فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 2 XML
نویسندگان: محمد توكل(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  1 | شماره:  2 | تاریخ:  1387/5/3
: 183
: 0
: 3
نویسندگان: شعبان الهی, امين خدابنده اميری
کلیدواژه ها: صنعت نرم افزار, اولویت‌هاي صنعت نرم افزار, عوامل موفقیت صنعت نرم‌افزار, سیاستگذاری صنعت نرم‌افزار, مدل باغ مرکبات صنعت نرم‌افزار
دوره:  1 | شماره:  2 | تاریخ:  1387/5/3
: 244
: 40
: 5

    نرم‌افزار عنصری کلیدی در افزایش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در جوامع حاضر و  همچنين صنعتی دوستدار محیط زیست و دارای رشد جهانی بالاست؛ در عین حال حیاتی‌ترین عنصر سیستمهای دولتی و تجاری است که هر کشوری می بايد برای خود ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه رشد صنعت نرم‌افزار را به عنوان فرصتی برای رسیدن به کشورهای پیشرفته و راه درمانی برای توسعه نامتوازن خود می‌بینند چنانکه در ایران نیز این تمایل وجود دارد که از ظرفیت نرم‌افزار برای رشد و توسعه کشور استفاده گردد. بر اساس موج سوم نظریه‌های توسعه صنعتی که دولت را به عنوان سکاندار کشتی توسعه فرض می‌کنند و در جهت کمک به سیاستگذاری صنعت نرم‌افزار، مدلهای عوامل موفقیت مختلفی برای صنایع نرم‌افزاری ارائه شد که از میان آنها می‌توان مدل عوامل موفقیت صادرات نرم‌افزار، مدل تخم‌مرغی و چارچوب دایاسیندهو را نام برد. اما در این میان جای یک مدل جامع که عوامل موفقیت و اولویتها را با درجه انتزاع کمتری بیان کند، در کنار صادرات به بازار داخلی توجه نماید، علاوه بر عوامل موفقیت با نگاهی سیستمی معیارهای موفقیت را نیز ارائه نماید، و نقش عوامل اثرگذار اما غیر قابل کنترل بر موفقیت صنعت نرم‌افزار را در مدل نشان دهد، خالی بوده است. در این تحقیق، بعد از بررسی اثر صنعت نرم‌افزار روی جامعه، مدلهای عوامل موفقیت و عوامل موفقیت صنایع نرم‌افزاری کشورهای پیشرو در منابع موضوع، مدلی از عوامل موفقیت متشکل از 6 منظر دولت، مشتری، ساختار و فرایند داخلی، سرمایه انسانی، زیرساخت، و عوامل محیطی ارائه گردید که هر یک از این منظرها نیز خود چندین عامل موفقیت صنعت نرم‌افزار ایران را شامل می‌شوند. در انتها بعد از تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از خبرگان به سه طریق وبگاه، پست الکترونیکی، و کاغذی و با استفاده از استعاره باغ مرکبات، مدل نهایی عوامل موفقیت صنعت نرم‌افزار ایران با عنوان مدل باغ مرکبات صنعت نرم‌افزار ارائه شده است.

نویسندگان: فرهاد عباسی
کلیدواژه ها: الگويابي, تحليل پوششي داده ها, تحقیق و توسعه, كارايي, پروژه های الكترونيك
دوره:  1 | شماره:  2 | تاریخ:  1387/5/3
: 250
: 7
: 6

الگويابي ابزار پايش عملکرد و پويش "بهترين عملکرد" از طريق يادگيری از ديگران است. در مقاله حاضر جهت الگويابي ميان پروژه های تحقيق و توسعه، مدل جديدي تحت عنوان الگويابي مجازي (VBM) به کمک تحليل پوششی داده ها ارائه شده است. از مزيت هاي اين مدل، تعريف نشانگرهای ستانده براساس مراحل تحقيق و توسعه و رفع مشکل ناهمگوني ستانده هاي تحقيقاتي است. مدل پيشنهادي با استفاده از نشانگرهای نهاده - ستانده 30 پروژه تحقيق و توسعه گروه‌هاي پژوهشي الكترونيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بطور تجربي مورد آزمون قرار گرفته است.

