فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 12 XML
: 3
: 0
: 0
  دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
  : 3
  : 0
  : 0
  در اين گزارش، به علل كم‌توجهي به پروژه‌هاي دوره كارشناسي در نظام آموزش عالي كشور، شناسايي ميزان شدت و ضعف هر يك از اين علل و عوامل و سهم هر يك از عناصر دانشگاهي در اين امر پرداخته شده‌است. اين گزارش كه حاصل نظرسنجي به طريق پرسشنامه در بين دانشجويان است، نتايج اطلاعات در خصوص ارزيابي نگرشها در ارتباط با پروژه‌هاي كارشناسي و ارزيابي مشكلات مرتبط به دانشجويان استادان و سيستم آموزش كشور را به تصوير كشيده است.
   دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
   : 3
   : 0
   : 0
   در مقاله‌اي كه پيش رو داريد ديدگاههاي تازه ايالات متحده درخصوص برنامه‌ريزي جهت گسترش علم و تكنولوژي و نقش دولت فدرال مركزي در اين خصوص از سوي فرهنگستان ملي امريكا مورد بررسي قرارگرفت.
    نویسندگان: جعفر مهرداد
    دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
    : 3
    : 0
    : 0
    در اين مقاله، اهميت اطلاع‌‌رساني و چشم‌انداز آتي آن به تصوير كشده شده ارتباط ميان سياست اطلاع‌رساني و تحقيقات علمي توضيح داده‌شده‌است. بحث مقاله بر روي جنبه‌هاي اصلي انقلاب اطلاعاتي معطوف گشته و هدفهاي مفيد تهيه ‌اطلاعات مورد اشاره قرار گرفته‌است. نويسنده ضمن تأكيد بر همكاري مشترك محققان، بازرگاني و صنعت و دولت در تهيه اطلاعات بر ضرورت تقويت پايه‌هاي اقتصادي رشته اطلاع‌رساني به عنوان يك ضرورت اساسي پا مي‌فشارد
     دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
     : 3
     : 0
     : 0
      نویسندگان: منوچهر وزيری
      دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0
      در اين مقاله، اطلاعات مجلات تخصصي مهندسي عمران كه در سال 1372 به كتابخانه‌هاي مهندسي عمران دانشگاههاي اميركبير، تهران، خواجه‌نصيرطوسي، صنعتي شريف و علم و صنعت رسيده مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارزيابي، اكثريت با مجلات انگليسي زبان بوده كه شامل 13 رشته مختلف مهندسي عمران است. بيشترين تعداد مجلات به دانشگاه خواجه نصير طوسي تعلق دارد. همچنين، بيشترين تعداد مجلات دريافتي در رشته آب بوده و در رشته‌هاي زلزله، محيط زيست و برنامه‌ريزي كمترين تعداد به دست آمده.
       نویسندگان: سيد محمد جعفری
       دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
       : 3
       : 0
       : 0
       در اين مقاله، اهميت ارتباطات علمي در دنياي امروز جايگاه آن، مورد بررسي قرار گرفته‌است. بحث اصلي اين مقاله بر روي ارتباطات علمي و از گذر آن چگونگي « علمي نويسي» متمركز شده و نقش آژانسهاي تخصصي ملل متحد و نيز گردهماييهاي بين‌المللي درخصوص روزنامه‌نگاري علمي نويسي، مورد اشاره واقع شده‌است. روزنامه‌نگاري توسعه‌اي و علمي نويسي در دوسويه كردن جريان يك سويه اطلاعات و اخبار بين‌المللي، پي گرفت بعدي اين مقاله است.
        دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
        : 3
        : 0
        : 0
        در اين مقاله امتيازات و اشكالات روشهاي فعلي انتخاب مجلات مورد بحث قرار مي‌گيرد. نتيجه بحث روشنگر اين واقعيت است كه ميزان استفاده از مجلات درجه اهميت آنها را مشخص مي‌نمايد. طرحي جهت انتخاب مطلوب مجلات ارائه مي‌گردد. روش كاهش ميزان بهره‌وري مجلات در تعيين اولويت‌ها و تدوين راهنماهاي انتخاب بكار گرفته مي‌شود. در مورد انتخاب مجلات بيشترين اولويت را مي‌بايستي به مجلاتي داد كه بيشتر استناد مي‌شوند، چكيده مي‌گردند و مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
         نویسندگان: علی اصغر شيری
         دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0
         اين مقاله به بررسي جنبه‌هاي نظري اقتصاد مجلات علمي مي‌پردازد و نتيجه مي‌گيرد كه اين همان جنبه‌اي است كه اقتصاددانان از آن به عنوان انحصار طبيعي ياد مي‌كنند. انحصارهاي طبيعي زماني پا به منصه ظهور مي‌گذارد كه قيمت متوسط كالا بر ميزان تقاضا سرشكن شود و اگر دولت حمايت مالي ننمايد، كالا به ميزاني كه حداكثر جامعه از آن بهره‌مند گردند، توليد نخواهد شد. الگوي انحصار طبيعي مجلات علمي، مسئله قيمت‌گذاري دوگانه را روشن ساخته و بدين نكته مي‌پردازند كه نشر علمي چگونه مي‌تواند به عنوان حرفه‌اي بسيار سودمند تلقي گردد. به دليل آنكه اجراي حمايت مالي در نظامهاي الكترونيكي ساده‌تر مي‌نمايد از اين رو اين راه‌ مي‌تواند ابزاري مؤثر براي تبادل علمي فراهم آورد.
          دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0
          آنچه در زير مي‌خوانيد گزيده‌اي از نشريه دانش – نخستين نشريه دانشگاهي ايران- است كه در سال 1299 هـ.ق توسط عليقلي خان مخبرالدوله وزير علوم وقت و رئيس مدرسه دارالفنون در چايچخانه مخصوص مدرسه دارالفنون چاپ و منتشر مي‌شده‌است. عليقلي خان، پسر بزرگ رضا قلي خان ملقب به اميرالشعراء متخلّص به هدايت و معروف به لَلِه‌باشي از شعراي نامدار، نويسندگان برجسته و از دانشمندان بزرگ زمان بوده‌است. شماره اول اين نشريه در تاريخ 23 رجب 1299 و آخرين شماره آن در تاريخ 16 صفر 1300 توزيع شده و نحوه انتشار آن، دو شماره در هر ماه بوده‌است و بنابراين، جمعاً 14 شماره از نشريه دانش منتشر شده‌است. اين نشريه، مجاناً در اختيار استادان و دانشگاهيان قرار مي‌گرفته و درج اعلان نيز در اين نشريه مجاني بوده‌است. تمامي چهارده شماره اين نشريه داراي 4 صفحه بوده و رعايت اين مسأله در تمامي شماره‌هاي اين نشريه، در انتهاي ستون دوم صفحه چهارم نيز امضاي «محمد كاظم‌ بن ‌احمد معلم شيمي» ديده مي‌شود. ديگر نويسندگان اين نشريه كه امضاي آنان در زير مقاله‌ها مندرج است عبارتند از: حاج نجم الممالك، ميرزا محمودخان و جعفر قليخان. اداره اين روزنامه در دارالفنون و محل طبع آن « دارلطباعه خاصه علميه در مدرسه مباركه دارالفنون» بوده و ميرزا عباس نقاش و «باسمه چي» رئيس اين مطبعه بوده‌است. مندرجات نشريه دانش، اخبار وزارت علوم و ديگر مباحث علمي چون علوم طبيعي، شيمي و ... و از شماره دوم داراي پاورقي بوده با عنوان « رساله مفتاح العلوم» كه ترجمه‌اي بوده‌است از متن علمي فرانسوي موسوم به «‌كِلّه دِسِيانس» كه در هر شماره، بخشهايي از ترجمه اين متن به صورت پرسش و پاسخ ذكر شده‌است. در راستاي همگامي با مطالب اين شماره و «پاس‌داشت» نخستين نشريه علمي – دانشگاهي در ايران، بي‌مناسبت نديديم تا به چاپ اين مجموعه مبادرت ورزيم. باشد كه چنين حركتي «‌فراز راهي»‌ متصور افتد در جهت رشد و اعتلاي هر چه بيشتر و كارآمدتر مجلات علمي كشور.
           دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
           : 3
           : 0
           : 0
           مقاله‌ ذيل، از چگونگي و نحوه انتشار نخستين مجله علمي در ايران « روزنامه علميه دولت علميه ايران»‌ و محتوا و مندرجات آن سخن مي‌گويد و از حيث جامعه‌شناختي، زمينه اجماعي اين نشريه را نشان مي‌دهد.
            نویسندگان: فتح الله مظفرزاده
            دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
            : 3
            : 0
            : 0
            آنچه مطالعه مي‌فرماييد گزارش مشروحي است از وضعيت فعلي مجلات علمي در كشور براساس آخرين مصوبات و آئين‌نامه‌هايي كه در اين زمينه به تصويب رسيده‌است
             نویسندگان: علی اصغر کيا
             دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
             : 3
             : 0
             : 0
             آنچه در پي مي‌آيد خلاصه‌اي از بخش سوم و خصوصاً چهارم يك پايان‌نامه كه جهت اخذ درجه كارشناسي‌ارشد رشته جامعه‌شناسي از دانشگاه تهران به رشته تحرير درآمده‌است. اين پايان‌نامه‌ در چهار بخش تنظيم شده كه ما بسيار گذرا به ذكر عناوين دوبخش نخست اكتفا مي‌كنيم تا خصوصاً خلاصه‌اي از بخش چهارم آن را كه نتايج مطالعات تجربي و ميداني محقق را در بردارد، بياوريم. مشخصات پايان‌‌نامه نيز چنين است:‌ علي‌اصغر كياء، بررسي عوامل مؤثر بر انتشار و عدم انتشار نشريات علمي در ايران. استاد راهنما:‌ دكتر باقر ساروخاني؛ استاد مشاور: دكتر محمد توكل؛ تهران: دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي، آذر ماه 1370، 185 صفحه.
              دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
              : 4
              : 0
              : 0
              در مقاله‌اي كه پيش‌رو داريد، نويسنده مجلات علمي را از حيث پيرامون مطالعه مي‌كند و نقش آن را در ايجاد ارتباط اجتماعي به ويژه در جامعه علمي، جايگاه آن در شيوه‌هاي ارتباطي، ارتباط ان با رشد علم و تكنولوي و سرانجام نحوه شكل‌گيري پديده مجلات علمي را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
               دوره:  1 | شماره:  12 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
               : 3
               : 0
               : 0
               مجلات علمي يكي از عناصر شبكه پيچيده تبادل اطلاعاتي در سطح جهان به شمار مي‌روند. گفت و گو از معنا و اهميت مجلات علمي، پيشاپيش، وابسته به شناسايي اين شبكه پيچيده‌است و بحث از موضوع اين شبكه نيز پيشاپيش وابسته به شناسايي عنصر كليدي اطلاعات و تبادل اطلاعاتي است. اطلاعات را شكل قابل انتقال دانش خوانده‌اند. بنابراين مقوله اطلاعات با مقوله ارتباط گره‌خورده است و حكايت از نقش ويژه علم در عصر جديد دارد تا جايي كه مي‌توان گفت يكي از وجوه مميز علم به معناي مدرن با دانش در عصر پيش‌مدرن همين جنبه ارتباطي علم است. مقصود از جنبه ارتباطي علم، ظهور و ترويج علم در شبكه ارتباط اجتماعي است. اين خصيصه علوم مدرن در اصل محصول دگرگوني بنيادي در ماهيت و كاركرد علوم است. ويژگي علم در عصر پيش مدرن شناسايي حقيقت و اسرار برين بود و رستگاري فرد شناسنده را تحقق مي‌بخشيد. دانش نه تنها در فرايند ارتباطي زاده نمي‌شد بلكه كانون ظهور دانش زاويه‌هاي خلوت و تعمق و شهود بود. زندگي روزمره با اين كانون بي‌ارتباط بود و آنچه در جريان زندگي روزمره ايفاي نقش مي‌كرد سنتّها و باورهاي ديرين بود. ويژگي علم جديد، فرود آمدن به جريان زندگي روزمره است. علم بر مسند كاركرد سنتها و باورهاي پيشين نشسته و دست از آرزوي دستيابي به حقايق برين شسته است. آرامش و تقدس و جاودانگي پيش مدرن، در آينه اين كاركرد نو، خود را به تلاطم و سرعت و دگرگوني سپرده‌است و بهبود در زندگي اين جهاني آدميان را هدف گرفته‌است.