فهرست کل مقالات
 • فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 3
 • کلیدواژه ها: مديريت فناوري - فناوري نرم - شناسايي فناوري - انتخاب فناوري - فناوري فرآيندي نرم
  چکیده:

  پژوهش حاضر به حوزة فناوري‌هاي نرم ، به مثابة يکي از زواياي ناشناختة مديريت فناوري مي‌پردازد. در اين پژوهش با توجه به اهميـــت فناوري‌هاي نرم،  با به‌دست دادن تعريفي مشخص از اين فناوري ، ويژگي‌ها و انواع آن بررسي مي‌شود. از سوي ديگر، دربارة يکي از مهـم‌ترين مسائل صنعت کشور، يعني انتقال سيستم‌هاي سازماني بحث مي‌شود كه در اين پژوهش با عنوان فناوري‌هاي فرايندي نرم معرفي مي‌شوند در اين مقاله با مرور متون و آثار پژوهشي اين حوزه،40 تمايز فناوري‌هاي نرم و سخت شناسايي مي‌شوند.با طبقه‌بندي اين تمايزات در چهار گروه، اهميت هر‌يك از آنها در فرايند‌هاي شناسايي و انتخاب SPR (يكي از مهم ترين فناوري‌هاي نرم انتقال‌يافته به ايران‌خودرو) با نگرش سنجي از جامعة آماري سنجيده مي‌شود.

   
 • چکیده:

  در سال‌هاي اخير، "شركت‌هاي تازه تأسيس فناوري محور"، به عنوان موتور رشد سريع اقتصادي، مورد توجه بسياري از محققان و سياست‌گذاران در كشورهاي مختلف بوده‌اند.

  ميزان بسيار بالاي رشد اشتغالزايي، فروش، صادرات و سرماية اين شركت‌ها، و به‌ويژه نقش آنها در ايجاد فرصت‌هاي شغلي با كيفيت بالا، اين شرکت‌ها را در كانون توجه سياست‌گذاران در بسياري از كشورهاي دنيا قرار داده است. نقش مهم NTBFها، "اشاعة فناوري در شبكه‌هاي نوآوري است. اين شرکت‌ها از طريق کمک به انتقال فناوري از بخش‌هاي تحقيقاتي به بخش‌هاي توليدي و صنعتي، نقش بسيار مهمي در توسعه فناورانه به عهده داشته‌اند.

  در نتيجه، با توجه به اهميت فراوان اين شركت‌ها و همچنين، از آنجا كه توسعة آنها به دلايل بسياري نيازمند برنامه‌ريزي و حمايت صحيح دولت است، در اين مقاله ابتدا به شناسايي ابزارهاي مناسب براي كمك به ايجاد و رشد NTBFها مي پردازيم؛ سپس با استفاده از ديدگاه‌هاي گروههاي مختلفي از خبرگان و به کمک يک مدل تصميم‌گيري چندمعيارة فازي، ابزارهاي سياستي اولويت‌دار را تعيين مي‌کنيم.

 • کلیدواژه ها: آموزش عالي - ارتقاي علمي - معيارهاي ارتقا - بررسي تطبيقي
  چکیده:

  نظام ارتقا‌ي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها يکي ازسازوکارهاي عمدۀ حفظ و تقويت کيفيت و کارآمدي فعاليت‌هاي آموزش عالي و پژوهش در کشور به شمار مي‌آيد.براين‌اساس، و با توجه به در دست تدوين بودن آيين‌نامه‌ي جديد ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و پژوهشي کشور، بررسي تطبيقي نظام‌هاي ارتقاي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه‌هاي ديگر کشورها به منزله‌ي يکي از گام‌هاي مقدماتي در تدوين چنين نظامي ضروري به نظر مي‌رسد. مطالعه‌اي تطبيقي در اين مورد با بررسي نظام ارتقاي دانشگاه‌هاي ديگر کشورها و مقايسه‌ي آن با نظام جديد پيشنهادي براي ارتقاي اعضاي هيئت علمي در آموزش عالي به سياست‌گذاران علمي کشور امکان خواهد داد با تحليل ديدگاه‌هاي منعکس‌شده در نظام ارتقاي مربوط به ديگر کشورها و با در نظر گرفتن موقعيت آموزش عالي کشورمان، آيين نامۀ جديد ارتقاي اعضاي هيئت علمي را به گونه‌اي طراحي و تدوين کنند که فراهم‌کنندۀ زمينۀ ارتقاي همه‌جانبۀ آموزشي، علمي و تحقيقاتي کشور باشد. مطالعۀ حاضر به بررسي تطبيقي معيارهاي ارتقاي اعضاي هيئت علمي در آيين نامۀ پيشنهادي در مقايسه با معيارهاي ارتقاي در 35 دانشگاه از کشورهاي ترکيه، افريقاي جنوبي، ايرلند، لبنان، نيوزيلند، کانادا، امريکا، انگلستان و استراليا مي‌پردازد. معيارهاي مورد بررسي که برگرفته از وبگاه‌هاي رسمي اين دانشگاه‌ها هستند، در زمينه‌هاي آموزش، پژوهش و خدمات استخراج شده‌اند و سپس به صورت تطبيقي در مقايسه با زمينه‌هاي مشابه درآيين نامۀ پيشنهادي ارتقاي مورد بحث قرار گرفته‌اند. بر اين اساس، پيشنهادهايي براي جامعيت و تعميق بيشتر معيارهاي آيين نامۀ مورد بحث به‌ويژه در زمينۀ توجه بيشتر به جنبه‌هاي آموزشي فعاليت‌هاي اعضاي هيئت علمي و مد نظر قرار دادن اثرگذاري فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي در متن جامعه ارائه مي‌شود.

