فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 18 XML
دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0
  دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
  : 4
  : 0
  : 0
  دانشگاهها از اصيلترين و شناخته‌ شده‌ترين مؤسسات در امر پژوهش هر كشور هستند. يكي از خط‌مشيهاي اساسي برنامه دوم توسعه كشور، گسترش كمي و ارتقاء كيفي پژوهش و نهادي كردن آن در دانشگاهها اعلام شده‌است. لازمه تحقق اين خط مشي و برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي تحقيقاتي، شناسايي سازمان و تشكيلاتي است كه در دانشگاهها عهده‌دار پژوهش هستند. مطالعه حاضر درخصوص تشكيلات پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور انجام گرفته‌است و تمام دانشگاههاي بزرگ و 7/37 درصد از كل دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي كشور (38 درصد) را شامل مي‌شود. براساس نتايج اين بررسي در تمام دانشگاههاي علوم پزشكي، شوراي پژوهش تشكيل شده‌است ولي مبناي تشكيل اين شورا و تعداداعضاي آن در دانشگاههاي مورد مطالعه متفاوت بوده‌است. تنها بعضي از دانشگاهها معاونت پژوهشي مستقل دارند كه وظايف متعدد متفاوتي بر عهده دارند. تعداد پستهاي سازماني و كاركنان حوزه پژوهش نيز بسيار متفاوت ا ست. نسبت كاركنان پژوهشي به كل كاركنان دانشگاه بسيار پايين و بين حداقل 4% و حداكثر 7/0 درصد است. تنها در يك دانشگاه عضو هيأت علمي پژوهشي وجود دارد. در 6 دانشگاه گروه پژوهشي تشكيل شده و 8 دانشگاه داراي مركز يا مؤسسه پژوهشي است! در اين مقاله، نتايج به دست آمده، به تفصيل مورد بحث قرار گرفته در خاتمه ضمن تأكيد بر ضرورت عضو هيأت علمي پژوهشي، بازنگري در سازمان وتشكيلات پژوهشي دانشگاهها با توجه به ضوابط و مقررات، پيشنهادهايي در زمينه شوراي پژوهش، معاونت پژوهشي مستقل، گروههاي پژوهشي و ... ارائه شده‌است.
   : 4
   : 0
   : 0
    نویسندگان: علی صباغيان
    دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
    : 4
    : 0
    : 0
     نویسندگان: رضا منصوری
     دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
     : 4
     : 0
     : 0
      نویسندگان: بهرام معلمی
      دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
      : 4
      : 0
      : 0
       نویسندگان: احمد عليقليان
       دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
       : 4
       : 0
       : 0
        نویسندگان: علی صباغيان
        دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
        : 4
        : 0
        : 0
         نویسندگان: ناصر موفقيان
         دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
         : 4
         : 0
         : 0
          نویسندگان: رضا سلامی
          دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
          : 4
          : 0
          : 0
           نویسندگان: ناصر محرم نژاد
           دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
           : 4
           : 0
           : 0
            نویسندگان: سيد حسين بحرينی
            دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
            : 4
            : 0
            : 0
             نویسندگان: ناصر طالب بيدختی
             دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
             : 4
             : 0
             : 0
             در اين مقاله سعي شده‌است كه مفهوم پايداري به طور عام و در بخش محيط زيست به طور خاص با مثالي از منابع آب بيان گردد. براي رسيدن به يك توسعه پايدار شرايط كلي به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته راهكارهاي اعمال مديريتهاي مناسب و صحيح توصيه شده‌است. رسيدن به توسعه پايدار و ابقاء جهاني سالم و محيطي عاري از آلودگي شايد آرزوي ذهني و باور خيالي هر يك از ما انسانها باشد. چگونگي تبديل اين باور خيالي به يك واقعيت دروني بارسنگيني است كه انجام دادن آن خود نياز به تلاش فراوان دارد. توصيه انجام دادن ELA در كشورمان براي حفظ منابع زيست محيطي و طبيعي، راهكار مطمئن است كه در اين مقاله به طور اجمالي مورد نظر قرار گرفته‌است. اميد است متخصصان امر به قدري توانا باشند كه مسئولان را وادار سازند تا زيان هميشگيِ را با سود كوتاه مدت معاوضه نكنند و محيط زيست و منابع طبيعي را به بهايي اندك با اعمال فعاليتهاي اقتصادي و پروژه‌هاي صنعتي نامناسب به خطر نياندازند.
              نویسندگان: فاضل لاريجانی
              دوره:  1 | شماره:  18 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
              : 4
              : 0
              : 0