فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 10 XML
نویسندگان: رضا منصوری
دوره:  1 | شماره:  10 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
: 3
: 0
: 0
در سالهاي اخير تعداد مقالات علمي كه از ايران در نشريات ادواري بين‌المللي چاپ شده‌است، رشدي حدود 17درصد داشته است كه با همين رشد در اوايل دهه پنجاه قابل مقايسه است.
  دوره:  1 | شماره:  10 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
  : 3
  : 0
  : 0
  مقاله حاضر براي آشنايي با طرحهاي تحقيقاتي و اجزاي تشكيل دهنده آنها، طبقه‌بندي آنها، زواياي نگرش بدانها، دلايل پيدا شدن نياز به تحقيق و فرايند آن، استراتژي طبقه‌بندي طرحهاي تحقيقاتي و بالاخره شناخت ارتباط بين متغيرها و در اختيار قراردادن معيارهاي شناخت، نوشته شده‌است. اين نوشته به سبك توصيفي تهيه شده‌است. نكات مورد اشاره در اين مقاله، توان تحقق هدفهاي تحقيقات را بالا برده و راهبري تحقيق را به هنگام اجرا تقويت مي‌كند. شناخت زوايا و چشم‌اندازهاي عمليات تحقيقاتي و يافتن معيارهاي ارزيابي، كوششي براي پرورش استعدادها به منظور گرايش به سوي تحقيقات و بهره‌برداري از آنهاست، و اين فرآيندي است كه جامعه ما شديداً بدان نيازمند است.
   : 3
   : 0
   : 0
   در اين مقاله، قبل از بررسي نظام تحقيقاتي موجود كه توسط شوراي پژوهشهاي علمي كشور به تصويب رسيده‌است، ابتدا سياستهاي پژوهشي و نظامهاي تحقيقاتي چند كشور را مورد مطالعه قرار داده، سپس تحليلي بر نظام تحقيقاتي موجود ايران صورت گرفته و در پايان پيشنهادات و اصلاحاتي در اين زمينه ارائه خواهد شد.
    نویسندگان: مهين شايان
    دوره:  1 | شماره:  10 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
    : 3
    : 0
    : 0
    امروزه در سراسر دنيا براي تعيين ميزان سرمايه‌گذاري در بخش تحقيقات از شاخص درآمد ناخالص ملي استفاده مي‌شود و كشورهاي مختلف به تناسب ارزش و اهميتي كه براي تحقيقات قايل مي‌شوند، سالانه درصدي از درآمد ناخالص ملي خود را در اين بخش سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در كشورهاي پيشرفته صنعتي همه ساله رقمي معادل 2 تا 5/4 درصد از درآمد ناخالص ملي صرف انجام تحقيقات مي‌شود ولي اين رقم در كشورهاي توسعه نيافته معمولاً كمتر از 5/0 درصد است. در اين مقاله با توجه به ارتباطي كه بين توسعه علمي و صنعتي و نهايتاً توسعه اقتصادي كشورها و ميزان سرمايه‌گذاري در بخش تحقيقات وجود دارد، اعتبارات پژوهشي و نحوه توزيع آن در ايران به طور گذار بررسي مي‌شود و در انتها به اجمال چند روش براي افزايش كميت و كيفيت تحقيقات در مؤسسات آموزش عالي دولتي پيشنهاد مي‌گردد.
     نویسندگان: فريبا شاه نظری
     دوره:  1 | شماره:  10 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
     : 3
     : 0
     : 0
     توسعه شتابان علمي و تكنولوژيك ژاپن يكي از پديده‌هاي شگفت‌انگيز در تاريخ معاصر جهان است كه تفسيرها و برداشتهاي گوناگوني را به دنبال داشته‌است. در مقاله حاضر اين برداشت ارائه مي‌شود كه توسعه علمي و تكنولوژيك ژاپن تحت تأثير رابطه پوياي فرهنگ بومي يا درونزا و تكنولوژي خارجي تحقق يافته‌است. به عبارت ديگر، تقليد از تكنولوژي خارجي و خلاقيت و نوآوري داخلي دست به دست هم داده‌اند تا توسعه علمي و تكنولوژيك حاصل شود. مؤلف اين مقاله چنين برداشتي را به عنوان الگويي براي توسعه علمي و تكنولوژيك كشورهاي در حال توسعه معرفي مي‌كند.
      نویسندگان: فاضل لاريجانی
      دوره:  1 | شماره:  10 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0
      در اين مبحث، علم عمدتاً به منزله يك خرده فرهنگ فكري (intellectual sub- culture)، با مجموعه‌اي از هنجارهاي خاص خود مطرح است؛ و سعي شده‌است كه برخي از نگرشهاي انتقادي درباره نقش علم در درون جامعه و همچنين تأثيرات جامعه پيراموني بر علم مورد بررسي قرار گيرد.
       نویسندگان: يوسف نراقی
       دوره:  1 | شماره:  10 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
       : 4
       : 0
       : 0
        نویسندگان: کامران موقرنژاد
        دوره:  1 | شماره:  10 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
        : 3
        : 0
        : 0
         نویسندگان: ديهيم بهزادی
         دوره:  1 | شماره:  10 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0
         ارزيابي IPCC از تغييرات آب و هوا پر از فرضيه‌هايي است كه براي كشورهاي جنوب نامناسب‌اند. شرط پيروي از سياستهاي مؤثر، توجه به اين مشكلات هنگام تجديد نظرهاست.
          دوره:  1 | شماره:  10 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0
          مقاله حاضر مستخرج از 13 جلد گزارش نهايي طرح بزرگ تحقيقاتي تحت همين عنوان است كه با همكاري 8 تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد و حدود 50 تن كارشناس و دستيار در مدت سه سال به اجرا درآمده‌است. در سه مرحله مختلف اين طرح، وضعيت گذشته و اهداف دانشگاه تا پايان برنامه دوم توسعه و امكانات مورد نياز براي نيل به آن اهداف مورد بررسي قرار گرفته است.