کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 12
2. عوامل مؤثر بر شکل‌گیری خوشه‌های نوآوری؛ مطالعه ناحیه نوآوری شریف

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-14

علی حعفر؛ مرتضی اکبری؛ علی داوری


3. چارچوب شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی برای نوآوری و فناوری در ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 63-75

محمد رضا رضوی؛ حسین دانش‌کهن؛ علیرضا بوشهری


5. هم‌جواری جغرافیایی: ابزاری برای حمایت از نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 315-332

مرضیه شاوردی؛ بهزاد سلطانی


7. تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 297-314

بهزاد سلطانی؛ مرضیه شاوردی


8. مرور تاریخچه مطالعات علم، فناوری و نوآوری و ضرورت ایفاء نقش دولت

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

ابراهیم سوزنچی کاشانی


9. تقاضای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری؛ مطالعه موردی نمایشگاه ساخت ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-35

میثم نریمانی؛ مصطفی شالبافی؛ سعید رضا فرزانه


11. نگاهی تحلیلی به پراکندگی جغرافیایی اختراعات در ایران

دوره 5، شماره 3، بهار 1392، صفحه 17-27

سید کامران باقری؛ مژگان سمندرعلی اشتهاردی؛ صادق پیمانخواه؛ لیلا شفیعی


12. شکاف در تحلیل‌های سیاست فنّاوری و نوآوری:

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 27-43

ابراهیم سوزنچی کاشانی