فهرست کل مقالات
 • فهرست مقالات , سال 1388,دوره2 شماره 2
 • کلیدواژه ها: توليد علم، توليد دانش، علوم مهندسی، ارزيابی راهبرد، نظام پژوهش، فناوری.
  چکیده:

  چکيده امروزه از رويکرد نظام ملی نوآوری (NIS)، جايگاه علم و دانش به طور عام و نقش علوم مهندسی و فناوری به طور خاص در توسعه و سرآمدی ملی، حياتی و بارز است. برای ارتقای فعاليت های پژوهشی و توليد علم از يک سو بايد راهبردهای اثربخش براساس شرايط و عوامل درونی و بيرونی، طراحی و پياده سازی شود. از سوی ديگر، تحقق و توسعه راهبردها و کارامدی آن ها در صحنه عمل، بدون ارزيابی مستمر و بدون مداخله نظام مند و آگاهانه، امکان پذير نمی باشد. اجرا و ارزيابی بخش هايی از فرايند برنامه ريزی هستند که هر چه اجرا و پيامدهای آن با دقت ارزيابی گردد به همان نسبت، يادگيری برای تصميم سازی، توسعه اقدامات اصلاحی و حرکت آگاهانه، افزايش می يابد. در اين مقاله، راهبردهای اصلی پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوری بر مبنای الگوی عمومی مديريت راهبردی با تکيه بر پيمايش از طريق مبانی راهبردها و سنجش معيارهای اصلی، تحليل شده است. بر پايه نتايج اين پژوهش، وضعيت راهبردهای توليد علم در علوم مهندسی و فناوری در حد متوسط ارزيابی شده است. از اين رو، ارتقای وضعيت راهبردهای پژوهش و توليد علم نيازمند حرکت نظام مند و متعهدانه برای مديريت، ايجاد ساختارها و شرايط عملياتی مؤثر، ترويج راهبردها و اختصاص منابع، امکانات و اعتبارات مناسب و مکفی است. کليدواژه ها: توليد علم، توليد دانش، علوم مهندسی، ارزيابی راهبرد، نظام پژوهش، فناوری.

 • فهرست مقالات , سال 1389,دوره3 شماره 2
 • کلیدواژه ها: ICT - صنعت - آمادگي الكترونيكي - زيرساخت - مدل RAI - موانع
  چکیده:

  هدف اصلی اين پژوهش، تعيين ميزان بکارگيری و انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت ايران به طور عام و در بخش‌های منتخب به طور خاص و بر اساس مدل RAI و همچنين شناسايی و تبيين موانع بکارگيری اين فناوری در صنعت کشور ما است. روش تحقيق به کار رفته در اين پژوهش تشکيل گروه خبرگان و جمع بندی نظرات آنان از يک سو و پيمايش شرکت‌های فعال از طريق مصاحبه تلفنی از سوی ديگر و راستی‌آزمايی نتايج دو روش و ترکيب آن‌ها با يکديگر بوده است. نتايج حاصل از هر دو روش نشان می‌دهد که که انتشار فناوری اطلاعات در ايران هنوز به طور جدی به سطوح فعاليت و اثر نرسيده و در لايه‌های ميانی سطح آمادگی است. موانع شناسايی شده نيز اغلب از جنس موانع کلان و ملی بوده و چالش‌های اين سطح جدی‌تر از چالش‌های سطح خرد و سازمانی شناخته شد.

