فهرست مقالات , سال 1381,دوره1 شماره 1 XML
نویسندگان: کيوان کوشا
کلیدواژه ها: اسناد وبي، وب سنجي،ارزيابي فعاليت هاي تحقيقاتي
دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1381/10/11 | نوع مقاله: 
: 6
: 0
: 0
  نویسندگان: علیزضا نوروزی
  کلیدواژه ها: اينترنت، وب، نشر الكترونيكي ،دسترسي آزاد،مجله علمي
  دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1381/10/11 | نوع مقاله: 
  : 6
  : 0
  : 0
   کلیدواژه ها: توليد علم، پژوهش در كشور هاي اسلامي،پيشبرد علم،دانشگاههاي برتر ايران و ديگر كشور هاي جهان
   دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1381/10/11 | نوع مقاله: 
   : 5
   : 0
   : 0
    نویسندگان: جمشید خان چمنی
    کلیدواژه ها: بانك اطلاعاتي،اطلاعات علمي،موسسه اطلاعات علمي،ارتباط هاي انتشاراتي
    دوره:  1 | شماره:  1 | تاریخ:  1381/10/11 | نوع مقاله: 
    : 7
    : 0
    : 0