فهرست مقالات , سال 1386,دوره1 شماره 1 XML
نویسندگان: اکرم قدیمی
کلیدواژه ها: انجمن هاي علمي، فعاليتهاي علمي، مقايسه انجمن ها.
دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0

يكي از ابزارهايكار آمد نهادينه كردن علم در جامعه ، گسترش انجمن هاي علمي است . انجمن علمي نوعي نهاد مستقل مي باشد كه از بهم پيوستن يا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه اصحاب يك رشته علمي پديد مي آيد تا از طريق تعامل آزاد و خردمندانه صاحبان هر تخصص براي پيشبرد علم و ترويج اصول و قواعد جمعي يا اخلاقي فعاليت نمايد .

انجمنهاي علمي در اشاعه علوم و فنون و ارتقاء سطح دانش بشري نقش به سزايي دارند . در اين مقاله به بررسي آمار انجمن هاي علمي در ايران مي پردازد. تعداد انجمن هاي علني تحت پوشش كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از62 تاانجمن در سال 1376 به 155 انجمن در سال 1383 رسيده است . فعاليت انجمن هاي علمي طي سالهاي 1377 الي 1383 سير صعودي داشته است . همايش هاي علمي از 46 همايش به 251 همايش ، كارگاه هاي تخصصي از 8 مورد به236 مورد ،دوره هاي آموزشي از13 دوره به 322 دوره ،تعداد سخنرانيهاي علمي از 89 مورد به بيش از 500 مورد و تعداد انتشارات از 91 مورد به 578 مئرد رسيده است.

  نویسندگان: علی اکبر صبوری
  کلیدواژه ها: توليد علم ، تعداد مقالات ، مشاركت علمي ، مشاركت دانشگاهي ، مؤسسه اطلاعات علمي(ISI)
  دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
  : 4
  : 0
  : 0

  چكيده :

  بر اساس نمايه هاي ايران در مؤسسات علمي آمريكا ( ISI ) ، ميزان مشاركت ايران در توليد علم جهاني در سال 2006نسبت به سال قبل 12/0 درصد افزايش يافته است . در اين سال تعداد اسناد علمي نمايه شده ايران در علوم پايه 6693(55/0 در صد مقدار جهاني ) ودرعلوم انساني و هنر 16 (01/0 در صد جهاني ) ودر مجموع 6761 ( 48/0 درصد جهاني) مي باشد . اين در حالي است كه مجموع اسناد علمي نمايه شده در ايران در سال قبل5578 (36/0 درصد مقدار جهاني ) بوده است . بر اساس آخرين گزارش ده ساله ( ISI ) ، ايران از نظر تعداد اسناد علمي نمايه شده رتبه 42 و از نظر ميزان ارجاعات به اسناد علمي رتبه 49 را دارا است . در سال 2006 تعداد مجلات نمايه شده در ISI به سيزده مورد رسيده كه پنج مورد آنها در وبگاه علوم اين مؤسسه نمايه شده و لذا اسناد علمي در آنها در توليد علم شمرده مي شوند . دانشگاه هاي تهران ، علوم پزشكي تهران و صنعتي شريف به ترتيب با 794 ، 526 و 461 سند علمي نمايه شده مقام اول ، دوم و سوم توليد علم كشور را بخود اختصاص داده است. براي دستيابي به مقام اول توليد علم در بين كشورهاي اسلامي و منطقه بايد از توان بيشتر دانشگاه ها در حوزه علوم تجربي و مهندسي و پتانسيلهاي زياد و به ميدان نيامده حوزه علوم انساني و هنر و همينطور حوزه علوم اجتماعي استفاده نمود.

   نویسندگان: رضا مير عرب رضی
   کلیدواژه ها: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ، تحقيق و پژوهش ، تعداد دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي ، هزينهGDP
   دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
   : 4
   : 0
   : 0

   چكيده:

   مقاله حاضر به بررسي تطبيقي تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي در 6 كشور آلمان ، ژاپن ، آمريكا ، فرانسه ،انگليس ، كانادا و ايران و بررسي هزينه GDP در كشورهاي مورد مطالعه و ايران پرداخته است. روش به كار گرفته شده در اين تحقيق ، تحليلي – مقايسه اي مي باشد. در اين مقاله ، درصد و نسبت دانشجويان كارشناسي ارشد به كل دانشجويان در حال تحصيل نظام آموزش عالي به عنوان نيروهاي احتمالي پژوهشگر بررسي شده است . همچنين هزينه GDP نيز به عنوان ماليه پژوهش كه سهم بسزاييدر انجام بهتر و بيشتر تحقيقات دارد ، مورد بررسي قرار گرفته است . نتايج اين تحقيق به اين صورت مي باشد كه تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد ايران در دو سال متفاوت 1998 و 2004 ، رقم 4 درصد از كل دانشجويان را به خود اختصاص داده است . همچنين اين نسبت در مقطع دكتري 1 درصد از كل دانشجويان راشامل مي شود . مطالعه مقدار هزينه GDP كشورهاي پيشرو نسبت به ايران نيز نشان داد كه ماليه پژوهشي كشور ايران در سال 2005 در حدود 67/0 كه در مفايسه با آنها از وضعيت چندان مناسبي برخوردار نمي باشد . نتيجه مهم ديگر اين تحقيق ، انباشتگي بالاي دانشجو در ايران در دوره هاي كارشناسي و كارداني مي باشد و مي توان اين انباشتگي را با افزايش ظرفيت دوره هاي تحصيلات تكميلي به تعدل رساند . آمار ها و تعداد دانشجويان و مقدار هزينه ها در قالب جداول و نمودار توصيفي ارائه شده است.