 • کلیدواژه ها: دولت سيار - مدل بلوغ - دولت الكترونيكي - مكان محوري - فناوري
  چکیده:

  نفوذ روز افزون فناوری‌های سيار، باعث ظهور و پياده سازی دولت سيار، در برخی کشورها شده است. سنجش مراحل پيشرفت در پياده سازی دولت سيار با استفاده از مدل بلوغ امکان‌پذير است. در اين مقاله، عناصر اصلی و مفاهيم کليدی مدلهای بلوغ دولت الکترونيکی و دولت سيار استخراج و با استفاده از روش فراترکيب تحليل می‌شود. برای اختصاصی شدن مدل برای دولت سيار، الزامات مورد نياز برای پياده سازی آن بر پايه تجربيات ساير کشورها تعيين شده و محدوديت‌های موجود فناوريهای سيار نيز در مدل بلوغ لحاظ می‌شود. برای بومی سازی مدل، الزامات موجود در سازمان‌های ايرانی، با مطالعه اسناد بالا دستی استخراج می‌شود. در نهايت مدلی برای بلوغ دولت سيار معرفی شده و مولفه های آن با در نظر گرفتن الزامات فوق تشريح می‌شوند. اعتبار اين مدل با استفاده از پرسشنامه و تحليل آن با نظر سنجی از خبرگان و استفاده از آزمونهای مناسب آماری تاييد می‌شود. نتايج مدلی با 11 مولفه و 8 گام را نتيجه داده است.

 • کلیدواژه ها: سيستم مديريت دانش - الگوی عمومی مدیریت دانش - اصول اخلاقی
  چکیده:

  امروزه، موفقيت در بازار کار، با دانشی که سازمان می‌تواند توليد کند، سرعت اين دانش و ميزان انباشت دانش توليد شده، ارتباط مستقيم دارد. همچنين، سازمان‌هايی که فرهنگ يادگيری قوی را توسعه داده‌اند در خلق، اکتساب و انتقال دانش، همچنين در تعديل رفتار برای انعکاس دانش جديد کارآ هستند. از طرفی اخلاق، بحثی مهم و جدی است که تا اين مسئله حل نشود شکوفائی علمی، پيشرفت صنعتی و رفاه اجتماعی رخ نخواهد داد و جامعه از آرامش خاطر و شادی برخوردار نخواهد شد. اگر دامنه اين مباحث، به حوزه‌های ديگری نيز کشيده شود، ميتوان از ارتباط مباحث فلسفه اخلاق و آن پديده‌ها نيز سخن گفت. مديريت دانش از جمله اين پديده‌ها است. پس موضوع سخن ارتباط اخلاق و مديريت دانش از منظر فلسفی است. مقاله‌ حاضر همبستگی اصول اخلاقی و وظايف فرايند مديريت دانش را مورد بررسی قرار داده است زيرا منابع موضوع، از داشتن نگاه سيستماتيک و در نظر گرفتن اخلاق در همه ابعاد اصلی مديريت دانش رنج می‌برد. برای سنجش اين موضوع، مدل مفهومی براساس ادبيات موضوع طراحی شده و ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساز استفاده شده است. برای بررسی رابطه بين متغير‌های مدل از رگرسيون استفاده شده است که در اين راستا از مدل معادلات ساختاری و به‌طور مشخص، از مدل‌های ساختاری (تحليل مسير) استفاده گرديده است. لازم به ذکر است برای تأييد يا رد فرضيه‌ها از ضرايب استاندارد استفاده و همچنين برای کليه مسيرها ضريب اطمينان ٩٥ درصد و سطح خطا ٥ درصد می‌باشد. نتيجه تحقيق نشان داد که رابطه بين پارامترها (مولفه‌ها و شاخص‌های) اخلاقی و ابعاد کارکردی (وظايف) فرايند مديريت دانش معنی‌دار است. بين مولفه‌هايی مانند اعتماد فردی و گروهی، صداقت، رعايت مالکيت، کمک و همدلی، تعهد، مسئوليت‌پذيری، محرمانگی، وجدان و دقت در صحت از يک طرف و ابعاد کارکردی الگوی عمومی مديريت دانش که شامل خلق، سازمان‌دهی، انتشار و بکارگيری دانش است، همبستگی وجود دارد. دليل انتخاب الگوی عمومی مديريت دانش از بين الگوهای متعدد مديريت دانش سادگی و کامل بودن زوايای آن می‌باشد.

