نویسنده = رضا نقی زاده
تعداد مقالات: 6
1. هوشمندی راهبردی در سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-101

لیلا نامداریان؛ رضا نقی زاده


2. الگوی عوامل مؤثر بر رشد پایدار شرکت‌های فناور نوپا در ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 78-90

10.22034/jstp.2019.10.4.539576

رضا نقی زاده؛ جعفر حیدری؛ علی محمد میثمی


5. الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت‌گیری‌های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه‌های بخش الکترونیک هوایی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 25-37

محمد نقی زاده؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ منوچهر منطقی؛ پیام حنفی‌زاده؛ رضا نقی زاده


6. شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری: بررسی وضعیت توانمندی فناوری ایران و 69 کشور دنیا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 77-93

سید حبیب الله طباطباییان؛ رضا نقی زاده؛ آرمان خالدی؛ محمد نقی زاده