نتايج مطالعه مؤيد آن است كه براي تشخيص بهترين عملکرد، بايستی معيار كارايي تؤام با معيار اثربخشی بکار گرفته شوند. براساس مدل VBM، 17% از پروژه‌ها به عنوان مرجع براي ساير پروژه‌ها تشخيص داده شد. از ويژگيهای برجسته پروژه های مرجع، برنامه ريزی مؤثر نيروی انسانی و همچنين انجام بازاريابی برای واگذاری نتايج تحقيقات بوده است. استفاده از الگويابي مجازي می تواند منجر به ارتقاء قابل ملاحظه سطح كارايي پروژه‌هاي تحقيق و توسعه گردد.

نویسندگان: منصوره عبدی, محمدرضا امين ناصری, محتبی شريعتی نياسر
کلیدواژه ها: اولويت دهي, فناوري نانو, صنايع بالادستي نفت, روند سلسله مراتبي تحليلي, ايران
دوره:  1 | شماره:  2 | تاریخ:  1387/5/3
: 248
: 23
: 5

 در جهان صنعتي امروز، فناوري نانو به‌عنوان يکي از فناوري‌هاي نوظهور و راهبردي مطرح است و در ايران نيز ‌برنامه‌ ملي مربوطه, حضور در بين 15 کشور برتر در فناوري نانو تا سال 2015 را هدف قرار داده است. از آنجا که هزينه پروژه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي در زمينه فناوري‌هاي نوين بسيار قابل توجه مي‌باشد و همچنين به‌دليل تعدد شاخه‌هاي فناوري نانو، تعيين اولويت براي سرمايه‌گذاري در اين زمينه اهميت فراوان دارد. از سوي ديگر, صنعت نفت و به‌ويژه بخش بالادستي آن به‌عنوان يک صنعت استراتژيک براي ايران مطرح است و براي کاربردهاي علمي و تحقيقاتي فناوري نانو در اين صنعت، افق روشني پيش‌بيني مي‌شود. از سوي ديگر و از آنجا که موردي ازتحقيقات علمي در خصوص تعيين اولويت‌هاي فناوري نانو در صنايع مختلف کشور و به‌ويژه صنعت نفت يافت نشد ، موضوع اين تحقيق به يافتن اولويت‌هاي  کاربرد فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت اختصاص يافت. براي اين منظور, ابتدا با مرور ادبيات تصميم‌گيري، AHP به‌عنوان يکي از روش‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره جهت تعيين اولويت‌ها انتخاب گرديده و در مرحله بعد، معيارهاي اولويت‌دهي، بر اساس نظرات کارشناسان صنايع بالادستي نفت و بر پايه مرور معيارهاي تصميم‌گيري ذکر شده در ادبيات تصميم‌گيري و پروژه‌هاي مشابه در داخل کشور، مشخص شده اند. در نهايت نيز با جمع‌بندي نظرات کارشناسي و با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice, اولويت‌هاي  کاربرد فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران، با توجه به کاربردهاي شناسايي شده فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت در مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، تعيين و روايي نتايج از طريق بررسي همبستگي اسپيرمن آنها با نتايج حل مجدد مساله از طريق روش PROMETHEE سنجيده شده است.

