فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 26 XML
نویسندگان: اسفنديار معتمدی
کلیدواژه ها: انجمن معارف، مدرسه، كتاب، معلم، روش علمي، فرآورده علم، فرآيند علم، انجمن و ترويج علم.
دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0
اين مقاله با خلاصه‌اي از حكايتي كه در چهار مقاله عروضي است آغاز مي‌شود تا نشان دهد كه « حكيم طبيعي و كريم نفسي سبب جمع شدن حكما و فضلا خواهد شد و چون وسايل زندگيشان فراهم گشت با هم ارتباط مي‌يابند و مولد علم مي‌شوند. آنگاه به معرفي انجمن معارف مي‌پردازد كه چگونه توانستند نهضت مدرسه‌سازي را در ايران پايه‌گذاري كنند و جرياني از انتقال دانش و فن جديد در ايرن به وجود آورند كه هم اكنون سراسر شهرها و روستاهاي ما از فرآورده‌هاي آن بهره‌مند هستند. به دنبال كار انجمن معارف، از معاريف و نهادها و بنيادهايي سخن خواهيم گفت كه توانستند با تلاش فراوان جامعه ايراني را پويايي بخشند و به وضع كنوني برسانند. بخش پاياني مقاله به معرفي انجمن ترويج علم ايران و هدفها و وظايفي كه در جهت همگاني كردن علم، گسترش تفكر و طرز فكر علمي و علاقه‌مند و فعال كردن افراد و گروه‌ها به فرآيند علم دارد، مي‌پردازد.
  نویسندگان: محمد علی زلفی گل
  کلیدواژه ها: ترويج علم، توليد علم، شاخص‌هاي علم سنجي، توسعه، فنون و فناوري.
  دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
  : 3
  : 0
  : 0
  اگر چه توسعه پايدار هر كشوري براساس توانمند‌هاي خاص آن كشور تعريف مي‌گردد، اما وجه مشترك اصلي توسعه در تمامي كشورها، دانايي محور بودن آن هستند. امروزه، كشورهاي توسعه يافته، اقتصاد مبتني بر دانايي را دنبال مي‌كنند. خوشبختانه در كشور ما هم، توسعه بر مبناي دانائي مد نظر است. براي تحقق توسعه پايدار بر مبناي دانائي طي مراحل ضروري است كه در اين مقاله چهار مرحله پيشنهاد شده‌است. ترويج علم، توليد علم، بكارگيري شاخص‌هاي علم‌سنجي و توليد فناوري. در كشور ما براي سه مرحله اول برنامه‌ريزي مناسبي وجود دارد، ولي براي مورد آخر نياز به برنامه مدوني مي‌باشد. هدف اصلي در اين نوشته، بيان ضرورت برنامه‌ريزي مناسب براي توليد فن و فناوري براي آينده كشور مي‌باشد. اگر در اين خصوص نيز برنامه‌ريزي مناسبي داشته‌باشيم، در آينده قضاوت خرسند كننده‌اي خواهيم داشت.
   نویسندگان: احمد قلی زاده
   کلیدواژه ها: استعدادهاي درخشان، استعدادهاي ورزشي، تسهيلات حمايتي، مقررات مربوط به استعدادهاي درخشان، مقررات مربوطه به استعدادهاي ورزشي.
   دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
   : 3
   : 0
   : 0
   توجه به استعدادهاي برتر در همه جوامع مطرح است. در ايران، در قوانين متعددي توجه به استعدادفردي و رشد و شكوفايي استعداد افراد جامعه مد نظر قانونگذار بوده‌است. بعنوان نمونه، امكانات مناسبي جهت اعزام دانشجويان به خارج در نظر گرفته شده‌است. با تصويب قانونگذار، ايران از طريق سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان عضو سازمان جهاني مشاوره در باره كودكان تيزهوش و با استعداد شده و در آموزش عالي، طرح شكوفاسازي استعدادهاي درخشان تصويب و متعاقباً شوراي هدايت استعدادهاي درخشان تشكيل گرديده‌است و آيين‌نامه‌هايي را درخصوص دوره دكتراي پيوسته، تسهيلات آموزشي و پرورشي ويژه دانشجويان ممتاز، نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمي در دوره‌هاي آموزش عالي و دستورالعمل تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي به تصويب رسانيده و به اجرا گذاشته است. سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران نيز همه ساله جشنواره بين‌المللي خوارزمي را به منظور حمايت و تقدير از پژوهشگران، مبتكران و نوآوران و با حمايت چند سازمان جهاني برگزار مي‌كند.
