فهرست مقالات , سال 0,دوره1 شماره 56 XML
کلیدواژه ها: همکاری علمی| هم‌نويسندگی| شبکه‌های هم‌نويسندگی| مجتبی شمسی‌پور
دوره:  1 | شماره:  56 | تاریخ:  | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0
"هدف از انجام اين پژوهش شناخت مختصری از همکاری علمی، هم‌نويسندگی و شبکه هم‌نويسندگی به منظور بررسی نمونه کوچکی از يک شبکه هم‌نويسندگی با مرکزيت مجتبی شمسی‌پور در حوزه شيمی ايران است. در اين پژوهش با استفاده از روش سندی تاريخی به مرور مختصری از منابع و متون مرتبط با موضوع پرداخته می‌شود. نتايج نشان می‌دهد که مطالعه هم‌نويسندگی مقاله‌های علمی و شبکه‌‌های استنادی که مبتنی بر پايگاه‌های انتشارات علمی است، راهی مؤثر برای بررسی همکاری بين دانشمندان است. اين شبکه‌ها برای مطالعه ارتباطات دانشمندان و همچنين شهرت، محبوبيت و تکامل فناوری‌ها به کار برده می‌شوند، اين شبکه-ها نوعی شبکه اجتماعی به شمار می‌آيند. يک شبکه اجتماعی، مجموعه‌ای از روابط است که بين افراد، گروه‌ها يا سازمان‌ها وجود دارد و جريان داده‌ها، اطلاعات، دانش و ساير منابع را قادر می‌سازد. بر پايه مبانی نظری پژوهش‌، شبکه هم‌نويسندگی حوزه شيمی ايران با مرکزيت مجتبی شمسی-پور مورد بررسی قرار گرفت. يافته‌های اين بررسی نشان می-دهد در حوزه شيمی ايران شبکه اجتماعی نويسندگان بسيار پيچيده است و ايشان دارای روابطی منسجم و مرکزيتی قوی را در اين حوزه ايجاد کرده است. نگاشت شبکه اجتماعی هم‌نويسندگی شمسی‌پور، نمونه‌ای از همکاری علمی در حوزه شيمی ايران است. "