 • کلیدواژه ها: مديريت دانش - سیستم‏های مدیریت دانش - تحلیل شبکه اجتماعی - تحلیل سازمان - استخراج نیازهای سیستم
  چکیده:

  مديريت دانش به عنوان يکی از فرايندهای اصلی سازمان‏های دانش‌بنيان، شناخته می‌شود. امروزه بدون استفاده از قابليت‏های سيستم مديريت دانش، مديريت مؤثر دانش به سختی ممکن می‌شود؛ ناگزير، برای استفاده مؤثر از اين سيستم‏ها، شناخت نيازهای سازمان از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. از طرف ديگر، از آنجا که به طور معمول بودجه سازمان‏ها محدود است و خريد و پياده‌سازی اين سيستم‏ها نيازمند سرمايه‌گذاری زيادی است، اولويت‌بندی نيازهای سازمان نيز اهميت می‌يابد. اين مقاله چگونگی استفاده از رويکرد تحليل شبکه اجتماعی برای استخراج نيازهای سيستم مديريت دانش در شرکت‏های دانش بنيان را نشان می‌دهد. به اين منظور روشی به‌کار رفته که پيش از اين برای انتخاب سيستم‏های ويکی و مديريت مستندات استفاده شده است. برای استخراج نيازهای سيستم مديريت دانش 4 گام اصلی تعريف معيارها برای ارزيابی همکاری، انتخاب روش و سنجه‏های مناسب برای ارزيابی معيارهای همکاری، جمع‏آوری داده‏ها برای ارزيابی معيارهای همکاری و استخراج نيازهای سيستم مديريت دانش در سازمان تعريف شده است. برای جمع‏آوری داده‏ها، با طراحی پرسشنامه ميزان تعاملات کاری افراد باهمديگر در پژوهشکده‏ای اندازه‏گيری شده است. نتايج به دست آمده نشان‌دهنده کاربرد تحليل شبکه اجتماعی در شناخت نيازهای سازمانی است. از بين قابليت‏هايی که بايد يک سيستم مديريت دانش داشته باشد، اهميت قابليت اجتماعي‏سازی، خارجي‏سازی، جستجو و بازيابی، حافظه تعاملی و فرادانش را با استفاده از اين روش مي‏توان تعيين کرد. استفاده از اين روش در مطالعه موردی نشان داد که سيستم‏هايی با امکان توليد سايت‏های اطلاعاتی برای تبيين اطلاعات بين افراد از اهميت بسيار بالاتری نسبت به ساير سيستم‏ها برخوردار است. در پايان پيشنهاد شده برای دستيابی به شناخت کامل‌تر از نيازهای سازمانی و اولويت‏بندی ساير قابليت‏های سيستم مديريت دانش، در کنار تحليل شبکه اجتماعی از ساير روش‏ها مانند مميزی دانش استفاده شود.

 • نویسندگان: نورمحمد يعقوبی
  کلیدواژه ها: فناوري اطلاعات - مديريت توسعه روستايي - روستاي الكترونيك - سياستگذاري - عصر اطلاعات
  چکیده:

  رهيافت مبتنی بر فناوری اطلاعات در سياست‌گذاری توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در مناطق روستايی با هدف تسهيل فرايند خدمت رسانی و ارتقاء شاخص های رفاهی، آغازگر مرحله جديدی از حيات مديريت توسعه روستايی است که از واپسين سال‌های هزاره دوم ميلادی مورد توجه تئوری پردازان و کارگزاران توسعه روستايی بسياری از کشورهای جهان قرار گرفته و با ورود بشر به هزاره سوم که از آن با عنوان عصر اطلاعات1 و دنيای مجازی و شبکه ای ياد می کنند، شتاب بيشتری يافته است. با توجه به اهتمام جدی دولت ها به توسعه روستايی مبتنی بر فناوری اطلاعات و تعريف چشم انداز و راهبردهای روشن در برنامه های توسعه و اهميت بيش از پيش موضوع از بعد نظری، در اين مقاله تلاش شده با طراحی يک الگوی سه سطحی، فرايند گذار از الگوی سنتی توسعه روستايی به الگوی نوين توسعه تبيين گردد. اميد است طرح اين موضوع بتواند خوانندگان را بيشتر با موضوع آشنا نموده و بستر پژوهش های بنيادی و کاربردی جديدی را در حوزه مطالعات روستايی فراهم آورد.