    نویسندگان: بهمن فكور
    کلیدواژه ها: دارايي فكري، حق مالكيت فكري، سازمان‌هاي تحقيقاتي عمومي.
    دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
    : 4
    : 0
    : 0
    توانمند سازي نظام ملي نوآوري از طريق رويكرد علمي و سيستمي به نوآوري و اصلاح و بازسازي مؤلفه‌هاي اساسي اين نظام ممكن خواهد بود. جايگاه اشاعه و انتقالدانش از دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي بمنزله پايگاه‌هاي توليد دانش، در قلب يك نظام ملي نوآوري تلقي مي‌گردد، و رسيدن به وضعيت مطلوب در آن مستلزم وجود الزامات اساسي ديگري از قبيل سياست‌هاي كارآمد در مديريت دارايي‌هاي فكري توليد شده در پايگاه‌هاي علمي مي‌باشد. با توجه به اهميت اين سياست‌ها، در اين نوشتار با نگاهي به شرايط متحول كنوني جهت توسعه نوآوري، مجموعه يازده درس آموختني در زمينه سياستگذاري و مديريت دارايي فكري سازمان‌هاي تحقيقات عمومي كه حاصل تحليل سياست‌هاي اتخاذ شده در اين زمينه از طرف كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه مي‌باشند، مورد بحث قرار گرفته‌اند. در انتها توجه روزافزون به ضرورت حفاظت و مديريت دارايي فكري در دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي تحقيقاتي ايران مورد اشاره قرار گرفته‌است.
     کلیدواژه ها: خلاقيت، يادگيري بر پايه دانش، سرزير فناوري، شركاي عملكردي، بخش دولتي، پژوهش، تخصص.
     دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
     : 3
     : 0
     : 0
     خوشه‌هاي فناوري مجموعه از شركت‌هاي كوچك و بزرگ هستند كه در اطراف يك نهاد يا سازمان پژوهشي بزرگ مجتمع شده‌اند. تاكيد بر خلاقيت و نوآوري، سرريز فناوري، راهبردي و هدايت دولتي از ويژگي‌هاي اين مجموعه‌ها هستند كه آنها را تبديل به ساختارهاي بسيار موفقي در دنياي اقتصاد و فناوري كرده‌اند. در اين مقاله، علاوه بر توضيحات و تحليل‌هايي در رابطه با ساختمان و عمل خوشه‌هاي فناوري‌ به معرفي يك الگوي ساده براي شكل‌گيري اين ساختار و همچنين كاركردهاي بالقوه آنها در كشور پرداخته مي‌شود.
      نویسندگان: علی اکبر صبوری
      کلیدواژه ها: توليد علم، ISI، تعداد مقالات، تعداد ارجاعات، آمريكا.
      دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0
      تعداد مقالات و ارجاعات به ثبت رسيده در مؤسسه اطلاعات علمي (ISI) به عنوان دو شاخص عمده سنجش توليد علم، براي ايالات متحده آمريكا در طول ده سال و اندي بيشتين مقدار را داشته است. تعداد مقالات آمريكا نزديك به چهار برابر ژاپن ( دومين توليدكننده مقالات علمي) و تعداد ارجاعات آن 3/5 برابر انگلستان ( رتبه دوم تعداد ارجاعات)‌ مي‌باشد. در ارزيابي متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله علمي، به عنوان سومين شاخص علم سنجي، آمريكا در مكان ششم قرار دارد. در اين خصوص، گينه بيسائو، برمودا، سنگامبيا، رواندا و سويس بالاتر از آمريكا قرار گرفته‌اند. مدارك موجود بيانگر اين واقعيت است كه متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله علمي مطلقاً نمي‌تواند ارزيابي درستي از توليد علمي باشد. بررسي توليد علمي به طور جداگانه براي 22 رشته علمي حاكي است كه در هر مورد آمريكا سهم اول را در توليد مقاله و همچنين تعداد ارجاعات در سطح جهان دارد. بعلاوه، پزشك باليني، شيمي و «بيولوژي و بيوشيمي» به ترتيب با 2/23، 7/7 و 5/7 درصد توليد مقالات آمريكا، رتبه‌هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. بيشترين تعداد ارجاعات به مقالات آمريكامتعلق به پزشكي باليني (9/25 درصد) بوده و «بيولوژي وشيمي» با (8/12 درصد) و «بيولوژي مولكولي و ژنتيك» با (6/10 درصد) در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
       دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
       : 3
       : 0
       : 0
       شاخص‌ها براي اندازه‌گيري جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي برخي متغيرها كه در تجزيه و تحليل‌ها و تصميم‌گيري‌ها پر اهميت هستند، طراحي شده‌اند. در اين ميان و با توجه به نقش بخش تحقيقات در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شاخص‌هاي تحقيقاتي بدليل نشان دادن وضعيت، روند تغييرات و عوامل مؤثر بر تحقيقات از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. در مقاله حاضر پس از مرور سوابق تحقيق و پژوهش در ايران، نظام تحقيقاتي كشور بعنوان مجموعه‌اي نظام يافته از اهداف، تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاريها مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته و در ادامه روند شاخصهاي مهم تحقيقاتي (سرمايه‌گذاري در امر تحقيق و توسعه، نسبت اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي، تعداد محققين پژوهشگران در ميليون نفر جمعيت) در جهان و ايران تجزيه و تحليل مي‌شود و بر اين اساس ضمن تقسيم‌بندي كشورها به گروههاي در حال توسعه، توسعه يافته و پيشرفته، موقعيت ايران در سطح بين‌المللي مشخص مي‌گردد.
