فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 20 XML
کلیدواژه ها: ضريب تكثير بحراني، سموم جاذب، محاسبات نوتروني، مصرف سوخت
دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
: 3
: 0
: 0
از آنجا كه امنيت راكتورهاي نيروگاهي هسته‌اي از نظر كنترل راكتيويته و توليد برق قابل اطمينان بسيار حائز اهميت است و سموم جاذب نوترون كه به صورت محلول در خنك كننده وارد مي‌شوند به عنوان يكي از كنترل كننده‌هاي خوب تغييرات تدريجي راكتيويته در راكتورهاي PWR مورد استفاده قرار مي‌گيرند و از آنجا كه ميزان اين سموم در كاهش استفاده از ميله‌هاي كنترل و جاذب و بهبود طراحي قلب مؤثر است، بررسي غلظت بحراني اين سموم در قلب راكتورها از مباحث مورد توجه مهندسان طراح هسته‌اي است. از جمله روشهاي مرسوم جهت تعيين غلظت بحراني سموم در خنك كننده استفاده از كدهاي كامپيوتري است كه در آنها پس از مدل‌سازي مجتمعهاي سوخت، ميله‌هاي كنترل و قلب راكتور، فرايند تعيين ميزان سموم به ازاي ضريب تكثير مؤثر قلب با مقدار واحد اجرا مي‌شود. در اين مقاله با استفاده از كدهاي CITAION, WIMS-D بترتيب جهت شبيه‌سازي مجتمعهاي سوخت و محاسبات سلولي و مدل‌سازي قلب راكتور و محاسبات سه بعد، غلظت بحراني اسيد بوريك محلول در خنك كننده راكتور نيروگاه بوشهر در اولين سيكل كاري آن به عنوان سيستم نمونه، تعيين شده‌است. نتايج مؤيد آنند كه استفاده از اسيد بوريك محلول در آب راكتور مشابه نيروگاه بوشهر به خوبي راكتيويته اضافي را در سيكل اول كاري راكتور جبران مي‌كند و تهي شدن ميزان اسيدبوريك با تهي شدن ميزان سوخت انجام مي‌گيرد كه نشان دهنده اهميت آن در تثبيت ضريبت تكثير مؤثر قلب جهت بحراني شدن قلب است و از آنجا كه استفاده از آن موجب كاهش تعداد ميله‌هاي كنترل مي‌شود، طراحي قلب ساده‌تر و ارزانتر مي‌شود. جهت ادامه كار مي‌توان فرايند تعيين غلظت سم بحراني محلول در آب را در دومين سيكل كاري راكتور محاسبه و نتايج را با نتايج اولين سيكل كاري راكتور مقايسه كرد. همچنين در صورت امكان دسترسي به كدهاي روسي مي‌تواند عمليات مذكور را توسط اين كدها انجام داد. ضمناً از آنجا كه استفاده از كدهاي سه بعدي مانند ITATION به منظور محاسبات نوتروني از نظر محاسبات پيچيده و زمان‌بر هستند، روش اقتصادي‌تر براي محاسبات سه بعدي، استفاده از روشهاي تلفيق محاسبات يك و دو بعدي و نتيجه‌گيري توصيفي واقعي و سه بعدي از قلب است. همچنين استفاده از نظامهاي هوشمند جهت پياده‌سازي فرايند فوق توصيه مي‌گردد.
  کلیدواژه ها: ضريب تكثير بحراني، سموم جاذب، محاسبات نوتروني، مصرف سوخت.
  دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
  : 3
  : 0
  : 0
  استانداردهاي ايزو 9000 در سازمانهاي مختلف توليد و خدماتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به دليل تناسب اين استانداردها با عملياتهاي توليدي و صنعتي، به كارگيري آنها در خارج از اين بخشها با موانعي روبه‌رو بوده‌است. از سوي ديگر مشكلات پژوهش و موضوع بهره‌وري پژوهشي و عرضه راه‌حل يا راهبردهايي براي آنها، از دغدغه‌هاي سياستگذاران كلان پژوهش در ايران بوده‌است. هدف اين تحقيق، فرآوري گونه‌اي از مدل تضمين كيفيت ايزو 9000 است كه متناسب با نوع كار تحقيقاتي باشد و به كارگيري آن اثربخشي و كارآيي مراكز تحقيقاتي را ارتقا بخشد. براي اين منظور كليد واژه‌ها و مفاهيمي در زمينه ساختار، اداره و فرايند پژوهش از چند مقاله در مديريت پژوهش استخراج شدند. طرح‌ريزي كيفيت براي شناسايي و تعريف عناصر يك سيستم كيفيت ژنريك (عام) در سازمان پژوهشي صورت پذيرفت. نتيجه اين كار با دو عنوان است:‌ 1) استانداردهاي كيفيت- سازمان پژوهشي، تعريف اصطلاحات و مفاهيم، نزيدك 100 اصطلاح و 2) استانداردهاي كيفيت – سازمان پژوهشي، عناصر سيستم كيفيت، در 16 بند تدوين شد. اين استانداردها مي‌توانند به عنوان راهنما در اختيار مديران سازمانهاي پژوهشي قرار گيرند و با برقراري آنها از سوي مديريت نظام پژوهش در سازمان پژوهشي تسهيل يا الزامي شوند.
   دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
   : 3
   : 0
   : 0
   چكيده موضوع همكاري مشترك دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با دستگاههاي اجرايي از جمله مباحث ميان برنامه‌ريزان و سياستگذاران كشور است، چنانكه يكي از اهداف كلان كيفي در قانون برنامه دوم توسعه «‌نظام دهي و به كارگيري تحقيقات به عنوان ابزاري براي حل مشكلات و توسعه كشور» تعيين گرديده‌است. در اين خصوص، خط مشيهايي از جمله « رابطه منسجم بين مراكز علمي و تحقيقاتي با مراكز اقتصادي – اجتماعي- فرهنگي» و «‌حمايت مؤثر از تحقيقات در بخشهاي غير دولتي» تدوين شده‌است. اين مقاله به بررسي عملكرد دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، دستگاههاي اجرايي و بخشهاي غيردولتي در انجام طرحهاي تحقيقاتي مشترك مي‌پردازد. اين بررسي مبين توان علمي و عملي آنها در اجراي اين خط‌مشيها و دستيابي به اهداف تعيين شده در برنامه است. بنابراين، بايد به گونه‌اي سياستگذاري و برنامه‌ريزي ( تدوين تبصره‌هاي مناسب در قانون بودجه) كرد كه، از نظر قانوني، موانع و مشكلات موجود در اين ارتباط و همكاري مشترك برطرف گردد. به رغم موانع و مشكلات موجود و تجربه كوتاهي كه در اين گونه همكاريها وجود دارد، نتايج قابل توجهي حاصل گرديده كه شمه‌اي از آنها عبارتند از:‌ - تعداد طرحهاي تحقيقاتي مشترك دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با دستگاههاي اجرايي طي سالهاي 1372 الي 1374 بترتيب 388، 611 و 864 طرح هستند. - سيستم دستگاههاي اجرايي در اجراي طرحهاي مشترك، ياد شده طي سالهاي 1372 الي 1374 بترتيب 7/13، 6/13 و 4/24 ميليارد ريال بوده‌است. عملكرد بخش خصوصي در اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در سالهاي 72 الي 74 بترتيب 5/2، 3/2و 7/3 ميليارد ريال بوده‌است.
    نویسندگان: ناهيد حجازی
    دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
    : 3
    : 0
    : 0
     کلیدواژه ها: ساختارهاي تحقيقاتي، شوراها و كميته‌هاي تحقيقاتي، پاركهاي علمي و فناورانه، اولويتهاي تحقيقاتي.
     دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
     : 3
     : 0
     : 0
     امروزه تحقيقات توسعه در ابعاد علمي و فناورانه نيازمند انجام تحقيقات در عرصه‌هاي مختلف و در اين زمينه ساختارهاي تحقيقاتي تخصصي و پويا از اهميت خاصي برخوردارند. بخش تحقيقاتي در كشورهاي توسعه يافته با استفاده از اين گونه ساختارها نقش اساسي را در توسعه بخشهاي مختلف ايفا كرده‌اند. در اين مقاله به ساختارهايي نظير كميته‌ها و شوراهاي سياستگذاري شبكه‌ها و مراكز عالي تحقيقاتي، دفاتر ارتباط صنعت، بخشهاي تحقيقاتي دانشگاهها و نقش آژانسها و بنگاههاي خيريه ملي و بين‌المللي پرداخته شده‌است.
      دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0
      از آنجا كه توليد علم در وهله نخست در مقاله‌هاي علمي تجلي مي‌يابد و ترويج آن از طريق مجلات علمي انجام مي‌پذيرد، مجلات علمي نسختين منابعي هستند كه پيشرفتهاي علمي را منعكس مي‌سازند. با توجه به نقش و اهميت مقالات علمي در پيشبرد علم، نمايه استنادي علوم يكي از بسترهاي مناسب جهت عرضه اطلاعات كتابشناختي مقالات كليدي و برجسته علمي به شمار مي‌آيد. از مسايل پيچيده عصر انفجار اطلاعات، پديده نوظهور ارزيابي پژوهش، پژوهشگران و دانشمندان، و نيز شناخت و دسترسي به منابع مورد نياز مراجعان در ميان انبوه متون موجود است. با استفاده از نمايه استنادي علوم مي‌توان بر هر دو مسأله فوق‌ غلبه كرد. با توجه به اهميت و اعتبار نمايه استنادي علوم در اشاعه علوم، هدف اين مقاله آن است كه نمايه استنادي علوم را تعريف، تاريخچه آن را مرور و ساختار و كاربردهاي آن را معرفي نمايد.
       نویسندگان: معصومه قارون
       دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
       : 3
       : 0
       : 0
        نویسندگان: محمد طالبی
        دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
        : 3
        : 0
        : 0
         نویسندگان: غلامرضا خوش فر
         دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0
          نویسندگان: حميد آراسته
          دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0
          تحقيق و مطالعه درخصوص موضوعات مختلف رهبري و مديريت براي درك ماهيت آن مي‌تواند در ارتقاي كيفيت دانشگاهها مؤثر باشد. مطالعه حاضر به بررسي و مداقه فعاليتهاي روزانه رؤساي دانشگاهها در ايران مي‌پردازد. در اين خصوص جهت انعكاس فعاليتهاي رؤساي دانشگاهها پرسشنامه‌اي تهيه و براي 47 تن از آنان ارسال شد كه از مجموع پرسشنامه‌هاي ارسالي 38 پرسشنامه قابل استفاده دريافت شد. تحليل محتوايي پرسشنامه‌ها به وضوح بيانگر آن است كه اشتغال بيش از حد رؤساي دانشگاهها به امور خرد اجرايي به همراه موانع حقوقي و بوروكراسي اداري، توان آينده‌نگري برنامه‌ريزي و ايجاد ارتباطات مؤثر را از آنان سلب كرده‌است. استفاده از بازخوردهاي مناسب، براي تقويت و رشد توانمنديها و تغيير روشهاي رهبري و مديريت امري ضروري است. تحقيقات بسياري در خصوص مديريت مؤثر در دانشگاههاي مختلف جهان، انجام شده‌است. رهبري و مديريت، نظريات محققان را در رشته‌هاي مختلف، از قبيل جامعه‌شناسي، روانشناسي و علوم سياسي به خود جلب كرده‌است. پژوهشهاي متخصصان رشته‌هاي گوناگون تأثيرات مختلفي بر نظريه‌هاي مربوط به مديريت گذاشته است. گرچه اين پژوهشها باعث تقويت نظريه‌ها و گسترش كاربرد آنها شده، اما بر پيچيدگي تجزيه و تحليل اركان آن افزوده است. به رغم اين پيچيدگي، چالش در درك اركان مختلف مديريت دانشگاهي اين ارزش را دارد كه به تجزيه و تحليل آنها پرداخته شود. بررسي هر يك از اين چالشها مي‌تواند موجب پديد آمدن درك كاملتري از وضعيت مدريت در دانشگاههاي كشور شود. يكي از موضوعاتي كه محققان آموزش عالي به آن بي‌توجهي كرده‌اند فعاليتهاي روزانه رؤساي دانشگاهها، به منزله اركان اصلي رهبري و مديريت است. تاكنون پژوهشي درباره فعاليتهاي روساي دانشگاههاي كشور انجام نشده و در ساير كشورها نيز بسيار محدود است.
           دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
           : 3
           : 0
           : 0
            نویسندگان: عليرضا کلدی- رضا فاضل
            دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
            : 3
            : 0
            : 0
             کلیدواژه ها: مخابرات- تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه MCDM-MADM- TOPSIS اولويت‌بندي- پژوژه‌هاي مطالعاتي.
             دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
             : 3
             : 0
             : 0
             نظر به گسترش كمي و كيفي مخابرات در دنيا و تأثير آن بر شوؤن مختلف جامعه، لازم است توسعه آن در كشور با توجه به نيازهاي واقعي جامعه و بر پايه مظالعه علمي و تحقيقي صورت پذيرد. از همين رو، 28 «طرح تحقيقاتي» درخصوص توسعه مخابرات كشور در دهه آتي تعريف گرديده‌است. با عنايت به محدوديتهاي گوناگون، بررسي اين طرحها بايد مورد « اولويت‌بندي» قرار گيرد. در اين زمينه، ضمن تعيين تعدادي معيار يا شاخص براي مقايسه ( 8 معيار معتبر) و در نظر گرفتن تأثير توأم آنها بر اولويت‌بندي مطالعه اين طرحها، با استفاده از يكي از روشهاي قوي تصميم‌گيري به نام TOPSIS، نسبت به اولويت‌بندي و تعيين ارجحيت آنها اقدام شده‌است. طرحهاي مطالعاتي مزبور هر يك مي‌توانند خود موضوع يك پايان‌نامه مطالعاتي و تحقيقاتي دانشگاهي را تشكيل دهند و يا از هر يك از آنها چند طرح ( پروژه) مطالعاتي جزيي‌تر و تخصصي‌تر تعريف و مورد تحقيق آكادميك واقع گردد.
              نویسندگان: سعيده اخکان
              دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
              : 3
              : 0
              : 0
               نویسندگان: علی شريعتمداری
               دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
               : 3
               : 0
               : 0
                نویسندگان: عباس کشاورز
                دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
                : 3
                : 0
                : 0
                تدوين اولويتهاي تحقيقاتي در زمينه‌هاي مختلف علوم، بويژه در كشورهايي نظير ايران كه محدوديتهاي بسياري از نظر امكانات تحقيق دارند، به اندازه‌اي از اهميت برخوردار است كه ضرورتي به توضيح دلايل آن احساس نمي‌شود. در اين راستا، « كميسيون آب» شوراي پژوهشهاي علمي كشور، به منظور هدفمند نمودن تحقيقات در بخش آب، بر مبناي نظرخواهي از محققان و كارشناسان صاحب‌نظر فعال در اين بخش به جمع‌بندي نظرات در كميته كارشناسي اقدام كرد كه نتايج آن در مجموعه‌اي تحت عنوان، « گزارش نهايي طرح ملي تعيين اولويتهاي تحقيقاتي بخش آب در برنامه ملي تحقيقات كشور» تنظيم گرديده و خلاصه آن در اين مقاله ارائه شده‌است.
                 : 3
                 : 0
                 : 0
                  دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
                  : 3
                  : 0
                  : 0
                   نویسندگان: نصرالله ضرغام
                   دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
                   : 3
                   : 0
                   : 0
                    دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
                    : 3
                    : 0
                    : 0
                    بررسي شاخصهاي علمي ايران و مقايسه آن با كشورهاي پيشرفته حاكي از آن است كه تحقيقات و فناوري ما به لحاظ كمي 5 الي 10 درصد كشورهاي پيشرفته است. انجام اين تحقيقات در جهت نيل به توسعه‌يافتگي مستلزم تعيين و انتخاب اولويتهاي خاصي است كه عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، علمي و فناوري فراهم مي‌كند. عدم توجه كافي و عميق به اين اولويتها پيمودن راه توسعه صنعتي را دشوار مي‌كند. توجه به امر تحقيقات و لزوم انجام پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي به تبع از اولويت‌بندي آموزشي سبب شده كه نتايج چنين توجهي به طور واقعي در روند توسعه كشور تبلور نيابد و عملاً هنوز هم عدم برنامه‌ريزي جامعي براي اولويت‌بندي فعاليتهاي تحقيقاتي در بخشهاي توليدي، آموزشي و خدماتي كشور احساس مي‌شود. اين مقاله ضمن مروري بر شاخصها و ويژگيهاي بخش صنعت به شرح طبقه‌بنديهاي يونسكو و برخي مراكز داخلي در زمينه تحقيقات مي‌پردازد. سپس شاخصهاي تعيين اولويت محورهاي تحقيقاتي در كميسيون صنعت شوراي پژوهشهاي علمي كشور معرفي و سرانجام با ارزيابي طرحهاي ملي مصوب كميسيون صنعت در طي سال 76 به بررسي و تحليل اين شاخصها مي‌پردازد. اين بررسي بيانگر آن است كه با تمام كوششهاي به عمل آمده به طور قاطع نمي‌توان نتايج اجرايي طرحها را با اولويتهاي تعيين شده منطبق نمود. از اين رو بازنگري در طبقه‌بندي كميته‌ها و محورهاي تحقيقاتي توصيه مي‌شود.
                     دوره:  1 | شماره:  20 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
                     : 3
                     : 0
                     : 0