نویسندگان: مقصود فراستخواه
کلیدواژه ها: نظام علمی, آموزش عالی, ارزيابي, چالش ها, راه حلها
دوره:  1 | شماره:  2 | تاریخ:  1387/5/3
: 296
: 28
: 12

تحولات جهانی ودگرگونی  عظیم در ساختارها بویژه ظهور« فناوری اطلاعات وارتباطات» و« اقتصاد دانش» به مباحثات مربوط به کیفیت در نظام علمی را اهمیت خاصی بخشیده است. این در حالی است که نظام جامعی برای  ارزیابی کیفیت در نظام علمی ايران  که مورد اجماع دانشگاهیان وسیاستگذاران،ومطابق با اصول وهنجارهای علمی ودانشگاهی در سطح بین المللی ومتناسب با زمینه های ملی  باشد،تا کنون استقرار نیافته است. در این مقاله ضمن نقد وبررسی فعالیت های صورت گرفته  ووضعیت موجود ارزیابی در ایران ،با روش بررسی تاریخی وتحقیق کیفی وبا استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی  ،مدلی از افق مطلوب بر مبنای الگویی «نه وجهی» و«نظام اعتبار سنجی» (ارزیابی درونی وسپس ارزیابی بیرونی)   ارائه شده است. با استفاده از  الگوی «مسأله ها /راه حلها» ، چالشهای اساسی ارزشيابی علمی در ايران  دسته بندی شده ونه گام اصلی برای مواجهه با این چالشها واستقرار نظام جامع ارزيابی آموزشی عالی پیشنهاد شده است که در چهار سطح 1.نظام اطلاعات دانشگاهي2.سیستم ارزیابی در دانشگاه3.ارزیابی بیرونی و اعتبار سنجی و4 .پایش ملی نظام علمی قابل سطح بندی هستند. افق مطلوب ارزیابی وارتقای کیفیت تنها از طریق نقش حمایتی وبسترسازِ دولت در توسعۀ زیر ساختهای لازم برای پایش ملی نظام علمی ،وبا ابتکارات درونزای دانشگاه ها ونهادهای علمی ،در فضایی رقابتی  از محیط ملی و بین المللی  ،دست یافتنی است.

نویسندگان: بهمن فكور, حجت ا... حاجی حسينی
کلیدواژه ها: كارآفريني دانشگاهی, دانشگاه كارآفرين, تجاری سازي نتایج تحقیقات, شرکت های انشعابی دانشگاهی
دوره:  1 | شماره:  2 | تاریخ:  1387/5/3
: 253
: 17
: 13

اين مقاله با بررسي عوامل تاثيرگذار در رويكرد دانشگاه ها به دانشگاه كارآفرين، تعريف و مفهوم دانشگاه كارآفرين را مورد جستجو قرار داده و مصاديق فعاليت هاي كارآفريني دانشگاهي را روشن مي سازد. سپس نتايج مطالعه موردی فعالیت‎های كارآفريني دانشگاهی و تجاری‎سازي نتایج تحقیقات در هفت دانشگاه مهم کشور را ارائه مي دهد. مطالعه شامل بررسی وضعیت نهاد عامل، پرسنل تخصیص یافته به آنها، فرآیند كاري تعریف شده و نهایتاً عملکرد سال 85 در مورد چهار فعّالیت زیر مي‎باشد: ثبت و حفاظت حقوقی از نتایج تحقیقات، لیسانس‎دهي و انتقال حقوق مالكيت نتایج تحقیقات، تشكيل شرکت‎های انشعابی دانشگاهی، انجام تحقیقات مشترک و قراردادی با صنعت و سایر سازمان ها.  فعالیت‎های انتخاب شده به عنوان مصادیق كارآفريني دانشگاهی و فعالیت‎های ذیربط با تجاری‎سازي نتایج تحقیقات ، مورد اتفاق نظر صاحب‎نظران و محققین این زمینه مي‎باشند. نتایج حاصل از مطالعه نشان مي‎دهد كه در دانشگاه‎های مورد مطالعه، انجام تحقیقات مشترک و قراردادی با صنعت از وضعیت تثبیت شده‎ای برخوردار است و ثبت و حفاظت حقوقی  از نتایج تحقیقات اخيراً مورد توجه قرار گرفته است. ولی ساير فعالیت‎ها نظیر لیسانس‎دهي و انتقال حقوق مالكيت نتایج تحقیقات و تشكيل شرکت‎های انشعابی دانشگاهی هنوز رايج نمي‎باشند.