        کلیدواژه ها: موتور جستجوگر علمي Scirus، دسترسي، پايگاه علمي، اطلاعات علمي، فني و پزشكي.
        دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
        : 3
        : 0
        : 0
        مراجعه به سايت‌هاي علمي براي پژوهشگران در علوم مختلف بسيار مرسوم مي‌باشد. موتورهاي جستجوگر بسياري وجود دارند كه پژوهشگران را در رسيدن به يافته خود كمك مي‌كنند. در بين موتورهاي جستجوگر مختلف، موتور جستجوگر سايروس بسيار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و خواسته‌هاي آنها را تا حد زيادي برآورده مي‌كند. سايروس به عنوان يك موتور جستجوگر بسيار قوي علمي، كلمات كليدي را به صورت خاص در پايگاههاي علمي پيدا كرده و در اختيار پژوهشگران قرار مي‌دهد. سايروس بر خلاف موتورهاي جستجوگري نظير گوگل كاملا اختصاصي عمل كرده و مطالب را به صورت علمي نمايان مي‌سازد. انتخاب سايروس به عنوان بهترين موتور جستجوگر علمي در طي چند سال گذشته مويد اين موضوع است. با استفاده از آدرس سايروس http://www.scirus.com مي‌توان اين موتور جستجوگر را پيدا كرده و سپس جستجوي مورد نظر را انجام داد. با ثبت نام در سايروس و انتخاب نام كاربر و رمز مي‌توان از امكانات استفاده از مقالات به طور كامل، اطلاع از كنفرانس‌هاي بين‌المللي و خلاصه مقالات موجود در آن استفاده نمود. از جمله ديگر شاخص‌هاي سايروس، پذيرش صفحات وب دانشمندان از اقصي نقاط دنيا مي‌باشد كه بدين ‌وسيله ارتباطي را مابين دانشمندان در رشته‌هاي مشترك آنها برقرار مي‌كند.
         نویسندگان: رضا آقا نوری
         دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0

         مؤسسه ملي بهداشت آمريكا (NIH) بيش از يك قرن است كه نقش بسيار مهمي را در بهبود سلامت ملي آمريكا ايفاء مي‌كند و بسياري از اكتشافات بهداشتي و پزشكي پر اهميت قرن گذشته، نتيجه تحقيقاتي است كه به وسيله اين مؤسسه حمايت شده‌است. اين مؤسسه سرپرستي و حمايت مالي بسياري از محققان در تمام ايالت آمريكا و حتي جهان را بر عهده داشته و سرپرست و هدايت كننده يافته‌هاي پزشكي است كه به منظور بهبود سلامت بشر و بقاء آنها صورت مي‌گيرد.

