فهرست مقالات , سال 0,دوره1 شماره 56 XML
کلیدواژه ها: آی اس آی| برونداد علمی| شبکه‎های هم‎تأليفی| مهندسی پزشکی| نودايکس‎ال.
دوره:  1 | شماره:  56 | تاریخ:  | نوع مقاله: 
: 6
: 0
: 0
"هدف: اين پژوهش به تحليل هم‎تأليفی بروندادهای علمی حوزۀ مهندسی پزشکی ايران در نمايه استنادی علوم از پايگاه وب‎آوساينس بين سال‎های 2002-2011 پرداخته است. روش‎شناسی: روش پژوهش، پيمايشی توصيفی- تحليلی است و در آن از شاخص‎های علم‎سنجی در تحليل شبکه‎های چندنويسندگی با استفاده از نرم‎افزار نودايکس‎ال استفاده شده است. جامعۀ پژوهش، بروندادهای تحقيقاتی و دانشگاهی حوزۀ مهندسی پزشکی ايران (55 رکورد) است که در نمايه استنادی علوم ، در سال‎های 2002 تا 2011 نمايه شده است. يافته‎ها: بيشترين مدارک مهندسی پزشکی ايران مربوط به گروه موضوعی علم مواد با 81/41 درصد و بعد از آن بيوفيزيک با 54/14 درصد بوده است. ميزان همکاري‎های بين‎المللی ايران (81/41 درصد)، ملّی(18/38درصد) و داخلی (20 درصد) بوده و با کانادا، انگلستان، کره‎جنوبی، سنگاپور و آمريکا، مشارکت علمی بيشتری داشته است. حميد ميرزاده از دانشگاه اميرکبير و محمّد پرنيان‎پور، از دانشگاه صنعتی شريف، فعّال‎ترين نويسندگان کشور بودند. تعداد مدارک 3، 4 و 5 نويسنده، بيش از بقيه بود و ارتباط معناداری بين تعداد نويسندگان مدارک علمی و ميزان جذب استناد به دست نيامد. چگالی شبکه همکاری ايران با کشورهای جهان نيز، برابر با 066/0 بود و ايران در حوزه مهندسی پزشکی، رتبۀ 28 جهانی و رتبۀ سوّم آسيای جنوب غربی را، به دست آورد. اصالت/ ارزش: با تحليل نتايج حاصل از اين پژوهش، مي‎توان جايگاه ايران را در حوزۀ مهندسی پزشکی در بين کشورهای جهان و آسيای جنوب غربی شناسايی کرد و با توجّه به چشم‎انداز سند بيست ساله کشورمان در پيشبرد فناوری، به گسترش همکاري‎ها و سرمايه‎گذاري‎های لازم در راستای ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه پرداخت. "