 • نویسندگان: سيد سپهر قاضي نوري
  چکیده:

  پس از حمد و ثنای خدای يگانه و درود به رسول فرزانه؛ از آنجا که اين ويژه‌نامه را (که اولين تجربه اين گونه‌ای برای فصلنامه ‌است) به سياست‌گذاری فناوری اطلاعات و مديريت دانش اختصاص داده‌ايم، در سر مقاله آن نيز به موضوع مديريت دانش و فقدان چرخه آن در دانشگاه‌ها می‌پردازيم. واقعيت آن است که عليرغم تمام تحولات سال‌های اخير، هنوز هم هويت آموزشی بر دانشگاه‌های ما غلبه دارد و تراکم منحصر به فرد قابليت‌های نخبگی و نيروی جوان آن عمدتاً بر فعاليت‌های آموزشی تمرکز يافته‌است. امادر حوزه پژوهش، هنوز هم دانشگاه در يک چرخه باز قرار دارد و لذا قابليت‌ها، دانش بومی و فناوری‌های حاصل شده در آن رسوب نمی‌کند. از اينجاست که می‌بينيم که تعداد کثيری از پروژه‌های قرارداد شده با دانشگاه‌ها به نتيجه قابل قبول و نهايی (يعنی حل مشکل کارفرما) نرسيده و عجيب‌تر آنکه در مواردی هم که به شکل استثنا و (عمدتاً به مدد توانمندی و يا پيگيری يکی از اعضای هيات علمی) جواب خوبی به دست آمده‌است،‌ نتيجه حاصله، قابل تکرار، توسعه و اشاعه توسط سايرين نيست زيرا دانش حاصله را نتوانسته‌ايم تدوين و جذب کنيم. شايد علت آن است که مديران و پژوهشگران ما، عمدتاً توجه ندارند که علم بر ساخته‌ای اجتماعی است که در شبکه‌ای ناهمگن و نامتجانس از آدم‌ها، نهادها، اشياء، ابزارها، قوانين، هنجارها و غيره رشد و عمل می‌کند. پژوهش هم صرفاً يک عمل معرفتی فنی- آکادميک نيست بلکه يک فرآيند اجتماعی نامتجانس است که کنشگران آن از طريق شبکه‌سازی با کنشگران اجتماعی، فرهنگی، مدنی، دولتی، بازار و حوزه عامه و رسانه، فعاليت می‌‌کنند و اين تعاملات شبکه‌ای، انواع برخوردهای رقابتی يا همکارانه را در خود جای می‌دهد. پس بسيار ساده‌انديشی است اگر پژوهشگر ما گمان ‌کند که می‌تواند در محيط انکوباتوری دانشگاه و آزمايشگاه خود تحقيق کند و از بکار گرفته نشدن آن توسط مديران بنالد. اين رفتار بدان می‌ماند که مادری فرزند نارس درون رحم خويش را در پنج ماهگی به دنيا آورد و رها کند؛ فرزندی که اگر هم اتفاقا توسط پرستاران دلسوز و به ياری انکوباتورهای مصنوعی زنده بماند برای هميشه نياز به دريافت کمک از سايرين خواهد داشت و نمی‌تواند به بالندگی و رشد انسان‌های عادی دست يابد. چنين مادری هم هرگز نخواهد توانست مديران بيمارستان را مسئول مشکلات فرزند خود قلمداد نمايد. دانشگاهيان ما بايد زنجيره ارزش فعاليت‌های خود را خوب بشناسند و بتوانند که هر مرحله از اين زنجيره ارزش‌ساز، منطق و قواعد خاص خود را دارد و نميتوان با اتکا به قواعد مراحل اول زنجيره‌ (مثلاً داشتن مقالات متعدد)، در مراحل انتهايی زنجيره (مثلاً برنده شدن يک مناقصه بزرگ فناورانه) هم موفق بود. طبيعی است که همه دانشگاهيان و نخبگان هم نمی‌توانند به شکل انفرادی در تمام زنجيره مزبور، موفق باشند و دانشگاه بايد در اشکال گوناگون، اين سرمايه‌های انسانی را در ظرف‌های مختلف در کنار هم قرار دهد تا آنها متناسب با نياز هر مرحله از زنجيره ارزش‌ساز، هويت پيدا کنند و از عناصر منفرد نخبه، ظرفيت‌های کارآمد و اثربخش آفريده شود. با اين ترتيب، کليه کارکردهای متنوع نظام نوآوری: نظير کارآفرينی، خلق دانش، هدايت جريان نوآوری، اشاعه دانش، تخصيص منابع، شکل‌دهی بازار و ائتلاف و مشروعيت بخشی به فعاليت‌های نوآورانه، در جای خويش و به صورت مکمل هم شکل می‌گيرند و مدل‌های موفقی از کسب و کارهای پژوهشی، جلوی روی جامعه قرار خواهد گرفت. برای اين منظور دانشگاه‌ها به ساختارهای جديد و منعطف و مقررات نوينی نياز دارند. جايگاه‌های مديريتی و شغلی ما در دانشگاه‌ها، تا به حال فقط بر روی خلق دانش (يعنی يکی از کارکردهای فوق) تمرکز داشته‌اند. سازمان‌دهی جديدی نياز است تا بتوانيم برای همه اين کارکردها، مديران و مسئولانی در دانشگاه‌ها داشته باشيم و از آنها برای خلق ثروت (و نه تقسيم متداول بودجه‌های دولتی) بهره بگيريم.

