فهرست مقالات , سال 1392,دوره1 شماره 49 XML
دوره:  1 | شماره:  49 | تاریخ:  1392/1/21 | نوع مقاله: 
: 3
: 0
: 0
  : 3
  : 0
  : 0
   دوره:  1 | شماره:  49 | تاریخ:  1392/1/21 | نوع مقاله: 
   : 3
   : 0
   : 0
    : 3
    : 0
    : 0
     : 5
     : 1
     : 0

     حوزه علم، ‌فناوری و نوآوری را می­توان از مهم­ترین و راهبردی­ترین حوزه‌ها در کشور دانست که در سال­های اخیر مورد توجه فراوانی نیز قرار گرفته است. در این میان، نظام ملی نوآوری به مثابه چارچوبی کلان برای بازیگران این عرصه و روابط میان آنها، می­تواند ما را در ارتقاء این حوزه یاری دهد. از اجزاء مهم نظام ملی نوآوری، نهادهای واسط یا میانجی هستند که با انجام کارویژه­های مختلف خود، سایر بازیگران نظام (اعم از نهادهای دولتی، ‌دانشگاه­ها، صنایع و بخش خصوصی) را از حالت فعالیت جزیره­ای خارج کرده و موجب ارتباط هماهنگ و هم­افزای آنها می­شوند. این نوشتار، با معرفی نهادهای واسط به عنوان جزئی مهم از نظام ملی نوآوری، آغاز می­شود و در ادامه به تعریف، بررسی پیشینه و دسته­بندی آثار علمی در این زمینه می­پردازد. سپس مروری بر عناوین نهادهای واسط در ایران داشته و در سه دسته دولت، دانشگاه و صنعت آنها را معرفی خواهد نمود. در ادامه با استفاده از روش گردآوری داده به صورت انجام مصاحبه و متنی و با استفاده از روش پژوهشی داده‌بنیاد با رویکرد گلیزری (خودجوش و نوظهور)، در نهایت به معرفی دالان واسطه­های نوآوری، به عنوان نوآوری این پژوهش و بیان کارویژه­های مربوط به هر یک از آنها، خواهیم پرداخت. حاصل کار، در قالب نموداری از سیر رشد مجموعه‌های دانش­بنیان و کارویژه­های مورد نیاز در هر سطح از رشد آنها ارائه شده است.

     کلیدواژه‌ها: واسطه­های نوآوری،‌ کارویژه، نظام ملی نوآوری،‌ فناوری،‌ نوآوری

      دوره:  1 | شماره:  49 | تاریخ:  1392/1/21 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0