نویسنده = سعید روشنی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اهداف و ابزارهای سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 71-86

سیدسروش قاضی‌نوری؛ حمید کاظمی؛ سعید روشنی؛ نیلوفر ردائی


2. 5 سال با سیاست علم و فناوری: تکامل و توسعه نظری فصلنامه سیاست علم و فناوری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-23

سید سروش قاضی نوری؛ سعید روشنی؛ نفیسه رضایی نیک


3. تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-17

سعید روشنی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان


4. تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 19-32

مهدی محمدی؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی الیاسی؛ سعید روشنی