظام آموزش عالی در صورت تجاری شدن مي‏تواند به ثروت‏آفرينی، کارآفرينی و در نهايت منجر به توسعه و رفاه اجتماعی و اقتصادی شود. برای تحقّق تجاري‏سازی يافته‏های علمی لازم است فرايند، روش‏ها و عوامل شکل دهنده و زمينه‏ساز مشخّص شوند تا در تصميم‏گيری برای تجاري‏سازی مورد استفاده قرار گيرند. به دليل جايگاه والای نيروهای علمی در اين عرصه، اين مقاله به تعيين و تبيين عوامل فردی مؤثّر در تجاری‌سازی نتايج پژوهشی و تبيين روابط بين اين عوامل پرداخته است. روش تحقيق آن از نوع ترکيبی و جامعه آماری، شامل مديران ارشد و مديران پژوهشی و فناوری و اعضای هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات و مديران ارشد و مديران پژوهشی و فناوری سازمان‏های طرف قرارداد با اين دانشگاه است. برای نمونه‏گيری در بخش مطالعه کيفی از نمونه‏گيری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‏گيری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. ابزار جمع‏آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقّق‏ساخته است. برای تجزيه و تحليل داده‏ها از آزمون‏های آماری همچون آزمون‏های تی، آنوا، فريدمن و تحليل عاملی تأييدی به روش مولّفه‏های اصلی استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان‏گر تأثير عواملی فردی شامل خودکارآمدی، موفقيّت‏طلبی، قدرت‏طلبی، خلاقيّت و نوآوری، رقابت‏طلبی و منبع کنترل درونی در تجاري‏سازی نتايج پژوهشی است. در تبيين روابط اين عوامل، علاوه بر اولويّت‏بندی آنها، بررسی روابط بين عوامل نشان داد که تمامی آنها رابطه همبستگی معناداری با يکديگر دارند و بيشترين بار عاملی مربوط به متغيرهای خودکارآمدی و موفقيّت‌طلبی است.

نویسندگان: جهانگير يداللهی فارسی, محمدرضا زالی , سيد مرتضی باقری فرد
کلیدواژه ها: كارآفريني دانشگاهي, عوامل ساختاري, دانشگاه جامع علمي - كاربردي
دوره:  4 | شماره:  1 | تاریخ:  1390/9/22
: 177
: 0
: 6

کارآفرينی دانشگاهی از حوزه‌های نوين تحقيقات کارآفرينی است و به مفهوم طی کردن فرآيند کارآفرينی توسط عناصر دانشگاهی است که نتايج تحقيقات‌شان را درقالب شرکت‌های انشعابی تجاری‌سازی می‌کنند. در اين تحقيق عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرينی دانشگاهی شناسايی، وزن هر يک از عوامل تعيين و دانشگاه جامع علمی-کاربردی به عنوان مورد مطالعه بررسی شده است. عوامل ساختاری همه عناصر، عوامل و شرايط فيزيکی غيرانسانی سازمان هستند که با نظم و قاعده خاصی چارچوب و قالب سازمان را می‌سازند. پرسش اصلی تحقيق اين است که عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرينی دانشگاهی چيست؟ جامعه آماری پژوهش مديران و اعضای هيات علمی دانشگاه علمی-کاربردی و خبرگان دانشگاهی در زمينه آموزش و ترويج کارآفرينی يا تجاری‌سازی نتايج تحقيقات دانشگاهی و ارتباط با صنعت بودند. روش تحقيق آميخته بوده و ابتدا داده‌های کيفی با استفاده از ابزار مصاحبه نيمه‌ساختاريافته گردآوری شده و عوامل ساختاری تعيين گرديدند. سپس در بخش کمی از طريق پرسشنامه ماحصل کار کيفی داده‌ها گردآوری و توسط آزمون‌های کای اسکوئر و آزمون فريدمن تجزيه و تحليل شدند و در پايان برای تائيد مدل بدست آمده نيز از آزمون الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتايج تحقيق 25 عامل ساختاری در قالب 9 بعد شناسايی شدندکه ابعاد عوامل ساختاری از وزن و اهميت يکسان برخوردار نيستند، بلکه به ترتيب ساختار سازمانی، امکانات فيزيکی، نظام پژوهشی، نظام مالی، نظام منابع انسانی، استراتژی سازمانی، نظام منابع اطلاعاتی، فرآيندها و روش‌های کاری و سيستم کنترل و نظارت دارای اولويت می‌باشند.