 • کلیدواژه ها: اختراع - پتنت - فناوري نانو - توليد علم - توليد فناوري
  چکیده:

  در اين مقاله به منظور ارزيابي توان نوآوري و جذابيت بازار فناوري نانو در کشورهاي مختلف، اختراعات ثبت‌شده در حوزة فناوري ‌نانو با استفاده از پايگاه داده QPAT در بازة زماني 2001- 2007 مورد بررسي مي‌شوند. در مرحلة اول، تعداد اختراعات ثبت‌شدة کشورهاي مختلف در دفاتر ثبتي امريکا، اتحادية اروپا و سازمان جهاني مالکيت فکري (WPO)تجزيه و تحليل مي‌شوند و سهم و جايگاه هريک از کشورها در اين زمينه تعيين مي شود. همچنين، رابطة بين توليد علم و فناوري و موقعيت کشورهاي مختلف در اين دو شاخص مطالعه مي‌شود. مطابق اين بررسي، تنها توانمندي علمي براي رشد و توسعة فناوري کافي نيست و توسعة زيرساخت‌هاي مالکيت فکري در اين زمينه ضروري است. در مرحلة دوم، شمار اختراعات ثبت‌شده در هريک از کشورهاي موجود در پايگاهQPAT ،به‌عنوان معياري از قدرت فناوري و جذابيت بازار داخلي تجزيه و تحليل آماري مي‌شود و بر اساس آن، کشورهاي مورد نظر رده‌بندي مي‌شوند. همچنين، رابطة بين شاخص توانمندي نوآوري و توان تجاري‌سازي و جذابيت بازار نيز  بررسي خواهد شد.

   

 • کلیدواژه ها: ابزارها و تكنيك هاي سياستگذاري - انتقال سياست - سياستگذاري علم و فناوري
  چکیده:

  مقالة حاضر به دنبال پاسخ گفتن به اين پرسش‌هاست كه مهم‌ترين دلايل رواج تكنيك‌ها و ابزارهاي نوين سياست‌گذاري در ايران کدام‌اند، و نيز اين‌که تا چه ميزان اين دلايل مي‌توانند سرعت رواج اين ابزارها را در فضاي سياست‌گذاري كشور توضيح دهند. براي پاسخ‌گويي به اين پرسش‌ها، با استفاده از گفتمان بين‌المللي كه حول موضوع "انتقال سياست‌" شكل گرفته، مسئلة انتقال ابزارهاي سياستي (كه خود مصداقي از پديدة انتقال سياست است) در مقاله تحليل شده است. با تمركز بر "چرايي" انتقال ابزارهاي سياستي، مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر اين پديده از متون پژوهشي انتقال سياست استخراج شده ‌است. در گام بعد، بخشي از اين دلايل كه به‌كارگيري ابزارهاي نوين سياست‌گذاري از سوي بازيگران عرصة سياست را توضيح مي‌دادند، مشخص شدند. سپس در گام پاياني، با نظرسنجي از خبرگان حوزة سياست‌گذاري در كشور، ميزان اهميت نسبي اين دلايل در رواج ابزارهاي نوين سياست‌گذاري در ايران بررسي شدند. نتيجة اين بررسي، نشان داده است كه رواج بسياري از ابزارهاي نوين سياست‌گذاري در ايران متأثر از دلايلي همچون "تلاش براي علمي جلوه دادن سياست‌ها" يا با هدف "صَرف بودجه‌هاي تخصيص‌يافته در اين زمينه"، و نه مثلاً در جهت افزايش مشاركت ذي‌نفعان در فرآيند سياست‌گذاري است. افزون بر اين، دانشِ اندک دست‌اندرکاران و متقاضيانِ به‌كارگيري اين ابزارها و تكنيك‌ها، زمينة لازم را براي رواج سريع اين ابزارها و تكنيك‌هاي سياست‌گذاري بيش از پيش فراهم كرده ‌است.

 • نویسندگان: سيد سپهر قاضي نوري
 • کلیدواژه ها: توسعه اقتصاد منطقه اي - پارك علمي - نواحي نوآور - خط مشي نوآوري
  چکیده:

  امروزه ايجاد پارک­هاي علمي يکي از استراتژي­هاي اساسي توسعة کسب­وکار منطقه­اي و ايجاد نواحي نوآور به شمار مي‌رود. براي توسعة پارک­هاي علمي، اغلب از نظريه­هاي مربوط به نواحي نوآور  استفاده مي­شود و توانمندي‌ها و ضعف‌هاي ناحيه کمتر به‌حساب مي‌آيد. از آنجا که پارک‌هاي علمي بخشي از زنجيرة نظام نوآوري ملي/ منطقه­اي هستند، مي­توان ادعا کرد که خط­مشي­هاي توسعة پارک­ها بايد با خط­مشي توسعة نوآوري ناحية ميزبان آنها همخوان باشد. در اين مقاله فرض بر آن است که خط­مشي­هاي نوآوري در مناطق داراي نوآوري کمتر از حد انتظار، مي­توانند رهنمود مناسبي براي توسعه پارک­هاي علمي ايران به­دست دهند.