 • فهرست مقالات , سال 1390,دوره3 شماره 3
 • کلیدواژه ها: راهبرد - فناوري - استراتژي فناوري - استراتژي كسب و كار - پيكربندي هاي استراتژيك
  چکیده:

  استراتژی فناوری، خصوصا در صنايعی که فناوری‌محور به شمار می‌روند و فناوری نقش مهمی در رقابت‌پذيری آنها دارد، عموما، يکی از مهم‌ترين اجزای جهت‌گيری استراتژيک شرکت‌ها به‌شمار می‌رود. لذا پژوهشگران به ارتباط ميان استراتژی فناوری و استراتژی کسب‌وکار شرکت‌ها و اثری که اين ارتباط بر عملکرد شرکت‌ها می‌گذارد توجه نموده‌اند. در اين تحقيق بر اساس داده‌های يک پيمايش و در چارچوب نظريه پيکربندی به بررسی ارتباط ميان اين دو استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنايع الکترونيک ايران پرداخته شده است. نتايج حاصل نشان داده است که خصوصا در مورد استراتژی‌های کسب‌وکار تمايز و تمرکز، استراتژی فناوری نقش پشتيبان استراتژی کسب‌وکار و فراهم‌آورنده قابليت‌های رقابتی لازم را بر عهده دارد و در صورتی که استراتژی فناوری از سازگاری و قوت لازم برای ايفای اين نقش برخوردار نباشد، عملکرد شرکت‌ها ضعيف خواهد بود.