نویسندگان: حجت اله حاجی حسینی , مهدی محمدی, فرهاد عباسی, مهدی الیاسی
کلیدواژه ها: نظام ملي نوآوري, حكمراني, ايران, چرخه سياست نوآوري
دوره:  4 | شماره:  1 | تاریخ:  1390/9/22
: 218
: 3
: 19

هدف اصلی اين مقاله، تحليل حکمرانی نظام نوآوری ايران است. با مرور مراجع، مدل مفهومی حکمرانی نظام نوآوری استخراج شده که مشتمل بر فرآيندهای سياست‌گذاری، تعيين اولويت‌ها، طراحی و پياده‌سازی برنامه‌ها و ارزيابی سياست‌ها و يادگيری می‌باشد. ابزارهای پرسشنامه و برگزاری هم‌انديشی برای جمع‌آوری داده‌ها، بکاربرده شده و فنون تحليل عاملی تأييدی و آزمون t برای تحليل داده‌های خام استفاده شده است. بر پايه مدل طراحی شده، وضعيت فعلی و چالش‌های پيش‌روی حکمرانی نظام نوآوری ايران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. تجزيه و تحليل صورت گرفته حاکی از آن است که رويکرد غالب در سياست‌گذاری نوآوری در ايران نگرش خطی بوده و سبک حکمرانی نظام ملی نوآوری نيز دستوری است. در خاتمه مقاله، پيشنهاداتی برای غلبه بر چالش‌های پيش‌رو ارائه شده است.

نویسندگان: علی اصغر پورعزت, الهام حيدری
کلیدواژه ها: تجاري سازي دانش, تحقيقات دانشگاهي, موانع تجاري سازي, روش شناسي كيو, دانشگاه تهران
دوره:  4 | شماره:  1 | تاریخ:  1390/9/22
: 190
: 0
: 9

امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش، به ايفای نقش در جهت مأموريت جديد مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نيز می پردازند؛ به عبارت ديگر، امروزه تجاري‏سازی دانش به ضرورتی انکارناپذير تبديل شده است.اين در حالی است که هنوز دانشگاه‌های ايران نتوانسته‏اند به‌طور مطلوب دانش خود را تجاری نمايند. در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کيو موانع تجاري‏سازی دانش شناسايی شود و سپس با استفاده از تحليل عاملی کيو، ذهنيت‌های مختلف افراد نسبت به اين موضوع مورد تحليل قرار گيرد. روش کيو ترکيبی از دو روش کيفی و کمی مي‏باشد و همچنين رويکردی است که در آن ذهنيت‌های مختلف افراد نسبت به يک موضوع شناسايی می‌گردد. در اين تحقيق پس از بررسی ادبيات تحقيق و انجام ده مصاحبه با خبرگان آگاه در اين حوزه، حدود 41 مانع شناسايی گرديد و توسط مشارکت‌کنندگان اولويت‌بندی شد. در نهايت، بر اساس يافته‌ها و نتايج تحليل عاملی کيو، ذهنيت مشارکت‌کنندگان به 3 عامل يا گروه دسته‌بندی شد؛ به‌عبارت ديگر، نتايج حاصل از تحقيق نشان داد سه ديدگاه مختلف يا الگوی ذهنی نسبت به موانع تجاري‏سازی دانش در ميان خبرگان آگاه وجود دارد.

نویسندگان: سیدحبیب اله میرغفوری, زهرا صادقی آرانی , احمد جعفرنژاد
کلیدواژه ها: اقدامات تجاري نوآورانه, شبكه هاي عصبي مصنوعي, نوآوران و مخترعين استان يزد
دوره:  4 | شماره:  1 | تاریخ:  1390/9/22
: 116
: 0
: 6

اگر چه يافته‌های بشری در ارتقاء کيفيت زندگی و توسعه سطح رفاه جامعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش به‌سزايی ايفا می‌کند اما اين يافته‌ها تا زمانی که جنبه کاربردی پيدا نکرده و به بازار عرضه نشوند يا در دسترس متقاضيان قرار نگيرند از اهميت لازم برخوردار نبوده و نمی‌توانند هزينه‌های تحقيق را جبران کند. شواهد متعدد از سراسر دنيا حاکی از اين است که هر چند تعداد کثيری از تحقيقات از نظر فنی موفق بوده‌اند، اما تنها درصد اندکی از آنها در زمينه تجاری‌سازی به موفقيت دست يافته‌اند که اين امر نشان ‌دهنده پيچيدگی فرآيند تجاری‌سازی است. در اين راستا، شناسايی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی اين ايده‌ها و پيش‌بينی احتمال موفقيت آن‌ها می‌تواند مخترعين و نوآوران را در تجاری‌سازی ياری رساند. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی اقدامات نوآورانه و پيش‌بينی موفقيت آن‌ها در استان يزد انجام گرفته است. در اين راستا، ابتدا متغيرهای مؤثر برتجاری‌سازی اختراعات و ابتکارات شناسايی شده و سپس بهترين مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پيش‌بينی احتمال موفقيت اين اختراعات ارائه گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان داده است که متغيرهای جمعيت‌شناختی، عوامل فردی- شخصی، فنی- فناورانه، بازار، مالی و اداری- قانونی بر موفقيت تجاری‌سازی تأثيرگذارند. همچنين در ميان مدل‌های اجرا شده، مدل پرسپترون چندلايه (MLP) همراه باالگوريتم پس انتشار خطا (EBP) با 2 لايه پنهان با تابع محرک سيگموئيد در لايه‌های پنهان و تابع محرک خطی در لايه خارجی هم در درصد جواب صحيح و هم در ساير معيارهای کارايی از وضعيت بهتری برخوردار است.

