فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 16 XML
نویسندگان: علی طايفی
دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0
  نویسندگان: علی طايفی
  دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
  : 4
  : 0
  : 0
   نویسندگان: مهرنوش پازارگادی
   دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
   : 4
   : 0
   : 0
   يكي از پرارزش‌ترين نهادهايي كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، دانشگاه است. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا دانشگاه قادر است اهداف و رسالت‌هاي خود را تحقق بخشد؟ و به نيازهاي جامعه براي توسعه پاسخ دهد. با چه معيارها و شاخص‌هايي مي‌توان راز و رمز رسالت‌هاي دانشگاه و نظام ارزشيابي و اعتبار بخشي جستجو نمود. در سال‌هاي اخير، پيشرفت‌هاي بين‌المللي درخصوص ارزيابي كيفيت در آموزش عالي، روند گسترده‌اي را طي كرده‌است. مطالعات تطبيقي در اين خصوص، افق‌هاي جديدي را براي ارزيابي كيفيت آموزش عالي ايران ايجاد مي‌نمايد. اين مقاله سعي دارد ابتدا مفهوم اعتبار بخشي و انواع آن را تشريح نمايد و سپس با بحث در مورد اهداف، اصول و فلسفه و تاريخچه اعتباربخشي در جهان، به مطالعات تطبيقي در اين خصوص بپردازد و توصيه‌هاي كاربردي خود را در مورد ارزيابي كيفيت آموزش عالي كشور بيان نمايد.
    نویسندگان: مهرنوش پازارگادی
    دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
    : 4
    : 0
    : 0
    يكي از پرارزش‌ترين نهادهايي كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، دانشگاه است. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا دانشگاه قادر است اهداف و رسالت‌هاي خود را تحقق بخشد؟ و به نيازهاي جامعه براي توسعه پاسخ دهد. با چه معيارها و شاخص‌هايي مي‌توان راز و رمز رسالت‌هاي دانشگاه و نظام ارزشيابي و اعتبار بخشي جستجو نمود. در سال‌هاي اخير، پيشرفت‌هاي بين‌المللي درخصوص ارزيابي كيفيت در آموزش عالي، روند گسترده‌اي را طي كرده‌است. مطالعات تطبيقي در اين خصوص، افق‌هاي جديدي را براي ارزيابي كيفيت آموزش عالي ايران ايجاد مي‌نمايد. اين مقاله سعي دارد ابتدا مفهوم اعتبار بخشي و انواع آن را تشريح نمايد و سپس با بحث در مورد اهداف، اصول و فلسفه و تاريخچه اعتباربخشي در جهان، به مطالعات تطبيقي در اين خصوص بپردازد و توصيه‌هاي كاربردي خود را در مورد ارزيابي كيفيت آموزش عالي كشور بيان نمايد.
     دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
     : 4
     : 0
     : 0
      : 4
      : 0
      : 0
       نویسندگان: فاضل لاريجانی
       دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
       : 4
       : 0
       : 0
       اين مقاله به بررسي طيف سياستهايي اختصاص دارد كه در زمينه علم و فن‌آوري (تكنولوژي) مورد استفاده و تأييد قرار مي‌گيرد. اين سياستها مجموعه اقداماتي كلي است كه دولت براي تشويق توسعه تحقيقات علمي و تكنولوژيكي از يك سو و بهره‌گيري از نتايج اين تحقيقات براي دستيابي به اهداف كلي اجتماعي، اقتصادي و سياسي از سوي ديگر انجام مي‌دهد. سپس، نويسنده به بررسي كاربرد اين سياستها در چارچوب نظم جهاني مي‌پردازد؛ نظمي كه به شدت در حال تغيير است و ويژگي‌ بارز آن، مجموعه‌اي چالشهاي شديد، دگرگوني‌هاي سريع تكنولوژيك و جهاني شدن است. به زعم وي امروزه اهميت اين سياستها براي كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. سپس نويسنده مباني عقلاني سياست علم و تكنولوژي را شرح داده و به بررسي تكامل تاريخي مفاهيم مربوط به آن ( با تأكيد بر تمايز بين سياست علم و سياست تكنولوژي) مي‌پردازد؛ شرايط عملي و ابزار ويژه اين سياست‌گذاريها را برمي‌شمارد و با تشريح نقايصي كه تاكنون در سياست علم و تكنولوژي وجود داشته‌است، بحث را به پايان مي‌برد. به نظر او اين سياستها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به ايجاد سيستمهاي پيچيده و بسيار بوروكراتيك علم و تكنولوژي انجاميده‌اند، ولي تأثير زيربنايي چنداني بر تحولات تكنيكي واقعي و تصميم‌گيري تكنولوژيك شركتها نداشته‌اند. آتول‌واد با اشاره به تجارب كشورها و مناطق مختلف، نگرشهاي موجود در زمينه سياستهاي علم و تكنولوژي را مطرح كرده و نقش سيستم سازمان ملل متحد را در اين ميان بررسي مي‌كند. وي در پايان نتيجه مي‌گيرد كه امروزه مهمترين مسائلي كه در زمينه سياستهاي علم و تكنولوژي مطرح است استفاده از تكنولوژي براي دستيابي به برتري رقابتي، دسترسي به فن‌آوري مدرن و نيز شكلهاي جديدي از دخالت‌هاي دولت است براي افزايش توسعه تكنولوژيك در سطح شركتها و مشاركت بيشتر در بازارهاي جهاني و همه اين مسائل در چارچوب اصول نوين يك الگوي تكنولوژيكي- اقتصادي نوظهور رخ مي‌دهند.
        دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
        : 4
        : 0
        : 0
        اين تحقيق براي شناخت رفتار، حركات و تاثير مخارج تحقيق و توسعه كشور بر رشد اقتصاد ملي در طي سالهاي 72-1361 و تعيين سهم اين تأثير و اندازه تغييرات، صورت گرفته است. در اين تحقيق، علاوه بر متغير مخارج كل تحقيقات كشور، ساير عوامل از جمله نيروي فعال اقتصادي، سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص داخلي، رشد نيروي انساني فعال اقتصادي، نسبت متوسط سرمايه‌گذاري ناخالص داخلي به توليد ناخالص ملي و درصد جمعيت دانش‌آموزان دبيرستانها مورد توجه واقع شده‌اند. مدلهاي يك و چند متغيره خطي و غيرخطي رگرسيوني با استفاده از نرم‌افزار TSP به روش OLS و انجام آزمونهاي مربوط برآورد شده‌اند.
         نویسندگان: رضا مکنون- علی حق طلب
         دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
         : 4
         : 0
         : 0
          نویسندگان: محسن تهرانی زاده
          دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0
           نویسندگان: مهشيد مجتهد زاده
           دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
           : 4
           : 0
           : 0
            : 4
            : 0
            : 0
             نویسندگان: فريدون جوادی
             دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
             : 4
             : 0
             : 0
              نویسندگان: آناهيتا سميع
              دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
              : 4
              : 0
              : 0
               نویسندگان: علی پايا
               دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
               : 4
               : 0
               : 0
                نویسندگان: فريدون عزيزی
                دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
                : 4
                : 0
                : 0
                 نویسندگان: محسن بهرامی
                 دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
                 : 4
                 : 0
                 : 0
                  دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
                  : 4
                  : 0
                  : 0
                   دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
                   : 4
                   : 0
                   : 0
                    نویسندگان: شاپور اعتماد
                    دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
                    : 4
                    : 0
                    : 0
                    آنچه ذيلاً مطالعه مي‌فرماييد، تصويري از نظام تحقيقات ايران استب كه در نقد و بررسي نخستين گزارش ملي تحقيقات، توسط نويسنده محترم عرضه شده‌است. اين مقاله پيش از اين در ضميمه اخبار مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات ( سال دوم، شماره سوم،‌ پاييز 1372، ‌شماره مسلسل 1) منتشر شده‌است. نظر به اهميت و رويكرد محققانه نويسنده، رهيافت اقدام به انتشار مجدد آن كرده‌است.
                     نویسندگان: سيروس يگانه
                     دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
                     : 4
                     : 0
                     : 0
                     در اين نوشتار، كم و كيف گزارش ملي تحقيقات سال 1372 به بحث گذارده شده و جنبه‌هاي مثبت و در مواردي، كمبودهاي موجود در گزارش مورد اشاره قرار گرفته‌است. نويسنده در اين مقاله كوتاه، پي گرفت اقداماتي چون ارائه گزارش‌هاي ملي تحقيقات را مورد تأكيد قرار داده و بر اين پندار است كه در صورت قوت بخشيدن به جنبه‌هاي علمي گزارش و مقايسه احتمالي آن با موارد مشابه جهاني مي‌توان به موفقيت و كارايي آن خوشبين بود.
                      نویسندگان: حسن حبيبی
                      دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
                      : 4
                      : 0
                      : 0
                      تلاش در جهت تأسيس يك نظام اطلاع‌رساني در سطح كشورهاي اسلامي به عنوان تمهيدي در حفظ ميراث و هويت مشترك آنان، در جهان امروز كه هجوم فرهنگي و بمباران اطلاعاتي شاخصه آن است، موضوع محوري سخنراني آقاي دكتر حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور در چهارمين كنگره بين‌المللي كتابداران و اطلاع‌رسانان مسلمان ( كامليس 4)، 29 خرداد ماه 1374 است. ايشان راه‌كارهاي عمده‌اي را مورد توجه قرار داده‌اند كه ضرورت دارد مورد توجه سياستگذاران در اين خصوص قرار گيرد.
                       نویسندگان: شهيندخت خوارزمی
                       دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
                       : 4
                       : 0
                       : 0
                       نوشته حاضر كوششي است در راه طرح موضوع اهميت و نقش علم در زندگي بشر معاصر و موانع جذب آن در فرهنگ كشورهايي كه خاستگاه پيشرفت‌هاي علمي معاصر نبوده‌اند. نخست، به روند رشد شتابان معرفت علمي نگاهي مي‌افكنيم. سپس با تأكيد بر نقش محوري علم در توسعه، به معرفي مهمترين موانع جذب آن در فرهنگ كشورهاي در حال توسعه خواهيم پرداخت.
                        نویسندگان: فاضل لاريجانی
                        دوره:  1 | شماره:  16 | تاریخ:  1387/11/21 | نوع مقاله: 
                        : 4
                        : 0
                        : 0
                        يكي از مباحث اصلي در فلسفه علم، بررسي و ارزيابي مباني عقلانيّت تئوري‌هاي علمي است كه تاكنون از جانب فيلسوفان بسياري مورد نقّادي قرار گرفته‌است. از جمله اين فيلسوفان، نيكلاس ماكسول- فيلسوف نام‌آور علم معاصر است كه بر روند فعلي فعاليّت هاي علمي اشكالات اساسي وارد كرده و آن را به شدت مورد حمله قرار داده‌‌است. در اين مقاله، ابتدا سعي بر آن است تا تصويري كلّي از اهّم آراء و نظريات وي ارائه و در پي آن، به نقد و بررسي اين نظريات بپردازيم.