  اين مقاله، با مرور آثار و متون پژوهشي اين دوره، موانع نوآوري در مناطق مختلف و خط­مشي­هاي ارتقاي نوآوري در نواحي کمتر نوآور را با هدف تعميم آنها به توسعة پارک­­­هاي علمي بررسي مي­کند. سپس با توجه به داده‌هاي مرتبط با  نوآوري، استان­هاي ايران را به سه گروه ناحية شهري گسسته (شامل دو استان)، ناحية صنعتي قفل‌شده (شامل هشت استان) و ناحية جانبي (شامل 18 استان) دسته­بندي مي‌کند و خط­مشي­هاي مناسبي براي توسعة پارک­هاي علمي در اين مناطق پيشنهاد مي‌دهد

 • فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 4
 • کلیدواژه ها: فنّاوري غشا - اولویت‌بندی تحقیق و توسعه - روش فنّاوري‌های کلیدی
  چکیده:

  تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در سطح ملي، بخشي و بنگاهي، ضرورتي است که در دهه‌هاي اخير بيش‌تر به آن توجه شده است. تاکنون روش‌هاي مختلفي در اين خصوص توسعه داده شده است که به‌طور عمده با رويکردهاي عددي و به صورت کمي انجام پذيرفته و بعضي اوقات نتايج صحيحي به همراه نداشته است. در اين راستا، ترکيبي از روش­هاي کمي و کيفي تعيين اولويت تاحدی اين ضعف را پوشش داده و براي شرايط مختلف، پاسخ‌هاي مناسبی ارائه كرده است. در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از روش انتخاب فنّاوري‌هاي كليدي، روشي براي تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در سطح بخش ارائه و سپس از آن در تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي غشا در صنعت گاز کشور استفاده شود.

 • کلیدواژه ها: هم تألیفی - مقالات ایرانی - مجلات ISI - حوزه‌های موضوعی
  چکیده:

  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی در مجلات ISI و در طول سال‌های 1989 تا 2005 از نظر میزان همکاری در تألیف مقالات و تأثير آن بر میزان استناد به این مقالات انجام شده است. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و تحلیل استنادی و برای گردآوری اطلاعات کتاب‌شناختی مقالات نيز از پایگاه اطلاعاتی Web of Science  و براي تحليل آماري از آزمون‌های تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی دانکن و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان مي‌دهد که در 2/88 درصد مقالات از نویسنده همکار وجود داشته است. لازم به ذكر است كه بین وجود نویسنده همکار و میزان استناد به مقالات، همبستگی مستقیم و معنا‌دار وجود دارد. تحلیل یافته‌ها، معنا‌داری تفاوت بین میزان استناد به مقالات در حوزه‌های پنج‌گانه موضوعی (علوم پايه، پزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي و انساني) را نیز اثبات کرد.

 • کلیدواژه ها: رتبه‌بندی مسائل کلیدی - متغیرهای سازمانی - متغیرهای محيطی - مديريت سیستم‌های اطلاعاتی
  چکیده:

  مطالعه و بررسی براي شناسایی مسائل کلیدی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی نزدیک به سه دهه است که در بسیاری از کشورها و نواحی دنیا انجام مي‌شود، به طوری که اخیراً مطالعات و تحقیقات روز افزونی در این خصوص در نواحی مختلف جهان انجام شده است. هدف اين پژوهش، شناسایی متغیرها و عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی حوزه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی1 در ایران می‌باشد. به این منظور، پس از مطالعه منابع و بررسی تحقیقاتی که در این حوزه در نقاط مختلف دنیا انجام شده بود، به شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌های ايران پرداخته شد که با نظر خبرگان، این حوزه در ایران تکميل شد و همچنين عوامل مؤثر بر اين مسائل در دو سطح متغیرهای محیطی و سازمانی مورد شناسايی قرار گرفت. سپس مدلی مفهومی از عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی سیستم‌های اطلاعاتی ارائه شد. بر این اساس پرسش¬نامه¬‌ای تهیه شد که بخش اول آن به منظور شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی کشور و بخش دوم آن نیز براي آزمون مدل عوامل مؤثر بر مسائل شناسایی شده طراحی شد. در بخش پایانی این مقاله نیز بر اساس تجزيه و تحلیل‌های انجام گرفته، مدل نهايی ارائه شده است كه به‌اين ترتيب تلاش می‌شود تا نتایج به‌دست آمده درخصوص مسائل کليدی و عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در ایران با توجه به سطح اهمیت با نگرشي راهبردی در سازمان‌هاي كشور توصيف و پيشنهاد شود.