نویسندگان: ابوالقاسم شريفزاده, غلامحسين عبدالله زاده
کلیدواژه ها: توسعه فناوري كشاورزي, نظام تحقيقات كشاورزي, تحليل وضعيت
دوره:  4 | شماره:  1 | تاریخ:  1390/9/22
: 149
: 0
: 7

اين تحقيق به شيوه پيمايشی به منظور شناسايی جايگاه کنونی و مطلوب دست‌اندرکاران عرصه تحقيقات کشاورزی ايران در ارتباط با کارکردهای مورد انتظار به انجام رسيده است. محققان سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی و اعضای هيات علمی کشاورزی جامعه آماری اين تحقيق را تشکيل می‌دهند. با استفاده از فرمول کوکران برای تعيين حجم نمونه و با بهره‌گيری از روش نموه‌گيری چند مرحله‌ای 172 عضو هيات علمی (1260=N) و 152 محقق (1160=N) برگزيده و مورد مطالعه قرار گرفتند. روايی پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها از سوی گروهی از اعضای هيات علمی و محققان کشاورزی مورد بررسی و تاييد قرار گرفت. پايايی آن نيز برپايه ضريب آلفای کرونباخ (بين 71. تا 89. برای بخش‌های مختلف) مورد تاييد قرار گرفت. از نرم‌افزار SPSS برای تحليل داده‌ها با کاربست روش‌های آماری مناسب بهره گرفته شد. بر اساس نتايج تحقيق، موقعيت کنونی و مطلوب هفت دست‌اندرکار اصلی عرصه تحقيقات کشاورزی در ارتباط با نه کارکرد شناخته شده تحقيقاتی اولويت‌بندی شد. با توجه به يافته‌های تحقيق، نخستين اولويت کارکردی سازمان‌های فرابخشی، تحقيقات کشاورزی دانشگاهی، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی، شبکه ترويج کشاورزی کشور، تشکل‌های کشاورزی، بخش خصوصی و مراکز تحقيقاتی منطقه‌ای و بين‌المللی در وضعيت مطلوب به ترتيب عبارت است از: سياستگذاری و اولويت‌بندی، طراحی و اجرای تحقيقات کاربردی، طراحی و اجرای تحقيقات راهبردی، جذب فناوری و رسانش دستاوردهای تحقيقاتی، طراحی و اجرای تحقيقات سازگاری، تامين نهاده‌های تحقيقاتی و حمايت‌های نهادی و سياستی. طبق نتايج مقايسه ميانگين‌ها (آزمون t) شکاف معنی‌داری بين کارکرد فعلی و مطلوب تمامی دست‌اندرکاران تحقيقات کشاورزی وجود دارد.

نویسندگان: ابوالفضل شاه آبادی, آرش حيدری
کلیدواژه ها: شدت تحقیق و توسعه, حقوق مالكيت فكري, باز بودن اقتصادی, فشار تقاضا, كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته, پنل ديتا
دوره:  4 | شماره:  1 | تاریخ:  1390/9/22
: 126
: 7
: 8

سرمايه‌گذاری تحقيق و توسعه يکی از اساسی‌ترين عناصر در پيشرفت دانش، افزايش بهره‌وری، و ترغيب رشد است، هر کشوری منابع کافی در اينگونه فعاليت‌ها سرمايه‌گذاری نمايد و به‌طور کارايی فعاليت‌های تحقيق و توسعه را انجام دهد، قابليت رسيدن به رشد مطلوب را خواهد داشت. از اين‌رو هدف اين پژوهش بررسی عوامل تعيين‌کننده شدت تحقيق و توسعه می‌باشد. بدين منظور دو دسته از کشورها، 12 کشور درحال توسعه و 14 کشور توسعه يافته طی دوره 2006-1995 با بهره‌گيری از روش پانل ديتا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اين مطالعه تمرکز بر اثر سه متغير توضيحی حمايت از حقوق مالکيت فکری، بازبودن اقتصادی و رشد اقتصادی يا فشار تقاضا دارد. همچنين دو متغير تعداد محققين در فعاليت تحقيق و توسعه و ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از توليد ناخالص داخلی به‌عنوان متغيرهای کنترل در نظر گرفته شده‌اند. نتايج مطالعه حاکی است متغير حقوق مالکيت فکری نقش مثبت و معناداری بر شدت تحقيق و توسعه دارد و متغيرهای بازبودن اقتصادی و فشار تقاضا از نظر آماری معنادار نيستند. متغيرهای کنترل هر دو از نظر آماری معنادارند و متغير تعداد محققين در فعاليت تحقيق و توسعه برای هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه يافته ضريب مثبت دارد اما متغير ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از توليد ناخالص داخلی دارای ضريب مثبت برای کشورهای توسعه يافته و ضريب منفی برای کشورهای درحال توسعه است.