فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 4 XML
نویسندگان: سيد سپهر قاضي نوري(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  1 | شماره:  4 | تاریخ:  1387/7/17
: 131
: 0
: 4
نویسندگان: ناصر باقري مقدم(*) , مهدي صحاف‌زاده , سيدمحمدصادق اماميان, عبداله ايران خواه
کلیدواژه ها: فنّاوري غشا, اولویت‌بندی تحقیق و توسعه, روش فنّاوري‌های کلیدی
دوره:  1 | شماره:  4 | تاریخ:  1387/7/17
: 131
: 1
: 5

تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در سطح ملي، بخشي و بنگاهي، ضرورتي است که در دهه‌هاي اخير بيش‌تر به آن توجه شده است. تاکنون روش‌هاي مختلفي در اين خصوص توسعه داده شده است که به‌طور عمده با رويکردهاي عددي و به صورت کمي انجام پذيرفته و بعضي اوقات نتايج صحيحي به همراه نداشته است. در اين راستا، ترکيبي از روش­هاي کمي و کيفي تعيين اولويت تاحدی اين ضعف را پوشش داده و براي شرايط مختلف، پاسخ‌هاي مناسبی ارائه كرده است. در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از روش انتخاب فنّاوري‌هاي كليدي، روشي براي تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در سطح بخش ارائه و سپس از آن در تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي غشا در صنعت گاز کشور استفاده شود.

نویسندگان: محمد حسن زاده, سولماز بقايی, عبدالرضا نوروزی چاکلی
کلیدواژه ها: هم تألیفی, مقالات ایرانی, مجلات ISI, حوزه‌های موضوعی
دوره:  1 | شماره:  4 | تاریخ:  1387/7/17
: 145
: 10
: 7

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی در مجلات ISI و در طول سال‌های 1989 تا 2005 از نظر میزان همکاری در تألیف مقالات و تأثير آن بر میزان استناد به این مقالات انجام شده است. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و تحلیل استنادی و برای گردآوری اطلاعات کتاب‌شناختی مقالات نيز از پایگاه اطلاعاتی Web of Science  و براي تحليل آماري از آزمون‌های تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی دانکن و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان مي‌دهد که در 2/88 درصد مقالات از نویسنده همکار وجود داشته است. لازم به ذكر است كه بین وجود نویسنده همکار و میزان استناد به مقالات، همبستگی مستقیم و معنا‌دار وجود دارد. تحلیل یافته‌ها، معنا‌داری تفاوت بین میزان استناد به مقالات در حوزه‌های پنج‌گانه موضوعی (علوم پايه، پزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي و انساني) را نیز اثبات کرد.

نویسندگان: مونا رشيدی راد, شعبان الهی, علیرضا حسن زاده
کلیدواژه ها: رتبه‌بندی مسائل کلیدی, متغیرهای سازمانی, متغیرهای محيطی, مديريت سیستم‌های اطلاعاتی
دوره:  1 | شماره:  4 | تاریخ:  1387/7/17
: 123
: 1
: 8

مطالعه و بررسی براي شناسایی مسائل کلیدی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی نزدیک به سه دهه است که در بسیاری از کشورها و نواحی دنیا انجام مي‌شود، به طوری که اخیراً مطالعات و تحقیقات روز افزونی در این خصوص در نواحی مختلف جهان انجام شده است. هدف اين پژوهش، شناسایی متغیرها و عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی حوزه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی1 در ایران می‌باشد. به این منظور، پس از مطالعه منابع و بررسی تحقیقاتی که در این حوزه در نقاط مختلف دنیا انجام شده بود، به شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌های ايران پرداخته شد که با نظر خبرگان، این حوزه در ایران تکميل شد و همچنين عوامل مؤثر بر اين مسائل در دو سطح متغیرهای محیطی و سازمانی مورد شناسايی قرار گرفت. سپس مدلی مفهومی از عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی سیستم‌های اطلاعاتی ارائه شد. بر این اساس پرسش¬نامه¬‌ای تهیه شد که بخش اول آن به منظور شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی کشور و بخش دوم آن نیز براي آزمون مدل عوامل مؤثر بر مسائل شناسایی شده طراحی شد. در بخش پایانی این مقاله نیز بر اساس تجزيه و تحلیل‌های انجام گرفته، مدل نهايی ارائه شده است كه به‌اين ترتيب تلاش می‌شود تا نتایج به‌دست آمده درخصوص مسائل کليدی و عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در ایران با توجه به سطح اهمیت با نگرشي راهبردی در سازمان‌هاي كشور توصيف و پيشنهاد شود.