         مؤسسه ملي بهداشت آمريكا تحقيقاتي را كه منجر به كسب نتايجي براي بهبود سلامت بيماران، مراقبتهاي بهداشتي، بهداشت عمومي و ساير زمينه‌هاي پزشكي مي‌شود را حمايت مي‌نمايد و دانشمندان اين سازمان به بررسي و كشف پيگيري و درمان علمي بيماريهاي رايج و حتي نادر مي‌پردازند و از تحقيقات بيمارستاني و دانشگاهي تعداد زيادي از ايالات كشور آمريكا حمايت كرده و به قدرتمند نگه داشتن علم پزشكي به تربيت نسل فعلي و آينده محققان مي‌پردازد. مؤسسه مذكور به عنوان يك آژانس فدرال براي تعيين اولويتهاي تحقيقاتي ديدگاههاي خاصي دارد و به منظور امتياز دهي به پروژه‌هاي تحقيقاتي و تعيين با كيفيت‌ترين آنها حسب اولويتهاي موجود و اختصاص گرانت يك سيستم بررسي كننده رقابتي متشكل از افراد كلاً خبره وجود دارد.

         تاكنون بيش از صد نفر از دانشمندان فعال در اين مؤسسه بعلت اقداماتي كه در پيشرفت علم پزشكي انجام داده‌اند موفق به دريافت جايزه نوبل شده‌اند.

          نویسندگان: مهدی نوروزيان
          کلیدواژه ها: آيسسكو، مجمع عمومي، شوراي اجرايي، كميسيون ملي، شوراي علمي.
          دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0
          آيسسكو به عنوان يكي از مجامع علمي، فرهنگي و آموزشي وظيفه مهمي در ايجاد تعامل فرهنگي و علمي بين كشورهاي مسلمان برعهده دارد اين سازمان كه زائيده سازمان كنفرانس اسلامي است مي‌تواند نقطه روشني در بسط و گسترش علم و فناوري و فرهنگ در ميان ملل مسلمان و شناساندن دستاوردهاي آن به كشورهاي غير مسلمان باشد.ارتباط تنگاتنگ آن با مجامع دانشگاهي و صاحبان علم و انديشه بهره‌گيري از توان و ظرفيت دانشمندان و دانشگاهيان مي‌تواند نقطه شروع رشد وتعالي و بالندگي روزافزون آن در عرصه بين‌المللي باشد. از سوي ديگر كميسيون ملي آيسسكو در ايران نيز به عنوان نماينده اين سازمان مي‌بايست بيش از گذشته مورد توجه باشد وراي يك سازمان اجرايي و دولتي به وظايف مصرح خود در اساسنامه و مقررات بپردازد و شوراي علمي خود را متشكل از دانشمندان و انديشمندان و جهان ديدگان قرار دهد تا جايگاه خود را هرچه بيشتر از گذشته بيابد. و ترتيبي اتخاذ گردد تا پژوهشگران و انديشمندان ايراني بتوانند از مزاياي آيسسكو بيشتر بهره‌مند گردند.
           کلیدواژه ها: آكادمي ملي علوم، شوراي ملي پژوهش، آكادمي ملي مهندسي، مؤسسه تحقيقات پزشكي، انتشارات، مرزهاي دانش.
           دوره:  1 | شماره:  26 | تاریخ:  1387/11/26 | نوع مقاله: 
           : 3
           : 0
           : 0
           آكادمي ملي علوم ايالات متحده آمريكا در سال 1863 توسط رئيس جمهور وقت، آبراهام لينكن تأسيس گشت. اين آكادمي نقش مهمي در مشاوره و رايزنيها با دولت در زمان جنگ جهاني اول و در زمان صلح ايفا نموده‌است. در سالهاي بعد اين آكادمي به تأسيس بخشهاي ديگري همچون شوراي ملي پژوهش (NRC)، شوراي ملي مدرسان رياضي(NCTM)، مركز آموزش علوم، رياضيات و مهندسي (CSMEE)، آكادمي ملي مهندسي (NAE) و موسسه تحقيقات پزشكي (IOM) همت گماشت. آكادمي همچنين در حمايت از طرحها و فعاليت‌هاي بين‌المللي با كشورهايي همچون چين، روسيه، مكزيك، آلمان، خاورميانه و انگليس مشاركت عمومي داشته‌است. در حدود 180 نفر از اعضاي آكادمي برنده جايزه نوبل هستند كه اين تعداد بيانگر انتخاب افراد برجسته براي عضويت در آكادمي است. آكادمي ملي علوم ساليانه تعدادي عضو جديد و همكار خارجي را به عضويت مي‌پذيرد. انتشارات آكادمي ملي علوم در قالب چندين نشريه در زمينه تمامي علوم به طور متوسط چند بار در سال منتشر مي‌شوند. اين آكادمي با فعاليت‌هاي خود نقش كاملاً موثري در جهت ارتقاي علمي و رفاه جامعه آمريكا ايفا مي‌نمايد.