فهرست مقالات , سال 0,دوره1 شماره 56 XML
کلیدواژه ها: ارزيابی| شاخص‌های علم و فناوری| فناوری اطلاعات| منطقه چشم‌انداز
دوره:  1 | شماره:  56 | تاریخ:  | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0
"اندازه‌گيری پيشرفت، امری حياتی برای سياستگذاران و جامعه است. کشورهايی که از آمارهای قابل اطمينان در مورد ميزان پيشرفت خود سود می‌برند، می‌دانند که کجا ايستاده‌اند، قابليت‌ها و محدوديت‌هايشان چيست و مهم‌تر از همه، می‌دانند که کجا می‌روند و چگونه می‌خواهند به آنجا برسند. از اين رو، در اين مقاله تلاش شده است، با استخراج آمارهای مربوط به شاخص‌های علم و فناوری، جايگاه ايران در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به کشورها و رقبای منطقه‌ای سنجيده شود و همچنين تحقق اهداف چشم‌انداز بيست ساله در اين حوزه مورد بررسی قرار گيرد. نتايج بررسی نشان می‌دهد که از ميان شاخص‌های مورد بررسی، کشور ايران تنها از لحاظ شاخص‌های توليد علم (انتشار مقاله‌های علمی در مجله‌های نمايه شده درISI و SCOPUS) در بين کشورهای منطقه دارای جايگاه اول و دوم است. اما از لحاظ شاخص ميزان ارجاع‌ها به مقاله‌های منتشر شده که بيانگر کيفيت مقاله‌ها است ايران بعد از کشورهای رژيم اشغالگر قدس و ترکيه در جايگاه سوم منطقه قرار دارد. وضعيت ايران از لحاظ شاخص ثبت اختراع در دفاتر آمريکا و اروپا در بين کشورهای منطقه رضايت بخش نيست به طوری که به ترتيب دارای رتبه سوم و چهارم را به خود اختصاص داده است. از لحاظ شاخص‌های مربوز، به کارگيری فناوری اطلاعات و آثار آن در بين کشورهای منطقه در رتبه چهارم قرار گرفته است. بنابراين به استناد نتايج به دست آمده از اين مطالعه، تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز بيست ساله کشور در حوزه فناوری اطلاعات نيازمند اصلاح سياست‌های موجود و ارائه مشوق‌های متناسب است. "