نویسندگان: علی فرقانی, مهدی زاهدی, رضا سلامی
کلیدواژه ها: ثبت اختراع, تحليل ثبت اختراع, مراكز پژوهشي
دوره:  1 | شماره:  4 | تاریخ:  1387/7/17
: 163
: 0
: 6

مستندات ثبت اختراع‌ شامل اطلاعات کمياب و نتايج پژوهش‌های کاربردي است. تحليل اطلاعات ثبت اختراع ‌سبب ايجاد بينش جديد درخصوص محيط تجاري و پژوهشي مي‌شود. شناسايي كاربردهاي تحليل ثبت اختراع ضمن پاسخ‌دادن به بسياري از نيازهاي اطلاعاتي و کمک به تصميم‌گيري در مراكز پژوهشي، سبب آشنايی و ترغيب پژوهشگران و مديران براي استفاده از اين ابزار جديد در موضوع پژوهش مي‌گردد. هدف از اين مقاله ارائه يک چارچوب مفهومی مناسب برای ارزيابی ميزان استفاده از تحليل ‌ثبت اختراع در مراكز پژوهشی است. در اين راستا تعيين کاربردهای تحليل ثبت اختراع در مراكز پژوهشی به عنوان هدف دوم مطرح مي‌باشد.

اين تحقيق از نوع کيفی است و نتايج آن از طريق مطالعات کتابخانه‌ای، پرسش­نامه ، مصاحبه با خبرگان (نيمه ساختاريافته)، مشاركت پژوهشگر در پژوهش و همچنين استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) به‌دست آمده است. در پايان چارچوب مفهومي "سلسله مراتبي" به عنوان چارچوب ارزيابي برتر(مناسب) شناسايي و زيربخش‌‌هاي آن نيز تعيين شد. اين ساختار به سه سطح كلان (راهبردي)، مياني (رقابتي) و عملياتي (فني) تقسيم‌بندی شده و در آن 75 كاربرد تحليل ‌ثبت اختراع در مراکز پژوهشي شناسايي و در دسته‌بندي‌هاي مختلف ارائه شده است.

نویسندگان: سپهر قاضی نوری, صادق توسلی زاده
کلیدواژه ها: نظام ملي نوآوري, سرمايه اجتماعي, فنّاوري نانو, نقشه استراتژي, كارت امتيازي متوازن
دوره:  1 | شماره:  4 | تاریخ:  1387/7/17
: 168
: 4
: 9

تحقيق حاضر به منظور به‌كارگيري روش‌هاي نقشه استراتژي و كارت امتيازي متوازن در مورد استراتژي فنّاوري در سطح ملي طراحي و اجرا شد كه هدف از آن ارزيابي کارایی و اثربخشی برنامه ملي فنّاوري نانو ايران برای اطمینان از تکمیل زنجیره نوآوری نانو در چارچوب نظام ملي نوآوري بود. در اين حالت وجوه کارت امتیازی متوازن در چارچوب نظام ملی نوآوری و بر اساس اهداف و کارکردهای آن تنظیم و سنجه‌های مورد نیاز تعریف شد. نتيجه جالب حاصل از ادغام مفاهیم نظام ملي نوآوري و كارت امتيازي متوازن استنباط آن بود كه در پايين‌ترين سطح نقشه استراتژي بايد سرمايه اجتماعي به عنوان زيرساخت نظام ملي نوآوري قرار گيرد و نظام ملي نوآوري نيز به نوبه خود زيرساخت توسعه اقتصادي است كه در بالاترين سطح نقشه استراتژي قرار خواهد گرفت.

