فهرست مقالات , سال 0,دوره1 شماره 56 XML
کلیدواژه ها: جامعه‌شناسی| بومی‌سازی| توليد علم| ساختارهای اجتماعی- اقتصادی
دوره:  1 | شماره:  56 | تاریخ:  | نوع مقاله: 
: 5
: 0
: 0
"هدف تحقيق: مسائل و مشکلات موجود علم جامعه‌شناسی برای تبديل شدن به علمی مؤثر و کارا، نيازمند توصيف و تبيين علل و عوامل ناکارآمدی اين علم در جامعه ايران است. تلاش‌های انجام گرفته برای شناسايی اين علل و عوامل در چند سال اخير توجه اساسی خود را به عدم تطابق دستاوردها و يافته‌های اين علم (که عموماً در خارج از شرايط اجتماعی- تاريخی جامعه ايران و به طور کلی بر اساس واقعيت‌ها و پديده‌های اجتماعی جامعه‌های ديگر صورت‌بندی شده است) با شرايط اجتماعی ايران معطوف کرده است. اين ديدگاه \""بومی‌سازی\"" را مهم‌ترين راه حل برای غلبه بر ناکارآمدی علم جامعه‌شناسی در ايران می‌داند. از سويی، بومی‌سازی جهت بررسی واقعيت‌ها و پديده‌های اجتماعی ايران و از سويی ديگر، به کارگيری پيش‌فرض‌های معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و جهان‌بينی موجود در فرهنگ و تمدن جامعه ايران برای مواجهه با اين واقعيت‌ها و پديده‌های اجتماعی. بی شک تلاش‌های صورت گرفته و در دست اقدام (از آنجا که بدون توجه به ارتباط مناسب با دنيای پيرامونی نهاد علم انجام شده است) بر ساختار نهاد علم جامعه‌شناسی تأثيرات نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. به طوری که، آسيب‌شناسی ديدگاه بومی‌سازی در ايران از منظر جامعه‌شناسی علم، می‌تواند کاستی‌ها و ضعف‌های موجود را به ما نشان دهد. روش تحقيق: تحقيق حاضر با روش کيفی - اسنادی (بر اساس الگوی معرفتی گيبونز) به تشريح شرايط مناسب بومی‌سازی علم جامعه‌شناسی در ايران می‌پردازد. نتايج تحقيق: پيش از هر اقدام جهت بومی‌سازی علم جامعه‌شناسی بايد زمينه‌های شکل‌گيری علم بومی را در درون ساختارهای اجتماعی-فرهنگی- سياسی- اقتصادی جامعه مهيا ساخت و از مطرح کردن گفتمان بومی‌سازی به گونه‌ای مجرد پرهيز کرد. زيرا، در جامعه ايران نيازی برای پاسخ‌گويی، از سوی علم جامعه‌شناسی وجود ندارد؛ تا اين علم بتواند بومی شدن را آغاز کند. بنابراين تا زمانی که نيازها و مطالباتی از سويی جامعه برای اين علم مطرح نگردد، جامعه‌شناسی نمی‌تواند دستاوردی در ايران داشته باشد و کاربردی‌کردن اين علم در ايران صورت نخواهد گرفت. "