فهرست مقالات , سال 1388,دوره1 شماره 43 XML
کلیدواژه ها: آينده‌نگاري، ابعاد و مولفه‌هاي آينده‌نگاري، چارچوب آينده‌نگاري
دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0
ارايه شيوه علمي براي ساماندهي مطالعه آينده‌نگاري فناوري كلثوم عباسي شاهكوه محمد سلطاني دلگشا افسانه واحديان علي عبدالهي چكيده آينده‌نگاري نگاه سيستماتيك به آينده بلند مدت است كه مسير توسعه را روشن مي‌سازد. در اين راه داشتن چارچوب و مدل مشخصي براي انجام مطالعات آينده‌نگاري از مهمترين پيش‌نيازها در مطالعه آينده‌نگاري است. اين مقاله تلاش دارد با بررسي ابعاد و مولفه‌هاي اصلي در مدل‌ها و چارچوب‌هاي آينده‌نگاري به ديدگاهي كلان درباره عناصر آينده‌نگاري دست يافته و با استفاده از آنها، شيوه‌اي براي برنامه‌ريزي و اجراي مطالعات آينده‌نگاري ارائه دهد. در اين شيوه موارد اساسي مطالعه آينده‌نگاري از ديدگاههاي مختلف نشان داده مي‌شود. واژگان كليدي: آينده‌نگاري، ابعاد و مولفه‌هاي آينده‌نگاري، چارچوب آينده‌نگاري.
  نویسندگان: احسان محمدی
  کلیدواژه ها: نقشه ساختاري علم، زبان گرافيك براي علم، ساختار علمي
  دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
  : 4
  : 0
  : 0
  مفهوم نقشه‌هاي ساختاري علوم احسان محمدي چكيده در ساختار علوم بعضي از ارتباطات و پديده‌ها به صورت انتزاعي براي ذهن قابل درك است؛ درصورتيكه همين روابط به صورت فيزيك براي چشم ملموس نيستند. پژوهشگران حوزه اطلاع‌رساني در تلاشند كه روابط و پديده‌هاي نامرئي موجود در ساختار علم را كشف نموده و با زبان گرافيكي به صورت چند بعدي در قالب نقشه‌هاي علمي ترسيم نمايند. در اين نوشته ابتدا نقشه‌هاي علمي تعريف شده، سپس به تاريخچه نقشه‌هاي علمي اشاره شده‌است. در انتها به نمونه‌هايي از نقشه‌هاي علمي ترسيم شده در جهان اشاره شده‌است. واژگان كليدي: نقشه ساختاري علم، زبان گرافيك براي علم، ساختار علمي.
   کلیدواژه ها: واژگان كليدي: نمايه‌ها، نمايه‌سازي استنادي، روابط علمي، سياستگذاري علم و فناوري.
   دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
   : 4
   : 0
   : 0
   نمايه‌سازي استنادي و روابط علمي محمد حسن‌زاده عبدالرضا نوروزي چاكلي چكيده شكل‌گيري نمايه‌هاي بين‌المللي به ويژه نمايه‌هاي استنادي علاوه بر اينكه تسهيلات فراواني براي سنجش و ارزيابي بخشي از علم فراهم آورده، زمينه را براي بحث و تبادل نظرهاي مختلف و دامنه‌دار در اين زمينه نيز مهيا نموده‌است. در اين مقاله تلاش شده‌است، با ارائه تعريفي از مفهوم نمايه و نمايه‌سازي، فرايند و ضرورت شكل‌گيري نمايه‌هاي استنادي تبيين شود. در اين راستا ضمن مرور ويژگي‌ها و مزاياي نمايه‌هاي استنادي در مقايسه با نمايه‌هاي معمولي، كاربرد جايگاه اين نوع نمايه‌ها در روابط علمي نيز مورد توجه قرار گرفته‌است. اين مقاله مي‌تواند ضمن ارائه معلوماتي شفاف در زمينه نمايه‌هاي استنادي، نقطه شروعي براي بررسي‌هاي بيشتر در راستاي استفاده از قابليت‌هاي نمايه‌سازي استنادي در سياستگذاري علم و فناوري نيز تلقي شود. واژگان كليدي: نمايه‌ها، نمايه‌سازي استنادي، روابط علمي، سياستگذاري علم و فناوري.