    نویسندگان: مژده رحمانی
    کلیدواژه ها: واحد پژوهشي ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، ارزيابي.
    دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
    : 5
    : 0
    : 0

    چكيده :

    يكي از مهمترين ابزار تحقق توسعه جامعه وجود دانشگاه ها و پژوهشگران فعال مي باشد كه مولد و مروج شناخت علمي زير بنايي توسعه اند . كشورهاي در حال توسعه با برداشتن گامهاي بلند سعي مي كنند فاصله خود را با كشورهاي پيشرفته صنعتي از طريق توجه به تحقيقات كاهش دهند. در ايران عليرغم تلاش هاي فراواني كه براي توسعه علم و پژوهش گرديده اما نظام مشخصي براي نمايش و ارزيابي دستاوردهاي اصيل و خلاق كه منجر به نو آوري و فناوري هاي نوين و بالاخره توسعه صنعت شده باشد در دسترس نيست . لذا بر آن شديم در اين مقاله ارزيابي عملكرد سال 83 واحد هاي پژوهشي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري را گزارش نماييم . اين ارزيابي مبتني بر شاخص هاي موثر در كارآيي مراكز تحقيقاتي انجام شده و نقاط قوت نسبي اين مراكز را از نظر منابع استاني ، عملكردي ومنابع مالي مي سنجد و كمبود ها و كاستي ها را نشان مي دهد . اميد است اين مقاله با تعين جايگاه نسبي آنها بر اساس هر يك از شاخص هاي ارزيابي به پژوهشگران مراكز كمك نمايد تا در رقابتي مثبت گام بردارند.

     نویسندگان: ناهيد شيخيان
     کلیدواژه ها: مهرتهاي دانش محور ، كسب و كار ، كار آفريني ، آموزش ،برنامه ، ترويج.
     دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
     : 4
     : 0
     : 0

     چكيده :

     كشورهاي پيشرفته و برخي از كشورهاي در حال توسعه از دهه هاي اخير با توجه به نقش مؤثر و مثبت كارآفرينان اقتصادي در توسعه جامعه ، بهره برداري از اين توانمندي را جهت مواجهه با معظلاتي نظير ركود ، تورم و عدم اشتغال مورد توجه قرار داده اند . اين كشور ها براي اموزش كارآفريني بويژه مهارتهاي دانش محور براي كسب و كار برنامه هاي گوناگون عملي را طراحي و اجرا كرده اند كه هدف اصلي آن آماده سازي دانش آموزان و دانشجويان براي توليد محصولات از طريق تأسيس و راه اندازي كسب و كارهاي جديد مي باشد . در اين مقاله برنامه هاي آموزش و ترويج مهارتهاي دانش محور براي كسب و كار در بعضي كشورهاي اروپايي مطالعه گرديده است.

      نویسندگان: محمد هاتفی
      کلیدواژه ها: كرسي ، نظريه پردازي ، نقد ، مناظره.
      دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
      : 4
      : 0
      : 0

      چكيده :

      دبير خانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي ، نقد و مناظره در سال1382 توسط شواراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف كمك به بسط آزاد انديشي و شكل گيري يك حركت گسترده براي توليدعلم و نظريه پردازي از طريق راه اندازي مجامع علمي تحت عنوان كرسي هاي نظريه پردازي ، نقد و مناظره در زمينه علوم انساني و معارف ديني تأسيس شد . اين هيأت داراي بيست عضو شامل رؤساي عاليترين مراكز علمي – پژوهشي و چند تن از دانشوران برجسته كشور است كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعين گرديده اند و طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي كشور با آن همكاري مي كنند. دبير خانه هيأت حمايت از كرسي ها كه به مثابه سازمان اجرايي هيأت فعاليت مي كند ، شامل يك شوراي علمي مركب از شانزده صاحب نظر و سيزده گروه علمي – مشورتي مي باشد . صاحبان نقد و نو آوري علمي و نيز متخصصان علاقمند به مناظره علمي مي توانند مستقيماً و يا از طريق فرهنگستان ها ، پژوهشگاه ها ، دانشگاه ها و انجمن هاي علمي متبوع خود ، جهت ارائه تحقيقات و نوآوري هايشان در عرصه هاي نظريه پردازي و نقد و يا هرگونه فعاليت علمي حاوي نوآوري در عرصه علوم انساني و معارف ديني اقدام كنند و از مزاياي كرسي ها بهره مند گردند.

       دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
       : 5
       : 0
       : 0

       رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با رؤساي دانشگاه ها ، مؤسسات آموزش عالي و مركز تحقيقاتي سراسر كشور در مردادماه ، بر لزوم تبديل علم گرايي و علم محوري به گفتمان مسلط جامعه در همه بخش ها ، با اشاره به سند چشم انداز بيست ساله كشور كه رسيدن به رتبه اول علمي در منطقه است ، نقشه جامع علمي كشور را مهمترين نياز كشور عنوان كردند كه بايد با ترسيم آن و بر اساس زمانبندي و با راهبري مشخص ، به سطوح بالاي دانش روز و جهش علمي دست يابيم . دانشگاه تهران به سهم خود از برخي اساتيد و صاحب نظران مسائل علمي و پژوهشي در رشته هاي مختلف دعوت بعمل آورد تانقطه نظر كارشناسي خود را در اين خصوص ارائه نمايند . اين نكته ها و دغدغه هاي مطرح شده حاصل تجارب فراوان و ارزشمندي است كه مي تواند در ترسيم نقشه جامع علمي كشور توسط مسئولان ذيربط قرار گيرد . در اين نوشتار ، افراد شركت كننده در گفتگوي علمي معرفي و سپس گزيده اي از نقطه نظرات ايشان آورده شده.