نویسندگان: محمد امين قانعی‌راد, ابوالقاسم طلوع, فرهاد خسرو خاور
کلیدواژه ها: توليد دانش, نخبگان علمی, الگوهای تولید دانش, اجتماعات علمی, تعاملات و ارتباطات علمی, هنجارها و اخلاقیات علم
دوره:  1 | شماره:  2 | تاریخ:  1387/5/3
: 274
: 14
: 11

مقاله حاضر از طریق پژوهش میدانی در پی بررسی عوامل و انگیزش‌های تولید دانش و بهره‌وری در بین نخبگان علمی دارای بالاترین میزان انتشار مقاله نمایه شده در ISI  می‌باشد. هدف دیگر این مقاله، شناخت و تحلیل چالش‌های تولید دانش در ایران در رابطه با فضاهای تعاملاتی و ارتباطاتی  از یک سو و هنجاری و اخلاقی از سوی دیگر است. داده‌های پژوهش با کاربرد پرسشنامه اعتبارسنجی شده جمع‌آوری و با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی  واستفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) تحلیل شده است. براساس یافته‌های اساسی مطالعه، الگوهای فردی و جمعی تولید دانش دارای گسست از یکدیگر است؛ تولید دانش با چالش فقدان شکل‌گیری  اجتماعات علمی پایدار همراه می‌باشد و در عین حال بین میزان تولید دانش و بهره‌وری افراد و هنجارمندی فردی و سازمانی آنان همبستگی‌های آماری معناداری وجود ندارد.

نویسندگان: طاهره میر عمادی
کلیدواژه ها: پارادايم فني- اقتصادي, انقلابات متوالي فناوري, امواج بلند فناوري, روزنه هاي فرصت, سرمايه مالي, حبابهاي اقتصادي
دوره:  1 | شماره:  2 | تاریخ:  1387/5/3
: 289
: 1
: 4

مقاله حاضر حاصل يك پژوهش كاربردي است كه طي آن كوشش شده تا در پرتو نظريه شومپتر- فريمن- پرز  دلايل بروز و اثرات بحران مالي- اعتباري 2008 تبيين گردد. مقاله در اين راستا، دو نتيجه گيري عمده بدست مي دهد: نخست اين كه بحران فعلي،  بازگشت عوارض به تعويق افتاده بحراني است كه حدود ده سال پيش در پي تركيدن حباب شركتهاي با فنآوري نوين موسوم به دات كام بوجود آمد و با سياستهاي آزادسازي اقتصادي موقتا ناپديد شد، دوم اينكه اين بحران با توجه به تاثير مخربي كه بر بنيادهاي اقتصادي گذاشته و  تغييراتي كه جريان  رويارويي با آن در سياستگذاريهاي كلان اقتصادي تاكنون ايجاد  شده ، نشان دهنده  چرخشي در  پارادايم فني-اقتصادي حاكم و گذار از مرحله استقرار به مرحله گسترش در چرخه انقلاب فنآوري اطلاعات و ارتباطات است. مقاله سپس بطور موجز به تاثير اين فرآيند  در حوزه کشورهاي درحال توسعه  مي پردازد و توضيح مي دهد كه چگونه تطويل بحران و اتخاذ سياستهاي آگاهانه در پاره اي از كشورهاي دير آغازيده به افزايش فرصت براي پركردن شكاف فنآوري اين كشورها انجاميد . اين مقاله با تاكيد بر اهميت شناخت قوانين تكامل و سير دَورانهاي چرخه انقلابهاي فنآوري در جريان  تدوين سياستگذاري در توسعه علوم و فنآوري به پايان مي رسد.