فهرست مقالات , سال 0,دوره1 شماره 55 XML
کلیدواژه ها: حکومت| دانشگاه| خط‌مشی‌گذاری علم و فناوری| خط‌مشی‌گذاری برای تخصيص بودجه‌های پژوهشی.
دوره:  1 | شماره:  55 | تاریخ:  | نوع مقاله: 
: 5
: 0
: 0
"حکومت‌ها همواره جزء مهم‌ترين و تأثيرگذارترين نهادهای مرتبط با دانشگاه بوده‌اند. قابل توجه است که اين رابطه گاهی در امتداد تمايلات خيرخواهانه دانشمندان و گاه سفارشی و با درخواست حکومت‌ها انجام پذيرفته است. شايد به همين اعتبار است که می‌توان با نگاهی به تاريخ ملل، ردپای مکرر بسياری از دانشمندان را در دربار سلاطين و پادشاهان رصد کرد. اما در سير تاريخ، کيفيت اين رابطه همواره مورد توجه و تأمل انديشمندان بوده است. در اين پژوهش تلاش شده است تا ضمن تأکيد بر لزوم ارتباط مؤثر و مستمر دانشگاه و حکومت و توجه به فوايد دو طرفه چنين ارتباطی، بر اين پرسش تأمل شود که حد و مرز رابطه حکومت و نهادهای متولی توليد علم، چگونه بايد تعريف شود. "