فهرست مقالات , سال 1393,دوره1 شماره 55 XML
کلیدواژه ها: تدوين استراتژی| مزيت رقابتی پويا| آينده‌نگاری| دلفی.
دوره:  1 | شماره:  55 | تاریخ:  1393/1/20 | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0
با توجه به انعطاف‌پذيری بالای دنيای کنونی و توان پاسخگويی به نياز مشتريان، اتخاد مزيت رقابتی پويا امری بديهی است و يکی از راهکارهای سودمند برای کسب اين مزيت، بهرمندی از فرايند آينده‌نگاری در پيش‌بينی آينده صنعت است. در اين مقاله با مطالعه ادبيات موجود در زمينه تدوين استراتژی بر آن شديم تا مدل استراتژی جامعی برای کسب مزيت رقابتی پويا طراحی کنيم که شامل عوامل خارجی و داخلی شرکت نيز باشد. هسته اصلی اين مدل بر روش آينده‌نگاری دلفی استوار است. رويکرد نويسندگان به اين مقاله توجه بيشتر به جنبه عملياتی مدل مفهومی ارائه شده است. اين مدل شامل چهار مرحله اطلاعات ورودی، فاز اول برنامه آينده‌نگاری، فاز دوم برنامه آينده‌نگاری و در نهايت تدوين استراتژی نهايی شرکت است.
  نویسندگان: لیلا نامداریان
  کلیدواژه ها: جنسيت| تبعيض جنسی| نهادهای علمی | موانع توليد علم.
  دوره:  1 | شماره:  55 | تاریخ:  1393/1/20 | نوع مقاله: 
  : 4
  : 0
  : 0
  يکی از الزام‌های کليدی ماهيت غير شخصی علم؛ عام‌گرايی، به معنی باز بودن راه تمام موقعيت‌ها بر روی تمام استعدادها است. مسئله جنسيت در تعارض با ادعای عام گرايانه بودن علم قرار دارد. تصورهای فرهنگی تنيده شده حول عامل جنسيت باعث شده تا قرن‌ها علم از مشارکت زنان و زنان از سهم خود در علم محروم بمانند. بنابراين در راستای پرداختن به اين مسئله توصيف و تبيين روند حضور و جايگاه زنان در نهادهای علمی محور اصلی اين مقاله است. اين موضوع در تحقيقات خارجی به ميزان زيادی مورد توجه قرار گرفته است و ميزان تحقيقات داخلی در اين رابطه در ايران اندک است، بنابراين در راستای پوشش اين خلأ، هدف اصلی تحقيق حاضر بررسی و توصيف مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با جايگاه و حضور زنان در نهادهای علمی و سپس شناسايی موانع پيش روی زنان در توليد علم است. در اين مقاله مبتنی بر تحقيقات پيشين مهمترين موانع پيش روی زنان در توليد علم شناسايی می‌شود و سپس بر اساس آنها مدلی مفهومی برای موانع پيش روی زنان در توليد علم ،پيشنهاد می گردد.