فهرست مقالات , سال 0,دوره1 شماره 55 XML
نویسندگان: رضا بندریان
کلیدواژه ها: مديريت راهبردی| رويکرد منابع مبنا| سازمان‌های پژوهش و فناوری مستقل
دوره:  1 | شماره:  55 | تاریخ:  | نوع مقاله: 
: 5
: 0
: 0
"اين مقاله يک رويکرد منابع مبنا را به مديريت راهبردی سازمان‌های پژوهش و فناوری اتخاذ کرده است. در اين مقاله بر مبنای ادبيات، به بررسی تعامل‌های پويا و تغيير شکل‌های پنج دارائی کليدی شامل انسانی، سازمانی، رابطه‌ای، پولی و فيزيکی در سازمان‌های پژوهش و فناوری پرداخته می‌شود. نتايج حاصل درک راهبردی از سازمان‌های پژوهش و فناوری و به طور خاص درک اينکه چگونه دارائی‌های نامشهود در يک سازمان پژوهش و فناوری پيشرانه ايجاد ارزش هستند را ارتقاء می‌دهد. به علاوه اين امکان برای سازمان‌های پژوهش و فناوری فراهم می‌گردد که با تجزيه و تحليل‌های خود منابعی را که راندمان بالايی دارند و آنهايی را که استفاده کارآمدی از آنها نمی‌شود را شناسايی ‌کنند که می‌تواند دلائل ناکارآمدی عملکرد سازمان پژوهش و فناوری را تبيين نمايد. "