فهرست مقالات , سال 0,دوره1 شماره 56 XML
نویسندگان: صابر ميرزايی
کلیدواژه ها: فناوری کليدی| مأموريت‌گرا| اشاعه‌گرا| فشار علم| کشش تقاضا
دوره:  1 | شماره:  56 | تاریخ:  | نوع مقاله: 
: 5
: 0
: 0
"در اين مقاله، تجربه کشور در مورد شروع سياستگذاری و سرمايه‌گذاری بر روی هفت فناوری کليدی (ماشين‌سازی، هوافضا، هسته‌ای، ژنتيک و زيستی، الکترونيک و مخابرات، نرم‌افزار و نانو) بررسی می‌شود و هر فناوری در يک الگوی دو بعدی که براساس تقسيم‌بندی مأموريت‌گرا- اشاعه‌گرا و نيز فشار علم- کشش تقاضا تشکيل شده‌است قرار می‌گيرد. سپس تحليلی ارائه می‌شود که براين مبنا، نحوه ورود به فناوری‌های کليدی بعدی بايد چگونه و از کدام نقطه الگوی مزبور صورت پذيرد. "