 • کلیدواژه ها: تحليل چند معياره - جنوب غرب آسيا - روش تصميم گيري پرومته - روش تصميم گيري پرومته
  چکیده:

  تحقيق حاضر دارای دو هدف عمده می‌باشد؛ هدف اول ارزيابی شاخص‌های نوآوری در منطقه آسيای جنوبی غربی و تعيين جايگاه ايران براساس اين شاخص‌ها؛ و هدف دوم تبيين کاربرد روش پرومته می باشد. بدين منظور ابتدا شاخص‌های تبيين‌گر نوآوری استخراج و سپس وضعيت و روندهای اين شاخص‌ها در کشورهای منطقه بررسی شده است. در مرحله بعد شاخص‌ها با استفاده از تکنيک آنتروپی وزن‌دهی و در نهايت با استفاده از تکنيک پرومته نوع 2 کشورها اولويت‌بندی و جايگاه ايران بر اساس شاخص ترکيبی نوآوری تعيين شده است. نتايج تحقيق نشان می‌دهد براساس شاخص ترکيبی نوآوری، لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری خوب»؛ ارمنستان، آذربايجان، ترکيه و قزاقستان در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری متوسط»؛ ايران، عربستان، اردن و قرقيزستان در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری نسبتا ضعيف»؛ و عمان، پاکستان و سوريه در گروه «کشورهای با وضعيت نوآوری ضعيف» قرار گرفتند. بدين ترتيب کشورهای لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربايجان، وترکيه رتبه‌های اول تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس نتايج مطالعه، ايران در ميان کشورهای مورد مطالعه در حد وسط و ميانه قرار دارد که اين جايگاه برای جمهوری اسلامی ايران، رتبه مناسبی نبوده و با اهداف ترسيم شده در برنامه‌ها و سياست‌های کلان توسعه کشور، بويژه چشم‌انداز بيست ساله و اهداف نقشه جامع علمی، فاصله قابل توجهی دارد.

 • کلیدواژه ها: علم - عقلاني سازي - رويكرد فرهنگي - جامعه شناسي معرفت علمي - ابزارهاي زباني علم - تحليل گفتمان - ذخيره كلامي تجربه گرايي و ذخيره كلامي احتمالي - آدمك مصنوعي علم - جنبش فمينيسم
  چکیده:

  اين مقاله مهم‌ترين رويکردهای جامعه‌شناختی در باب ماهيت معرفت علمی را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه‌شناسان قديم علم به ارايه يک رويکرد عقلانی درباره معرفت علمی پرداخته‌اند. براساس اين رويکرد عقلانی يا ديدگاه معيار، علم يک پديده عقلانی، همگانی، غيراجتماعی و بی‌تاثير از علايق اجتماعی و فرهنگی است. ديدگاه‌های جديد جامعه‌شناسی براساس يک نوع معرفت‌شناسی نسبی‌گرا (فرهنگ‌گرا)، معرفت علمی را دارای ماهيت فرهنگی و اجتماعی می‌دانند. در نتيجه، استعاره معرفت علمی به مثابه «آيينه طبيعت و واقعيت» از ميان برداشته شد و بنابراين اساس ديدگاه معيار درباره علم زير سوال رفت. جامعه‌شناسان جديد علم با شعار \"علم به مثابه فرهنگ\" اظهار می‌کنند که معرفت علمی همواره جزئی از فرهنگ بوده ودر بيرون از فرهنگ نميتوان مقام و جايگاهی برای آن تصور کرد. به بيان ديگر علم به‌عنوان يک رويه اجتماعی احتمالی، پايه و مبنای مطمئنی در واقعيت ندارد بلکه بايد آن را به عنوان يک فعاليت کاملا اجتماعی-فرهنگی شناخت که پيوند اساسی با ارزش‌ها و ايدئولوژی‌های اجتماعی دارد. صاحبنظران جامعه‌شناسی معرفت علمی و طرفداران جنبش‌های سياسی-اجتماعی منتقد علم (همچون فمينيست‌ها) ازجمله مهم‌ترين نمايندگان رويکرد فرهنگی‌اند که به بيان ديدگاه‌ها و نظريات آنها می‌پردازيم. در بخش پايانی مقاله رويکرد فرهنگی مورد نقد وبررسی قرار می‌گيرد.