فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 8 XML
نویسندگان: احمد حقانی
دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
: 3
: 0
: 0
  نویسندگان: محمد مهدی باقی
  دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
  : 3
  : 0
  : 0
   نویسندگان: احمد طاهری عراقی
   دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
   : 4
   : 0
   : 0
    نویسندگان: مهدی گلشنی
    دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
    : 3
    : 0
    : 0
    با رشد مكاتب مختلف تجربه‌گرايي در اوايل قرن حاضر، فلسفه جاذبه‌اش را در ميان دانشمندان علوم تجربي از دست داد و ظهور فيزيك كوانتومي با نگرش پوزيتويستي خود اين امر را شدّت بخشيد. در سه دهه گذشته باد موافق تفحصّات فلسفي وزيدن گرفته‌است و بسياري از دانشمندان طرد تفحصّات فلسفي را مورد سؤال قرار داده‌اند.
     نویسندگان: محمد توکل
     دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
     : 4
     : 0
     : 0
     عموماً فكر مي‌شود كه علم در مقايسه با ساير حوزه‌هاي معرفتي تنها قلمرو فلكري است كه داراي محتوائي ثابت و خارج از تعيّن اجتماعي است. در اين مقاله چارچوب‌هاي جامعه‌شناسي علم در ارتباط با تعيّن اجتماعي مطرح گرديده و رويكردهاي برجسته ترسيم شده و ديدگاه انديشمندان اجتماعي درباره ارتباط جامعه و علم و مشخصاً نظريات جامعه‌شناس و فنومنولوژيست معروف، ماكس شِلر، در اين خصوص بيان مي‌گردد.
      نویسندگان: بايزيد مردوخی
      دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0
      مفهوم تكنولوژي در مراحل مختلف توسعه، مفهومي تغييرپذير است و لذا براي هر مرحله از فرآيند توسعه بايستي نمونه‌هاي تكنولوژيك مناسب آن مرحله تعريف و انتخاب شود. اين امر نه تنها لازمه توسعه هماهنگ و سازگار مادّي و انساني جامعه است، بلكه از اتلاف منابع و گمراهي نيز جلوگيري مي‌نمايد. تأثيرات عوامل بيروني و ناشي از محيط جهاني فعلي، موجب گرديده تا، در جوامع رو به رشد و در حال گذر، بين ايندو فرآيند و سياستهاي مربوط به توسعه آنها ناسازگاري به وجود آيد.
       نویسندگان: نورالله کسايی
       دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
       : 3
       : 0
       : 0
       موضوع بحث اين مقاله آزادي فكري و استقلال مالي است كه از عوامل سرنوشت‌ساز در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي و گستردگي دامنه دانش و انديشه، و موفقيّت نهادهاي آموزشي در پرورش دانشمنداني خلاّق و برجسته است. همچنين با يك بررسي تاريخي در سرگذشت نهادهاي آموزشي كنوني و رفع عواملي كه با روح علم و پيشرفت علم ناسازگار است ارائه مي‌گردد.
        نویسندگان: مصطفی ميرسليم
        دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
        : 3
        : 0
        : 0
        در اين مقاله، سعي شده‌است كه به كمك نمودارهاي متعدّد تصويري از جريان فعاليّتهاي پژوهشي از مرحله سياستگذاري و برنامه‌ريزي تا مرحله اجرا ترسيم گردد، و همچنين فرآيند تحقيق و توسعه مورد بررسي قرار گفته‌است.
         دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0
         تحقيق حاضر، به منظور كاربرد روشهاي برنامه‌ريزي غيرخطي و خطي در تأسيس شهرك علمي – تحقيقاتي انجام يافته‌است. در اين تحقيق كوشش شده‌است كه، با توجّه به اطلاعات موجود و آگاهي از روشهاي سياستگذاري، برنامه‌ريزي، و تدوين استراتژيها و سياستهاي عملياتي آموزش عالي و تحقيقات، الگو و مدل بهره‌برداري از مدلهاي كمّي ارائه گردد.
          نویسندگان: شاپور اعتماد
          دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0
           نویسندگان: فريبرز مجيدی
           دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
           : 4
           : 0
           : 0
           بي هيچ ترديدي علم جنبه اجتماعي دارد، و جامعه‌شناسيهاي مختلف علم از همين اصول عقيدتي پيروي مي‌كنند. دستور كارهاي ضعيف و قوي براي جامعه‌شناسي علم را بر بنياد اين اصل مي‌توان از يكديگر تميز داد كه جامعه‌شناسان تا چه حد مايلند كه خودِ معرفت را به منزله محصولي اجتماعي تلقي كنند. پيدايش و تأثير جامعه‌شناسي معرفت علمي و زمينه‌هاي پژوهشي عمده آن، ابزارها و مباحثاتي كه در آن مطرح است، در اين مقاله تشريح مي‌شوند. نحوه شكل‌گيري اجتماعي معرفت علمي برنامه پژوهشي هيجان‌انگيزي فرا روي ما قرارداده كه تصويرمان را از علم دگرگونه ساخته است.
            نویسندگان: مرتضی ثاقب فر
            دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
            : 4
            : 0
            : 0
            ورود آموزش و پرورش علمي اروپايي به هند دگرگوني فرهنگي مورد انتظار را به بار نياورد؛ درعوض، شكافي بين نخبگان تحصيل كرده و پرورش يافته مدارس سنتي پديد آورد. اروپائيان، خود در اثر سرخوردگي رشديابنده از نتايج دانش و رفتاري (تكنولوژي)، دقت بيشتري به ارزشهاي فرهنگي سنتي هندوستان، و به ويژه به ميراث معنوي اين كشور، از جمله تأمل همراه با رياضت، مبذول داشتند. اين امر، به نوبه‌خود، بسياري از هنديان را به توجه بسيار بيشتري به گذشته خويش و طرد دانش و فناوري نوين سوق داد. اكنون دانشمندان هندي از لحاظ اجتماعي نياز به يگانه شدن ] با جامعه خود را[ دارند، و نيز به اين كه دريابند كه نوع بشر بايد هماهنگ با محيط زيست خود باشد؛ روابط شخصي به همان اندازه حياتي است كه رابطه توليدي.
             نویسندگان: فريبرز مجيدی
             دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
             : 3
             : 0
             : 0
              نویسندگان: عبدالله صديق
              دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
              : 3
              : 0
              : 0
               دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
               : 4
               : 0
               : 0
                نویسندگان: عباس گلريز
                دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
                : 5
                : 0
                : 0
                 دوره:  1 | شماره:  8 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
                 : 4
                 : 0
                 : 0