    نویسندگان: علی اکبر صبوری
    کلیدواژه ها: واژگان كليدي: توليد علم، تعداد مقالات، همكاري علمي، مشاركت دانشگاهي، مؤسسه اطلاعات علمي (ISI)
    دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
    : 4
    : 0
    : 0
    توليد علم ايران در سال 2008 علي‌اكبر صبوري چكيده ميزان مشاركت ايران در توليد علم جهاني، براساس شمارش نمايه‌هاي ايران در مؤسسه اطلاعات علمي آمريكا (ISI)، در سال 2008 نسبت به سال قبل 20/0 درصد افزايش يافته به طوري كه از 62/0 درصد به 82/0 درصد رسيده‌است. تعداد كل نمايه‌هاي جهان نسبت به سال گذشته چهارده درصد افزايش يافته‌است، در حالي كه تعداد كل نمايه‌هاي ايران نسبت به سال قبل پنجاه درصد رشد داشته‌است. در سال 2008، تعداد اسناد علمي نمايه‌شده ايران در علوم 13424 (93/0 درصد مقدار جهاني)، در علوم اجتماعي 487 (24/0 درصد مقدار جهاني) و در علوم انساني و هنر 36 (3% درصد مقدار جهاني) و در مجموع 13568 (82/0 درصد مقدار جهاني) مي‌باشد. اين درحالي است كه مجموع اسناد علمي نمايه شده ايران در سال قبل 9061 (62/0 درصد مقدار جهاني) بوده است. رشد تعداد نمايه‌ها در سال 2008 نسبت به سال 2007 پنجاه درصد بوده‌است كه در مقايسه با رشد تعداد نمايه‌ها در سال 2007 نسبت به سال 2006 (34درصد )، تقريبا 5/1 برابر است كه تفاوت چنداني با شتاب توليد علم سال گذشته ندارد. شيمي، رياضيات و مكانيك جايگاه ممتازي را در منطقه و مجموعه كشورهاي اسلامي دارد. دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران به ترتيب با 1661 و 1137 سند علمي نمايه شده مقام اول و دوم توليد علم كشور را بخود اختصاص داده كه با مجموع 2690 نمايه، همانند سال قبل بيست درصد نمايه‌هاي ايران را شامل مي‌شود. دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه صنعتي شريف به ترتيب با 812 و 743 سند علمي نمايه شده، در رتبه‌هاي بعدي توليد علم كشور قرار دارند. واژگان كليدي: توليد علم، تعداد مقالات، همكاري علمي، مشاركت دانشگاهي، مؤسسه اطلاعات علمي (ISI)
     کلیدواژه ها: اقتصاد سنتي، اقتصاد دانش محور، ظرفيت جذب، فنآوري ارتباطات و اطلاعات، نوآوري، آموزش، نهادهاي اجتماعي.
     دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
     : 4
     : 0
     : 0
     اقتصاد دانش محور در كشورهاي جنوب شرقي آسيا ناصرعلي عظيمي سجاد برخورداري چكيده اقتصاد دانش محور نه تنها به عنوان يك نياز اساسي براي كشورهاي در حال توسعه نظير ايران به شمار مي‌آيد بلكه اجتناب از حركت به سمت چنين اقتصادي توان رقابتي را به شدت كاهش مي‌دهد. با توجه به الزام اقتصاد كشور براي حركت از اقتصاد سنتي منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور، توجه به تجربه كشورهاي مختلف مي‌تواند خطاي انتخاب مسيرهاي حركتي را كاهش دهد. اين مقاله به بررسي تعاريف اقتصاد دانش محور و وضعيت اقتصاد دانش محور در تعدادي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا مي‌پردازد. نتايج مقاله نشان مي‌دهد توجه به ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، گسترش دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت، تلاش براي توليد كالاها و خدمات دانش محور، تلاش براي باز تعريف توليد محصولات بر پايه دانش و در كنار آنها ايجاد نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي نقش اساسي در حركت كشورهاي جنوب شرقي آسيا داشته‌است. واژگان كليدي: اقتصاد سنتي، اقتصاد دانش محور، ظرفيت جذب، فنآوري ارتباطات و اطلاعات، نوآوري، آموزش، نهادهاي اجتماعي.
      نویسندگان: رسول زوارقی
      کلیدواژه ها: دانشگاه نامرئي، ارتباطات غيررسمي در دانشگاه، ارتباطات غيررسمي در توليد دانش، ارتباطات غير رسمي ميان دانشمندان.
      دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
      : 4
      : 0
      : 0
      دانشگاه‌هاي نامرئي رسول زوارقي چكيده ارتباطات علمي نقش عمده‌اي در فرايند توليد و مصرف اطلاعات ايفا مي‌كنند از اين رو مي‌توان آن را اساس علم توصيف كرد. دو رويكرد براي ارزيابي ارتباطات علمي وجود دارد: اولي رويكردي است كه محققان علم سنجي از آن استفاده مي‌كنند و نمود آن استنادهاي دريافتي توليدات علمي مي‌باشد. دومين رويكرد نيز سعي دارد تا ارتباطات غير رسمي ميان دانشمندان را مورد بررسي قرار دهد. صاحب نظران اين ارتباطات غيررسمي ميان دانشمندان را دانشگاه نامرئي مي‌نامند. در اين مقاله سعي مي‌شود توضيحاتي در باب مفهوم دانشگاه نامرئي ارائه و انتقادات وارد بر آن مورد بررسي قرار گيرد. واژگان كليدي: دانشگاه نامرئي، ارتباطات غيررسمي در دانشگاه، ارتباطات غيررسمي در توليد دانش، ارتباطات غير رسمي ميان دانشمندان.
       نویسندگان: نويد عليزاده
       کلیدواژه ها: DNA كامپيوتر، جا به جايي اطلاعات از مولكول‌هاي DNA، پايه‌هاي شناور آزاد، مسير هميلتوني..
       دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
       : 4
       : 0
       : 0
       كامپيوترهاي DNA نويد عليزاده چكيده مبناي كاركرد كامپيوترهاي امروزي، كاربرد كدهاي دوتايي «صفر» و «يك» همچنين روشن و خاموش شدن مدار ريزتراشه است كه عملكرد كامپيوتر را از ساده‌ترين مانند جمع و تفريق تا پيچيده‌ترين آنها مانند معادلات تفارقي در برمي‌گيرد. از آنجايي كه مولكول DNA داراي كد است مي‌توان از آن به عنوان يك كامپيوتر مولكولي كه از چهار مبناي قابل پيش‌بيني و در ارتباط با هم تشكيل شده استفاده كرد به عنوان يك ماده آلي بر مبناي ساخت ابزارهاي نانوشيميايي، ساختارهاي پيچيده نانو در انجام محاسبات شناخته شده‌است. منطق كامپيوترهاي DNA بر وجود اتصالات مهم بين كامپيوترها و سيستم‌هاي زنده و همچنين انجام محاسبات پيچيده استوار است. ابزارهاي محاسباتي DNA مي‌تواند زمينه‌هاي دارو و پزشكي را متحول كند اما پيش از آن، بايد چالش‌هاي مهم در رابطه با خطاها و بعضاً مشكلات عملياتي اين كامپيوترها بررسي شود. هدف مقاله حاضر مروري بر پيشرفت‌هاي اخير در محاسبات كامپيوترهاي DNA و بررسي چالش‌ها و مشكلات موجود در راه پژوهشگران است. واژگان كليدي: DNA كامپيوتر، جا به جايي اطلاعات از مولكول‌هاي DNA، پايه‌هاي شناور آزاد، مسير هميلتوني..
        نویسندگان: احمدرضا روشن
        دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
        : 4
        : 0
        : 0
         کلیدواژه ها: طراحي موزه، موزه علوم، يادگيري فعال، ‌يادگيري تعاملي
         دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
         : 4
         : 0
         : 0
         موزه‌هاي علوم در ايران و جهان مهرنوش بسته‌نگار علي فرقاني عليرضا آخوندي چكيده موزه‌هاي علوم قبل از آنكه يك محيط نمايشي باشند، يك محيط آموزشي هستند كه هدف اصلي آنها ايجاد فضايي براي مشاركت افراد در يادگيري علم به شيوه‌اي نوين است. امروزه طراحي موزه‌هاي علوم، يادگيرنده محور هستند و آموزش از شنيدن به سمت ديدن و آزمايش كردن سوق پيدا مي‌كند و بدين طريق يادگيري پايدار، عميق و كاربردي مي‌شود. در اين راستا تحقيقاتي درخصوص طراحي چارچوب مفهومي و عملياتي موزه‌هاي علوم به شيوه‌ تعاملي صورت گرفته است كه نتايج آن در اينجا ارائه مي‌ردد. در اين مقاله پس از معرفي موزه علوم و نقش آنها در يادگيري فعال، چارچوب مفهومي و عملياتي طراحي موزه‌هاي علوم تشريح و در نهايت ويژگي‌هاي تعدادي از مهمترين موزه‌هاي علوم در ايران و جهان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. واژگان كليدي: طراحي موزه، موزه علوم، يادگيري فعال، ‌يادگيري تعاملي.
