فهرست مقالات , سال 0,دوره1 شماره 56 XML
کلیدواژه ها: ديپلماسی علم و فناوری| سياست‌گذاری علم و فناوری| علوم سياسی| تجارب کشورها| چهارچوب مفهومی| تفکر ميان‌رشته‌ای.
دوره:  1 | شماره:  56 | تاریخ:  | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0
"حوزه ديپلماسی علم و فناوری همچنان دارای قلمروی نوپايی است و ادبيات قابل توجهی از آن نيز در متون علمی و پژوهشی دنيا تاکنون منتشر نشده است؛ از اين رو، گردآوری و سامان بخشيدن به مفاهيم مرتبط به اين حوزه، يکی از بايسته‌هايی است که بايد در حوزه نظری صورت گيرد و اين امر يکی از کاربردهای اصلی تحقيق حاضر است. در اين نوشتار، ضمن معرفی حوزه نوظهور ديپلماسی علم و فناوری و معرفی دو رهيافت کلی «علم‌وفناوری‌محور» و «ديپلماسی‌محور» در مطالعات ناظر به آن، بيان ضرورت‌های اين حوزه برای کشورمان، و بررسی تجارب برخی کشورهای فعال در اين راستا (آمريکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن)، يک چهارچوب نظری با شش محور اصلی «علم و فناوري»، «علوم سياسي»، «اقتصاد»، «حقوق»، «ارتباطات» و «مطالعات بنيادي» به همراه اجزاء هر محور ارائه شده است. در نهايت نيز از اين چهارچوب به منظور ارائه پيشنهاداتی اجرايی، در راستای ارتقاء ديپلماسی علم و فناوری کشور استفاده شده است. "