نویسندگان: محمد امین قانعی راد, آرش موسوی
کلیدواژه ها: نظريه تبيين‌کننده, عرضه محور, تقاضا محور, فرايند خلق دانش, اقتصاد رانتيه, کشش بازار
دوره:  1 | شماره:  4 | تاریخ:  1387/7/17
: 174
: 6
: 9

مقاله حاضر کنکاشی در نسبت ميان نظريه‌های توضيح دهنده فرايند خلق دانش و شرايط خاص اقتصاد ايران است. قسمت‌های آغاز مقاله به‌شکل تفصيلی به توصيف ويژگي‌های فرايندی تاريخی می‌پردازند که نظريه‌های تبيين‌کننده دانش از خلال آن فرايند در دنيای توسعه يافته نضج گرفته و مسير تکاملی خويش را طي كرده‌اند. اين توصيف تاريخی از طريق بررسی نقادانه نقاط ضعف و قوت رويکردهای گوناگون به فرايند خلق، توزيع و به‌کارگيری دانش به‌ويژه رويکردهای رايج کنونی، يعني آن‌دسته از نظريات متأخر که بر نقش کشش بازار تأكيد ويژه دارند -  تکميل مي‌شود.

مقاله سپس از طريق تحليل ويژگي‌های ساختاری اقتصاد ايران "تناسب تبيينی" رويکردهای تقاضامحور و سيستمی در متن شرايط کشور را مورد ترديد قرار داده است و در نهايت به اتخاذ نوعی رويکرد سيستمی، نه برای تبيين وضع موجود بلكه به‌عنوان چارچوبی برای حرکت به‌سمت وضع مطلوب فرامی‌خواند.

نویسندگان: خاليد ولايتی, علیرضا نوروزی
کلیدواژه ها: همکاری علمی, تأليف مشترک, علم سنجي
دوره:  1 | شماره:  4 | تاریخ:  1387/7/17
: 160
: 6
: 6

هدف از این پژوهش، تعیین میزان همکاری‏های علمی بین ایران و کشورهای هم‌جوار در تأليف مشترك مقاله‌هاي منتشر‌شده مجلات ISI در سال‌های 1990 ـ 2007 است. در این پژوهش از روش توصیفی‏تحلیلی با استفاده از ابزارهای علم‏سنجی استفاده شده است. شاخص تأليف مشترک براي سنجش میزان همکاری شده استفاده است. نتايج پژوهش نشان می‏دهد که بیش‏ترین همکاری‏های علمی ایران در میان کشورهای هم‌جوار با کشورهای روسیه، ترکیه، و پاکستان است. بیش‏ترین همکاری‏ها در حوزه‌های موضوعی فیزیک، زیست‏شناسی و شیمی صورت گرفته است. مقاله‌های مشترک در مجله‌هایی منتشر شده‏اند که ضریب تأثير بالایی دارند. میزان همکاری‏های علمی در بازه زمانی پژوهش از سیر صعودی برخوردار است. دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی و تهران از میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بیش‌ترین همکاری را با کشورهای مجاور هستند. میزان تولیدات علمی هر کشور با میزان همکاری‏های علمی آن کشور از همبستگی بالایی برخوردار است. این پژوهش نشان می‏دهد که به نظر می‏رسد روابط سیاسی بین کشورها، در شکل‏گیری همکاری‏ها مؤثر باشد؛ ولي علایق فرهنگی مشترک از قبیل دین و مذهب در شکل‏گیری همکاری‏ها نقش قابل توجهی نداشته باشد، هرچند تأثير زبان مشترک در شکل‏گیری همکاری‏ها تا حدودی قابل مشاهده است.