فهرست مقالات , سال 0,دوره1 شماره 56 XML
کلیدواژه ها: دانشگاه کارآفرين| ساختار| زمينه| محتوا| کارآفرينی دانش‌بنيان.
دوره:  1 | شماره:  56 | تاریخ:  | نوع مقاله: 
: 5
: 0
: 0
"يکی از ارکان نظم نوينی که در جهان در حال شکل‌گيری است، بناکردن آن بر دانش جديد و نوآوری مبتنی بر دانش است. در اين نظم، ايجاد دانش جديد و بهره‌برداری مطلوب از آن شرط حيات و توسعه سامانههای اقتصادی و اجتماعی است. بنابراين عصر حاضر شاهد تحولات عظيمی در نظام‌های دانشگاهی به منظور تأثيرگذاری و همسويی توأم هرچه فزون‌تر در ارتباط با فرايندهای توسعه و پيشرفت بومی، منطقه‌ای و بين‌المللی است. تحقق اين خواسته از طريق تحول و تبديل دانشگاه سنتی که وظيفه خود را تحقيق و تدريس ميدانست به دانشگاه کارآفرين امکانپذير است. هدف اين نوع دانشگاه، پياده‌سازی فرايند خلق ايده دانش‌بنيان و حمايت آن تا تبديل به محصول و خدمت نهايی، يعنی کارآفرينی دانش‌بنيان است، اين دانشگاه بر اساس کارکرد استادان، دانشجويان و کارکنان دانش‌بنيان فرايندهای متفاوتی با دانشگاه‌های سنتی دارد که مستلزم ايجاد سازوکارهای جديدی است که موفقيت در تحقق هدف را تضمين کند. رسالت اين تحقيق ارائه الگويی است که دانشگاه کارآفرين را بر اساس سه رکن کليدی ساختار، زمينه و محتوا به منظور تسهيل و تحقق کارآفرينی دانش‌بنيان محقق سازد. "