فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 42 XML
کلیدواژه ها: خلاقيت، نگرش، تفكر واگرا، بعد عاطفي- شناختي، بعد اجتماعي، بعد آموزشي- تدريس
دوره:  1 | شماره:  42 | تاریخ:  1387/12/21 | نوع مقاله: 
: 3
: 0
: 0
بررسي نگرش دبيران دبيرستان به خلاقيت دكتر افضل السادات حسيني استاديار دانشگاه يزد چكيده هدف اصلي اين پژوهش بررسي جايگاه خلاقيت در نظام آموزش و پرورش است. بنابراين پرسشنامه‌آي در چهار محور اصلي پرورش خلاقيت، تفكر واگرا، بعد عاطفي- شناختي، اجتماعي و آموزشي – تدريس تنظيم و پرسشنامه‌اي تهيه و بين 123 معلم دبيرستان كه از مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران به طور تصادفي انتخاب شدند، توزيع شد. نتايج آزمون حاكي از آن است كه نگرش معلمان نسبت به خلاقيت پايين است. شايان ذكر است كه نمرات آزمون معلمان در هر محور نيز پايين بود. كليد واژه‌ها خلاقيت، نگرش، تفكر واگرا، بعد عاطفي- شناختي، بعد اجتماعي، بعد آموزشي- تدريس.
  نویسندگان: رضا ساکی
  دوره:  1 | شماره:  42 | تاریخ:  1387/12/21 | نوع مقاله: 
  : 3
  : 0
  : 0
   نویسندگان: عقيل ملکی فر
   دوره:  1 | شماره:  42 | تاریخ:  1387/12/21 | نوع مقاله: 
   : 3
   : 0
   : 0
    نویسندگان: عليرضا کلدی
    دوره:  1 | شماره:  42 | تاریخ:  1387/12/21 | نوع مقاله: 
    : 3
    : 0
    : 0
     دوره:  1 | شماره:  42 | تاریخ:  1387/12/21 | نوع مقاله: 
     : 3
     : 0
     : 0
     نوآوري فناورانه در شركت‌هاي كوچك و كشورهاي در حال توسعه آيا شركت‌هاي كوچك مي‌توانند با تأكيد بر نوآوري، جايگاه مناسبي در بازارهاي جهاني براي خود بيابند؟ نويسندگان: مرضيه فخرايي- علي اصغر صادق‌پور استاديار دانشگاه يزد چكيده نوآوري‌هاي فناورانه عمدتاً از اجراي طرح‌هاي گسترده و پرهزينه تحقيقاتي ناشي مي‌شوند و شركت‌هاي كوچك به دليل نداشتن سرمايه و امكانات لازم براي ابداع فناوري‌هاي نو، براي حضور در بازارهاي پررقابت جهاني با مشكلات جدي مواجه‌اند. در كشورهاي درحل توسعه، عدم وجود بستر يا زيرساخت‌هاي فناورانه لازم، اين مشكلات را دو چندان كرده‌است. در اين مقاله ضمن تعريف نوآوري فناورانه و برخي مسائل مرتبط با آن، با مثالي واقعي مؤيد آن است كه شركت‌هاي كوچك نيز مي‌توانند با تأكيد بر برخي از موضوعات كليدي، تشخيص به موقع نيازهاي بازار و انتخاب راهكارهاي مناسب، سهم در رقابت مبتني بر فناوري پيشرفته داشته‌باشند و در بازارهاي جهاني جايگاه مناسبي براي خود بيابند. همچنين برخي از مشكلاتي را كه شركت‌هاي كوچك در رابطه با كسب فناوري دارند، بررسي كرده و ويژگي‌هاي مثبتي را كه موجب موفقيت اين شركت‌ها مي‌شوند، بيان مي‌كند.