          نویسندگان: ليلا پيرحاجی
          کلیدواژه ها: KFAS، بنياد پيشبرد علم كويت، همكاري‌هاي بين‌المللي، فعاليت‌هاي فرهنگي.
          دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
          : 4
          : 0
          : 0
          بنياد پيشبرد علم كويت ليلا پيرحاجي چكيده بنياد كويت در راستاي پيشبرد علم از جمله مؤسسات برجسته‌ي كويتي مي‌باشد كه در زمينه‌هاي مختلفي فعاليت دارد. فعاليت‌هاي مختلف اين بنياد در چهار گروه كلي قرار مي‌‌گيرد: فعاليت‌هاي فرهنگي، فعاليت‌هايي در تقويت شالوده‌ي علمي كويت، فعاليت‌هاي بين‌المللي و جوايز و هدايا. اين بنياد از پروژه‌هايي در رابطه با مسايل و مشكلات كشور كويت و خليج فارس حمايت مالي كرده‌است. و با همكاري و مشاركت با مراكز مختلف علمي و فرهنگي دنيا، سهم بسزايي را در پيشرفت علم و تكنولوژي و همچنين افزايش آگاهي عمومي در ميان افراد در كشور كويت و منطقه اطراف آن داشته‌است. واژگان كليدي: KFAS، بنياد پيشبرد علم كويت، همكاري‌هاي بين‌المللي، فعاليت‌هاي فرهنگي.
           نویسندگان: ندا جباری
           کلیدواژه ها: بنياد نوآوري التران،‌ نوآوري تكنولوژيكي، صنعتي سازي، ايده‌هاي خلاقانه.
           دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
           : 4
           : 0
           : 0
           بنياد نوآوري آلتران ندا جباري چكيده بنياد نوآوري آلتران در سال 1996 توسط انجمن آلتران تاسيس شد. هدف اين بنياد توسعه و تشويق ايده‌پردازيها و نوآوريهاي علمي و كاربردي كردن آنها مي‌باشد و در اين راستا به حمايت مالي و فكري از ايده‌هاي برتر افراد مبتكر و خلاق مي‌پردازد. روند كار بنياد بدين گونه‌است كه همه ساله با طرح موضوعي خاص، طرح برتر را از بين طرحهاي ارائه شده از كشورهايي كه بنياد در آنها فعال مي‌باشد انتخاب مي‌كند. ميزان بودجه لازم براي حمايت طرحهاي انتخاب شده از طريق حمايت داوطلبانه سازمانهاي همكار كه هر يك به طور دائمي و يا موقت بنياد را حمايت مي‌كنند تامين مي‌شود. واژگان كليدي: بنياد نوآوري التران،‌ نوآوري تكنولوژيكي، صنعتي سازي، ايده‌هاي خلاقانه.
            نویسندگان: محمد حسين اميری
            کلیدواژه ها: واژگان كليدي: موسسه‌ي ملي پژوهش‌هاي كشاورزي فرانسه، INRA، كشاورزي، توسعه‌ي پايدار.
            دوره:  1 | شماره:  43 | تاریخ:  1388/1/18 | نوع مقاله: 
            : 4
            : 0
            : 0
            مؤسسه‌ي ملي پژوهش‌هاي كشاورزي فرانسه INRA محمد حسين اميري چكيده موسسه‌ي ملي پژوهش‌هاي كشاورزي فرانسه (INRA) يك موسسه‌ي پژوهشي عمومي هدف- محور است كه تحت نظارت مشترك وزارت آموزش عالي و وزارت كشاورزي و شيلات فرانسه اداره مي‌شود. INRA در پژوهش‌هاي كشاورزي در اروپا پيشرو است و در جهان نيز در زمره‌ي موسسات درجه اول در زمينه‌ي كشاورزي، مواد غذايي و محيط زيست محسوب مي‌شود. پژوهش‌هاي INRA با تأكيد بر توسعه‌ي پايدار، بر كشاورزي، مواد غذايي، تغذيه و سلامت مواد غذايي و مديريت زمين و محيط زيست متمركز است. INRA اهداف و برنامه‌هاي مشخصي براي توسعه‌ي علمي فرانسه، اروپا و جهان دارد. اين موسسه با چندين هزار دانشمند و صدها پايگاه علمي و پژوهشي در فرانسه و ساير كشورها، نقش موثري در برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي زيربنايي علمي دارد. واژگان كليدي: موسسه‌ي ملي پژوهش‌هاي كشاورزي فرانسه، INRA، كشاورزي، توسعه‌ي پايدار.